Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    startx - inicjuje sesj X-Windows

SK/LADNIA

    startx [[klient] opcje ...] [-- [serwer] opcje ...]

OPIS

    UWAGA:  Skrypt  startx  dostarczony razem z dystrybucj X11 jest
    przykladem przeznaczonym bardziej jako baza dla indywidualnych rozwiza
    ni jako gotowy produkt. Administratorzy sieci powinni go dostosowa do
    wlasnych sieci. Jeeli to zrobi, powinni te wtedy zaktualizowa te strony
    podrcznika!

    Skrypt startx jest interfejsem do programu xinit, ktory dostarcza
    przyjaznej obslugi uytkownika dla uruchamiania pojedynczej  sesji
    systemu X Window. Jest wywolywany zwykle bez argumentow.

    Jest jeden wany wyjtek w przypadku kiedy wybrana jest odmienna glbia
    koloru. Wtedy wchodzi w gr dopasowanie argumentow dla serwera, opcja
    jest z przedrostkiem `--' (Zobacz stron podrcznika xinit(1) dla
    szcegolow o argumentach). W szczegolnoci aby uruchomi serwer w trybie
    16bpp uyj

    startx -- -bpp 16

    Aby okreli program klienta, uywanego do pracy, startx najpierw szuka
    pliku o nazwie .xinitrc w osobistym katalogu uytkownika. Jeeli go nie
    znajdzie, uywa pliku xinitrc w katalogu bibliotecznym programu xinit

    Jeeli w linii komend s podane opcje, to maj one pierwszestwo nad tymi z
    plikow. Aby okreli serwer, przeznaczony do uruchomienia,  startx
    najpierw  szuka  pliku nazwanego .xserverrc w osobistym katalogu
    uytkownika. Jeeli go nie znajdzie, uywa pliku xserverrc w katalogu
    bibliotecznym xinit.  Uytkownik w rzeczywistoci rzadko potrzebuje
    tworzy plik .xserverrc.

    (Zobacz podrcznik xinit(1) dla dalszych szczegolow o argumentach).

    Plik .xinitrc jest zazwyczaj skryptem powloki, ktorego wywoluj liczni
    klienci, wlczajc swoje wlaciwoci uytkownika. Gdy skrypt ten istnieje,
    startx przerywajc sesj serwera i zamyka te kad inn, wymagajc tego sesj.
    Wikszo klientow uruchamianych przez .xinitrc powinno pracowa w tle.
    Ostatni klient powinien pracowa w pierwszym planie; jeeli istnieje,
    sesja bdzie zakoczona.  Czsto wybiera si jako ``magicznego'' klienta
    menedera sesji, menedera okien, albo zgola xterm.

PRZYK/LAD

    Poniej jest przyklad .xinitrc, uruchamiajcy poszczegolne aplikacje i
    pozostawiajcy  meneder  okien w pracy jako ``ostatni'' aplikacj.
    Zakladajc, e meneder okien jest prawidlowo skonfigurowany, uytkownik
    wybiera opcj ``Exit'' menu do zamknicia sesji X.

      xrdb -load $HOME/.Xresources
      xsetroot -solid gray &
      xbiff -geometry -430+5 &
      oclock -geometry 75x75-0-0 &
      xload -geometry -80-0 &
      xterm -geometry +0+60 -ls &
      xterm -geometry +0-100 &
      xconsole -geometry -0+0 -fn 5x7 &
      exec twm

Zmienne rodowiska

    DISPLAY         Ta  zmienna  zostaje  ustawiana  na  nazw
                wywietlacza, z ktorym klient powinien si lczy.
                UWAGA : ustawiana, nie czytana.

PLIKI

    $(HOME)/.xinitrc     Klient przeznaczony do uruchomienia. Typowy
                skrypt powloki ktory wykonuje wiele programow
                w tle.

    $(HOME)/.xserverrc    Serwer przeznaczony do uruchomienia. Domylnym
                jest X.

    <XRoot>/lib/X11/xinit/xinitrc
                Klient przeznaczony do uruchomienia, jeeli
                uytkownik nie ma pliku .xinitrc
                 <XRoot> odnosi si do katalogu root w galzi
                instalacyjnej X11.

    <XRoot>/lib/X11/xinit/xserverrc
                Klient (chyba serwer?!  -  przyp.  tlum.)
                przeznaczony do uruchomienia jeeli uytkownik
                nie ma pliku .xserverrc Jest to wymagane tylko
                wtedy, kiedy serwer potrzebuje specjalnych
                argumentow lub nie jest nazwany.  <XRoot>
                odnosi  si  do  katalogu  root  w  galzi
                instalacyjnej X11.

ZOBACZ TAKE

    xinit(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.