Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    soelim - interpretuje dania .so w wejciu groff

SK/LADNIA

    soelim [-Cv] [pliki...]

OPIS

    soelim czyta pliki i zastpuje wiersze o postaci

       .so plik

    zawartoci  pliku.  Przydaje  si, gdy zachodzi potrzeba wstpnego
    przetworzenia (preprocessing) plikow wlczonych przy pomocy so.  Zwykle
    soelim powinien by wywolywany z opcj -s programu groff.

OPCJE

    -C   Rozpoznawaj .so, nawet jeli jest poprzedzone znakiem innym ni
       spacja czy znak nowej linii.

    -v   Wywietl numer wersji.

ZOBACZ TAKE

    zsoelim(1), groff(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.