Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    sort - posortuj linie plikow tekstowych

SK/LADNIA

    sort [-cgmus] [-t separator] [-o plik-wyj] [-T kat-tymcz]
       [-bdfiMnrz] [+poz1 [-poz2]] [-k poz1[,poz2]]
       [plik...]

    sort [--help] [--version]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo sort
    lub
       info sort.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie sort w wersji GNU.

    sort sortuje, zlepia lub porownuje wszystkie linie z podanych plikow,
    lub standardowego wejcia jeli nie podano adnych.  Nazwa pliku '-'
    oznacza standardowe wejcie.  Domylnie, sort wypisuje rezultaty na
    standardowe wyjcie.

    sort ma trzy tryby dzialania: sortowanie (domylnie), zlepianie i
    sprawdzanie posortowania. Nastpujce opcje zmieniaj tryb dzialania:

    -c   Sprawdza czy podane pliki s ju posortowane; jeli nie wszystkie
       s, wypisuje komunikat o bldzie i koczy prac z kodem rownym 1.

    -m   Zlepia podane pliki sortujc je jako grup.  Kady plik wejciowy
       powinien by ju posortowany indywidualnie. sort dziala zawsze
       sortujc, a nie lepic; zlepianie udostpniono poniewa jest ono
       szybsze w tych przypadkach, w ktorych dziala.

    Para linii porownywana jest jak nastpuje: Jeli podano jakie pola
    kluczowe, sort porownuje kad par pol, w porzdku podanym w linii komend,
    wedlug skojarzonych opcji porzdkowania, a znaleziona zostanie ronica
    albo przeszukane zostan  wszystkie  pola.  Wszystkie  porownania
    wykorzystuj  porzdek  znakow  okrelony  przez ustawienie narodowe
    LC_COLLATE, chyba e podano inaczej.

    Jeli uyto ktorej z globalnych opcji Mbdfinr, ale nie podano pol
    kluczowych, sort porownuje cale linie wedlug opcji globalnych.

    W kocu, w ostatniej probie, kiedy wszystkie porownywane klucze s rowne
    (lub nie podano adnych opcji porzdkujcych), sort porownuje linie bajt
    po bajcie w kolejnoci sklejania zalenej od maszyny. Ostatnia proba
    porownania bierze pod uwag opcj -r. Opcja -s (stable) wylcza ostatni
    prob porownania, tak e linie, w ktorych wszystkie pola s rownie w
    porownaniu zostaj pozostawione w pierwotnej kolejnoci wzgldnej.  Jeli
    nie podano adnych pol ani opcji globalnych, -s nie wywoluje efektow.

    GNU sort nie ma limitow co do dlugoci linii ani ogranicze co do bajtow
    dozwolonych w linii. Dodatkowo, jeli ostatni bajt pliku wejciowego nie
    jest now lini, GNU sort po cichu takow dostawia. Koczcy lini znak nowej
    linii w porownywaniu jest jej czci. Na przyklad, bez opcji, przy
    sortowaniu ASCII, linia rozpoczynajca si tabulacj zostanie umieszczona
    przed pust lini, gdy w porzdku leksykograficznym ASCII znak tabulacji
    poprzedza znak nowej linii.

    Przy bldzie sort koczy prac z kodem '2'.

    Jeli ustawiono zmienn rodowiskow TMPDIR, sort uywa jej jako katalogu w
    ktorym naley umieci pliki tymczasowe, zamiast domylnego /tmp. Opcja -T
    kat-tymcz jest jeszcze jednym sposobem wybrania katalogu dla plikow
    tymczasowych; zastpuje ona ow zmienn rodowiskow.

    Ponisze opcje wplywaj na porzdkowanie linii wyjcia.  Mog by one
    okrelone globalnie lub jako cz konkretnego pola kluczowego. Jeli nie
    podano adnego pola kluczowego, opcje globalne stosuj si do porowna
    calych linii; w przeciwnym razie opcje globalne s dziedziczone przez
    pola kluczowe, dla ktorych nie okrelono adnych specjalnych opcji.
    Opcje -b, -d, -f i -i klasyfikuj znaki zgodnie z ustawieniami
    narodowymi LC_CTYPE.

    -b   Ignoruje pocztkowe znaki  puste  podczas  szukania  kluczy
       sortowania w kadej linii.

    -d   Sortuje w porzdku 'ksiki telefonicznej': podczas sortowania
       ignoruje wszystkie znaki oprocz liter, cyfr i znakow pustych.

    -f   Podstawia znaki malych liter za odpowiednie znaki duych liter
       podczas sortowania tak aby, na przyklad, 'b' sortowalo si tak
       samo jak 'B'.

    -g   Sortuje numerycznie, poslugujc si standardow funkcj C strtod,
       przeksztalcajc   przedrostek   kadej  linii  na  liczb
       zmiennoprzecinkow podwojnej precyzji. Umoliwia to podawanie
       liczb zmiennoprzecinkowych w notacji naukowej, jak '1.0e-34' czy
       '10e100'. Nie zglasza nadmiaru, niedomiaru czy bldow konwersji.
       Wykorzystuje nastpujcy porzdek leksykograficzny:

       * linie nie rozpoczynajce si liczbami (wszystkie uwaane za
       rowne).

       * wartoci NaN ("Not a Number") w arytmetyce zmiennoprzecinkowej
       IEEE w spojnej, ale zalenej od architektury komputera kolejnoci.

       * minus nieskoczono.

       * liczby skoczone w kolejnoci rosncej (z rownymi -0 i +0).

       * plus nieskoczono.

    Opcji tej naley uywa tylko wtedy, gdy nie ma innej alternatywy; jest
    znacznie wolniejsza ni -n i przy konwersji na zmiennoprzecinkowe mona
    utraci informacj.

    -i   Ignoruje  znaki niedrukowalne (spoza zakresu ASCII 040-176
       osemkowo, wlcznie) podczas sortowania.

    -M   Kady pocztkowy lacuch skladajcy si z dowolnej iloci bialych
       znakow  plus trzy litery bdce skrotem nazwy miesica jest
       zamieniany na DUE litery i porownywany w porzdku 'JAN' < 'FEB' <
       ... < 'DEC.' Przy porownywaniu nieprawidlowe nazwy s mniejsze
       od poprawnych. Ustawienie narodowe LC_TIME wyznacza pisowni
       nazw miesicy.

    -n   Sortowanie numeryczne: kad lini rozpoczyna liczba. Skladaj si na
       ni opcjonalne biale znaki, opcjonalny znak -, oraz zero lub
       wicej cyfr, ktore mog by oddzielone separatorami tysicy, plus
       opcjonalnie wystpujcy separator dziesitny i zero lub wicej cyfr
       dziesitnych.  Ustawienie  narodowe  LC_NUMERIC  okrela znak
       separatora dziesitnego i separatora tysicy.

       sort -n wykorzystuje co, co moe by uwaane za niekonwencjonaln
       metod   porownywania   lacuchow  reprezentujcych  liczby
       zmiennoprzecinkowe. Zamiast najpierw zamienia kady lacuch na typ
       'double'  jzyka C a nastpnie porownywa ich wartoci, sort
       wyrownuje znaki separatora dziesitnego w dwu lacuchach  i
       porownuje je znak po znaku. Jedn z korzyci z takiego podejcia
       jest jego szybko. W praktyce jest to o wiele wydajniejsze ni
       wykonywanie dwu odpowiednich konwersji string-double (lub nawet
       string-integer) i  nastpnie  porownywanie  liczb  podwojnej
       precyzji.  Dodatkowo,  nie  wystpuje tu towarzyszca utrata
       dokladnoci. Konwersja przed porownaniem kadego lacucha na typ
       'double' ograniczalaby dokladno do okolo 16 cyfr w wikszoci
       systemow.

       Nie jest rozpoznawany ani pocztkowy znak '+', ani notacja
       wykladnicza. Do porownywania numerycznego takich lacuchow naley
       uy opcji -g.

    -r   Odwraca rezultat porownania, tak i linie z wikszymi wartociami
       klucza pojawiaj si w wyniku wczeniej, a nie poniej.

    Inne opcje to:

    -o plik-wyj
       Wypisuje wynik do plik-wyj, a nie na standardowe wyjcie. Jeli
       plik-wyj jest jednym z plikow wejciowych, sort kopiuje go do
       pliku tymczasowego przed sortowaniem i wypisaniem wyniku do
       plik-wyj.

    -t separator
       Uywa znaku separator jako separatora pol podczas szukania kluczy
       sortowania w kadej linii. Domylnie pola oddzielone s lacuchem
       pustym pomidzy znakami nie bdcymi bialym znakiem i bialymi
       znakami.  To znaczy, lini wejcia ' foo bar', sort rozklada na
       pola ' foo' i ' bar'. Separator pol nie jest uwaany za cz ani
       pola, ktore go poprzedza ani tego, ktore po nim nastpuje.

    -u   W przypadku domylnym lub opcji -m, wypisuje tylko pierwsz z
       sekwencji linii porownanych jako rowne. Dla opcji -c sprawdza
       czy adna para kolejnych linii w wyniku porownania nie jest
       rowna.

    -k poz1[,poz2]
       Zalecana, POSIX-owa skladnia okrelania pol sortowania.  Pole
       jest czci linii pomidzy poz1 i poz2 (lub kocem linii, jeli
       pominito poz2) w/lcznie. Pola i pozycje znakow numerowane s
       poczwszy od 1. Zatem sortowanie wedlug drugiego pola wymagaloby
       '-k 2,2'. Poniej znajdziesz wicej przykladow.

    -z   Traktuje wejcie jako zestaw linii zakoczonych bajtem zerowym
       (znak ASCII NUL (null)) a nie ASCII LF (koniec linii). Opcja ta
       moe by przydatna w polczeniu z `perl -0' lub `find -print0' i
       `xargs -0', ktore robi to samo w celu niezawodnego zachowania
       dowolnych nazw cieek (nawet zawierajcych znaki koca linii).

    +poz1 [-poz2]
       Przestarzala, tradycyjna opcja okrelania pol sortowania. Okrela
       pole w kadej linii, ktorego naley uy jako klucza sortowanie.
       Pole to sklada si z czci linii zaczynajcej si na poz1 a do (ale
       nie wlcznie z) poz2 (albo do koca linii jeli nie podano poz2).
       Pola i pozycje znakow numerowane s poczwszy od 0.

    Pozycja w polu sortowania w opcjach -k i + ma posta f.c, gdzie f to
    numer pola, ktore ma zosta uyte a c to numer pierwszego znaku od
    pocztku pola (dla +poz) albo od koca poprzedniego pola (dla -poz).  Cz
    .c pozycji moe zosta pominita; w tym przypadku uwaa si j za oznaczajc
    pierwszy znak pola. Jeli podano opcj -b, cz .c okrelenia pola liczona
    jest od pierwszego niepustego znaku pola (dla +poz) lub ostatniego
    niepustego znaku stojcego po poprzednim polu (dla -poz).

    Argument +poz lub -poz moe take zawiera dolczon dowoln z liter opcji
    Mbdfinr, wowczas dla tego konkretnego pola nie s uywane globalne opcje
    porzdkowania. Opcja -b moe by dolczona niezalenie do jednej z lub obu
    czci +poz i -poz okrelenia pola, a jeli zostala odziedziczona z opcji
    globalnych, zostanie dolczona do obydwu. Jeli uyto opcji -n lub -M, co
    zaklada opcj -b, opcja -b stosuje si do zarowno do czci +poz jak i -poz
    okrelenia pola. Klucze mog si rozciga na kilka pol.

    Dodatkowo, kiedy GNU sort wywolany zostal  z  dokladnie  jednym
    argumentem, rozpoznawane s nastpujce opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZGODNE Z

    Historyczne (z BSD i System V) implementacje sort ronily si w
    interpretacji niektorych opcji, szczegolnie -b, -f, oraz -n. GNU sort
    naladuje zachowanie POSIXowe, ktore jest zwykle (ale nie zawsze!)
    podobne do zachowania z System V. Wedlug POSIX -n nie zaklada ju -b.
    Dla spojnoci, w ten sam sposob zmieniono -M. Moe to wplyn na znaczenie
    pozycji znakow w okreleniach pol w pewnych zagmatwanych przypadkach.
    Jeli ci to gryzie, rozwizaniem jest dodanie wyranej opcji -b.

PRZYK/LADY

    A oto nieco przykladow ilustrujcych rozmaite kombinacje opcji.  Do
    okrelania kluczy sortowania wykorzystywana jest w nich POSIX-owa opcja
    -k zamiast przestarzalej skladni +poz1-poz2.

    * Sortowanie w malejcej (odwrotnej) kolejnoci numerycznej:
      sort -nr

    * Sortowanie alfabetyczne, przy pominiciu pierwszych i drugich pol.
    Posluguje si pojedynczym kluczem zloonym ze znakow od pocztku trzeciego
    pola do koca kadej linii:
      sort -k3

    * Sortowanie numeryczne wedlug drugiego pola i rozstrzyganie przeszkod
    przez sortowanie alfabetyczne wg trzeciego i czwartego znaku pitego
    pola. Znakiem ograniczajcym pola jest ':'
      sort -t : -k 2,2n -k 5.3,5.4
    Zauwa, e w przypadku napisania '-k 2' zamiast '-k 2,2',  sort
    wykorzystalby wszystkie znaki poczwszy od drugiego pola, a skoczywszy
    na kocu linii jako pierwszy klucz numeryczny.  W wikszoci zastosowa,
    traktowanie jako numeryczne kluczy zloonych z wicej ni jednego pola nie
    daje oczekiwanego wyniku.

    Zauwa te, e do okrelnika koca pola dla pierwszego klucza zostal
    zastosowany modyfikator -n. Bylby rownowany podaniu '-k 2n,2' lub '-k
    2n,2n'. Wszystkie modyfikatory z wyjtkiem b odnosz si do odnonego pola,
    niezalenie od tego czy s dolczone do okrelenia pocztku pola, koca czy
    obu.

    * Sortowanie pliku hasel wedlug pitego pola, ignorowane s pocztkowe
    biale znaki. Sortowanie linii z rownymi wartociami pitego pola wedlug
    numerycznego identyfikatora uytkownika z pola trzeciego:
      sort -t : -k 5b,5 -k 3,3n /etc/passwd
    Alternatyw jest zastosowanie globalnego modyfikatora numerycznego -n:
      sort -t : -n -k 5b,5 -k 3,3 /etc/passwd

    * Utworzenie pliku znacznikow (tags) w kolejnoci sortowania niewraliwej
    na wielko liter:
      find src -type f -print0 | \
        sort -t / -z -f | xargs -0 etags --append
    Uycie w tym przypadku '-print0', '-z' i '-0' oznacza, e cieki
    zawierajce znaki nowej linii nie bd rozbijane przez operacj operacj
    sortowania.

    * Na koniec: do zignorowania zarowno pocztkowych jak i kocowych bialych
    znakow mona zastosowa modyfikator b do kocowego okrelnika pierwszego
    klucza
      sort -t : -n -k 5b,5b -k 3,3 /etc/passwd
    lub uy globalnego modyfikatora -b zamiast -n i bezporedniego n przy
    okreleniu drugiego klucza:
      sort -t : -b -k 5,5 -k 3,3n /etc/passwd

UWAGI

    Rone znaczenie numerow pol w zalenoci od uycia opcji -k stwarza
    zamieszania. To wszystko wina POSIX!

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    uniq(1), comm(1), ptx(1), tsort(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.