Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    strace - led wywolania systemowe i sygnaly

SK/LADNIA

    strace [ -dffhiqrtttTvxx ] [ -akolumna ] [ -ewyra ] ... [ -oplik ] [
    -ppid ] ... [ -srozmiarnapisu ] [ -uuytkownik ] [ komenda [ arg ... ]
    ]

    strace -c [ -ewyra ] ... [ -Owydatki ] [ -Ssortuj ] [ komenda [ arg
    ... ] ]

OPIS

    W najprostszym przypadku, strace wykonuje zadan komend `komenda' a si
    ona nie skoczy.  Strace przechwytuje i nagrywa wywolania systemowe,
    dokonane przez proces, oraz sygnaly, ktore do niego dotarly. Nazwa
    kadego  wywolania,  oraz jego argumenty, s wypisywane na wyjcie
    standardowe bldu, lub do pliku podanego w opcji -o.

    strace  jest  uytecznym  narzdziem  diagnostyki,  debuggowania.
    Administratorzy systemow, diagnostycy i napotykacze problemow zauwa, e
    jest nieocenione dla rozwizywania problemow z programami, ktorych rodel
    nie ma wprost dostpnych. Strace bowiem nie potrzebuje rekompilacji aby
    go uy. Studenci, hackerzy i ogolnie zainteresowani zauwa, e z ledzenia
    wywola systemowych mona si wiele nauczy o systemie. Programici zauwa, e
    skoro wywolania systemowe i sygnaly s zdarzeniami zachodzcymi na
    interfejsie uytkownik/jdro, to ich bliska obserwacja moe by bardzo
    uyteczna do izolowania bldow, sprawdzania czystoci i  probowania
    wylapywania ulotnych warunkow.

    Kada ledzona linia zawiera nazw wywolania systemowego, za ktor nastpuj
    jego argumenty, otoczone nawiasami, oraz  jego  warto  zwracana.
    Przykladowe ledzenie komendy ``cat /dev/null'' daje:

    open("/dev/null", O_RDONLY) = 3

    Do bldow (zwykle wartoci zwracane -1) dopisywany jest symbol errno i
    napis bldu.

    open("/foo/bar", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Sygnaly s drukowane jako symbol, oraz napis sygnalu. Fragment ledzenia
    i przerwania komendy ``sleep 666'' to:

    sigsuspend([] <unfinished ...>
    --- SIGINT (Interrupt) ---
    +++ killed by SIGINT +++

    Argumenty s namitnie drukowane w formie symbolicznej. Przyklad ten
    pokazuje dokonanie przekierowania ``>>xyzzy'':

    open("xyzzy", O_WRONLY|O_APPEND|O_CREAT, 0666) = 3

    Tutaj, wymienione trzy argumenty z open s zdekodowane poprzez rozbicie
    argumentu  flagi  na  jego  bitowe skladniki i wydrukowanie ich
    tradycyjnych nazw, oraz wartoci osemkowej praw. Cho tradycyjne, lub
    natywne uywanie roni si od ANSI lub POSIX, to te ostatnie formy s
    jednak preferowane. W niektorych wypadkach, wyjcie strace moe by
    bardziej czytelne ni rodla.

    Wskaniki struktury s dereferencjonowane, a czlonkowie s odpowiednio
    wywietlani. We wszystkich wypadkach argumenty s formatowane w stylu C.
    Na przyklad, istota komendy ``ls -l /dev/null'' jest przechwytywana
    jako:

    lstat("/dev/null", {st_mode=S_IFCHR|0666, st_rdev=makedev(1, 3), ...}) = 0

    Zauwa, jak zdereferencjonowano argument `struct stat' i jak wywietlono
    kadego czlonka. Praktycznie, zauwa jak ostronie zostal zdekodowany
    czlonek st_mode na jego mask bitow. Zauwa te, e w tym przykladzie,
    pierwszym argumentem lstat jest wejcie wywolania systemowego, a drugim
    jego wyjcie. Poniewa argumenty wyjciowe nie s modyfikowane jeli
    wywolanie   zawiedzie,   argumenty  nie  zawsze  mog  zosta
    zdereferencjonowane. Na przyklad proba ``ls -l'' na nieistniejcym pliku
    da nastpujc lini:

    lstat("/foo/bar", 0xb004) = -1 ENOENT (No such file or directory)

    Wskaniki znakowe s dereferencjonowane i wywietlane jako napisy C.
    Niedrukowalne znaki s reprezentowane w kodach eskejpowych. Drukowanych
    jest tylko pierwszych rozmiarnapisu (domylnie 32) bajtow napisu; dlusze
    napisy maj za zamykajcym cytatem dolczone wielokropki.  Oto przyklad
    ``ls -l'', gdzie funkcja biblioteki getpwuid odczytuje plik z haslem:

    read(3, "root::0:0:System Administrator:/"..., 1024) = 422

    Podczas gdy struktury s notowane przy uyciu nawiasow klamrowych, zwykle
    wskaniki i tablice s drukowane przy uyciu nawiasow kwadratowych, z
    przecinkami oddzielajcymi elementy. Oto przyklad wywolania komendy
    ``id'' na systemie z dodatkowymi id grup:

    getgroups(32, [100, 0]) = 2

    Z drugiej strony, zbiory bitowe te s  pokazywane  w  nawiasach
    kwadratowych, lecz elementy s oddzielane tylko przez spacj. Oto
    powloka, przygotowujca si do wywolania komendy zewntrznej:

    sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD TTOU], []) = 0

    Drugi argument jest zbiorem bitowym dwoch sygnalow, SIGCHLD i SIGTTOU.
    W niektorych wypadkach, zbiory bitowe s tak pelne, e bardziej sensowne
    jest drukowanie nieustawionych elementow. W takiej sytuacji zbior jest
    poprzedzony tyld, jak w nastpujcym przykladzie:

    sigprocmask(SIG_UNBLOCK, ~[], NULL) = 0

    Drugi argument wskazuje, e ustawiono caly zestaw sygnalow.

OPCJE

    -c     Zliczaj czas, wywolania i bldy dla kadego wywolania
          systemowego i zglo na kocu raport.

    -d     Przeka na stderr wyjcie debuggowe strace.

    -f     led procesy potomne, tworzone prze obecnie ledzone
          procesy,  jako  rezultat  wywolania  systemowego
          fork(2). Nowe procesy s dolczane tak szybko, jak
          szybko zostaje uzyskany ich pid (poprzez warto
          zwracan fork(2) w procesie rodzicielskim). Oznacza
          to, e takie dzieci mog na chwil by niekontrolowane
          (szczegolnie w wypadku vfork(2)), a rodzic nie
          zostanie znow wyshedulowany do dokoczenia wywolania
          (v)fork(2). Jeli rodzic zdecyduje zaczeka (wait(2))
          na dziecko, ktore obecnie jest ledzone, zostaje on
          zawieszony a potomek si nie zakoczy.

    -ff     opcja -o nazwapliku bdzie dziala, ledzenie kadego
          procesu jest zapisywane do nazwapliku.pid, gdzie pid
          jest numerycznym identyfikatorem procesu.

    -F     Na SunOS 4.x opcja ta powoduje prob podania za
          vforkami poprzez triki dynamicznego linkowania. W
          przeciwnym wypadku, vforki nie bd ledzone, nawet z
          podan opcj -f.

    -h     Wydrukuj podsumowanie pomocy.

    -i     Drukuj  podczas  wywolania  systemowego  wskanik
          instrukcji.

    -q     Zahamuj komunikaty o przylczaniu, odlczaniu, etc.
          Dzieje  si  to  automatycznie  gdy wyjcie jest
          przekierowywane do pliku, a komenda jest wykonywana
          bezporednio, zamiast przylczania.

    -r     Drukuj wzgldny timestamp podczas kadego wywolania
          systemowego. Nagruwa to ronic czasu midzy pocztkami
          kolejnych wywola systemowych.

    -t     Poprzed kad lini trace czasem dnia.

    -tt     Jeli  podane dwukrotnie, wydrukowany czas wlcza
          mikrosekundy.

    -ttt    Jeli podane trzykrotnie, wydrukowany czas wlcza
          mikrosekundy, a prowadzca porcja bdzie zawiera liczb
          sekund od epoki.

    -T     Poka czas spdzony na  wywolaniach  systemowych.
          Nagrywa to ronice czasowe midzy pocztkiem i kocem
          kadego wywolania systemowego.

    -v     Drukuj nieskrocone wersje wywola environment, stat,
          termios, itp. Struktury te s wspolne w wywolaniach,
          wic domylne zachowanie wywietla rozsdny podzbior
          czlonkow. Gdy uzyjesz tej opcji, wywietlone zostanie
          wszystko.

    -V     Wydrukuj numer wersji strace.

    -x     Drukuj wszystkie niedrukowalne napisy w formacie
          szesnastkowym.

    -xx     Drukuj wszystkie napisy w formacie szesnastkowym.

    -a kolumna Justuj  zwracane  wartoci w konkretnej kolumnie
          (domylnie 40).

    -e wyra   Wyraenie kwalifikujce, okrelajce ktore zdarzenia
          ledzi, lub jak je ledzi. Formatem wyraenia jest:
          [kwalifikator=][!]warto1[,warto2]...
          gdzie kwalifikator jest jednym z trace, abbrev,
          verbose, raw, signal, read, lub write, a warto jest
          zalenaym  od kwalifikatora symbolem, lub liczb.
          Domylnym kwalifikatorem jest trace (led). Uycie
          wykrzyknika neguje zbior wartoci. Na przyklad -eopen
          oznacza -e trace=open, co z kolei oznacza, by ledzi
          tylko  wywolania  systemowe  open.  Odwrotnie,
          -etrace=!open oznacza, by ledzi wszystkie wywolania
          poza wywolaniami open. Dodatkowo, istniej specjalne
          wartoci all (wszystko) i none (nic).

    Zauwa, e niektore powloki uywaj wykrzyknika dla rozszerzenia
    histori; nawet wewntrz cytowanych argumentow. Jeli tak bdzie,
    musisz wyeskejpowa wykrzyknik odwrotnym ukonikiem.

    -e trace=zbi'or
       led tylko podany zbior wywola systemowych. Opcja -c jest
       uyteczna dla okrelania, ktore wywolania systemowe mog by
       uyteczne    do    ledzenia.    Na    przyklad
       trace=open,close,read,write oznacza, by ledzi tylko te
       cztery wywolania systemowe. Uwaaj z wyciganiem wnioskow o
       ramce uytkownik/jdro jeli monitorujesz tylko podzbior
       uywanych wywola systemowych. Domylnie, trace=all.

    -e trace=file
       led wszystkie wywolania systemowe, ktore bior nazw pliku
       jako argument.  Moesz myle o tym jak o skrocie dla -e
       trace=open,stat,chmod,unlink,... co moe by uyteczne dla
       sprawdzenia, ktore pliki s wane dla procesu. Co wicej,
       uycie skrotu zapewni, e przypadkiem nie zapomnisz dolczy
       wywolania w rodzaju lstat.

    -e trace=process
       led  wszystkie wywolania systemowe, ktore zajmuj si
       zarzdzaniem procesami. Jest to przydatne do obserwowania
       krokow fork, wait i exec procesu.

    -e trace=network
       led wszystkie wywolania zwizane z sieci.

    -e trace=signal
       led wszystkie wywolania zwizane z sygnalami.

    -e trace=ipc
       led wszystkie wywolania zwizane z IPC.

    -e abbrev=zbi'or
       Skro wyjcie przez niedrukowanie kadego czlonka duych
       struktur.  Domylnie abbrev=all. Opcja -v  ma  efekt
       abbrev=none.

    -e verbose=zbi'or
       Dereferencjuj  struktury  podanego  zestawu  wywola
       systemowych. Domylnie jest verbose=all.

    -e raw=zbi'or
       Drukuj czyste, niezdekodowane argumenty podanych wywola
       systemowych. Opcja te powoduje, e wszystkie argumenty s
       drukowane szesnastkowo. Jest to najbardziej uyteczne,
       jeli nie ufasz dekodowaniu, lub jeli potrzebujesz zna
       wlaciwe wartoci numeryczne argumentow.

    -e signal=zbi'or
       led tylko  podany  zbior  sygnalow.  Domylnie  jest
       signal=all. Na przyklad signal=!SIGIO (lub signal=!io)
       powoduje, e sygnaly SIGIO nie bd ledzone.

    -e read=zbi'or
       Dokonuj zrzutow szesnastkowych i ascii wszystkich danych
       odczytywanych z deskryptorow podanych w zbiorze. Na
       przyklad, by zobaczy co dzieje si na wejciu deskryptorow
       3, 5, uyj: -e read=3,5. Zauwa, e jest to niezalene od
       normalnego  ledzenia  wywolania  read,  ktore  jest
       kontrolowane opcj -e trace=read.

    -e write=zbi'or
       Dokonuj zrzutow szesnastkowych i ascii wszystkich danych
       zapisywanych do deskryptorow podanych w zbiorze. Na
       przyklad, by zobaczy co dzieje si na wyjciu deskryptorow
       3, 5, uyj: -e write=3,5. Zauwa, e jest to niezalene od
       normalnego  ledzenia  wywolania  write,  ktore  jest
       kontrolowane opcj -e trace=write.

    -o nazwapliku
       Zapisuj wyjcie ledzenia do pliku nazwapliku, a nie na
       standardowy bld. Uyj nazwapliku.pid jeli uyto opcji -ff.
       Jesli argument zaczyna si od `|' lub od `!', reszta
       argumentu traktowana jest jak komenda i cale wyjcie jest
       do  niej  przesylane.  Jest  to  przydatne  dla
       przekierowywania  wyjcia  debuggowego,  nie  dotykajc
       przekierowa normalnego wyjcia programu.

    -O wydatki
       Ustaw wydatki na ledzenie wywola systemowych na wydatki
       mikrosekund.  Jest to uyteczne dla przecienia domylnej
       heurystyki dla zgadywania ile czasu jest spdzanego na
       czystym mierzeniu podczas timingowaniu wywola systemowych
       przy uyciu opcji -c. Dokladno heurystyki moe by ocenione
       przez  timingowanie  danego programu bez ledzenia i
       porownanie zebranego  czasu  wywola  systemowych  do
       calkowitego, wydanego przy uyciu -c .

    -p pid Podwie si do procesu o podanym identyfikatorze ID pid i
       rozpocznij ledzenie.  ledzenie moe by  zakoczone  w
       dowolnym momencie przez przerwanie z klawiatury (CTRL-C).
       strace odpowie przez odwieszenie  si  od  ledzonego
       procesu(ow),  pozostawiajc  go  (je) w spokoju.  Do
       podwieszenia si do kolejnych 32 procesow, mona uywa wielu
       opcji -p, jako uzupelnienie komendy komenda (ktora jest
       opcjonalna, jeli podano przynajmniej jedn opcj -p).

    -s wielkonapisu
       Podaj maksymaln dlugo drukowanego napisu (domylnie 32).
       Zauwa, e nazwy plikow nie s uwaane za napisy i zawsze s
       drukowane w caloci.

    -S sortuj
       Sotruj wyjciowy histogram opcji -c wedlug  podanego
       kryterium. Legalnymi wartociami s time, calls, name, i
       nothing (domylne to time).

    -u uytkownik
       Uruchom komend z userid i groupid, oraz dodatkowymi
       grupami uytkownika. Opcja ta jest uyteczna tylko podczas
       pracy z roota i umoliwia wlaciwe wywolanie binariow z
       ustawionymi sgid/suid. Bez tej opcji, programy suid/sgid
       s wywolywane bez efektywnych przywilejow.

INSTALACJA SETUID

    Jeli strace jest zainstalowane z suid root, to uytkownik
    wywolujcy bdzie mogl si podlczy i ledzi procesy dowolnego innego
    uytkownika. Dodatkowo, programy suid i sgid bd wywolywane i
    ledzonez wlaciwymi efektywnymi przywilejami. Poniewa robi to
    powinni tylko zaufani uytkownicy z przywilejami roota, takie
    instalowanie strace ma sens tylko, jeli uytkownicy uprawnieni do
    jego wywolywania maj odpowiednie przywileje.  Na  przyklad
    sensowne jest instalowanie specjalnej wersji strace z prawami
    `rwsr-xr--', dla uytkownika root i grupy trace, gdzie czlonkowie
    grupy trace s zaufanymi osobami. Jeli uywasz tej wlaciwoci,
    pamitej by zainstalowa niesuidowan wersj strace dla zwyklych
    luserow.

ZOBACZ TAKE

    ptrace(2), proc(4), time(1), trace(1), truss(1)

UWAGI

    Szkoda,  e  w  systemach  z  bibliotekami  dzielonym jest
    produkowanych tyle mieci podczas ledzenia.

    Jest dobrze myle o wejciach i wyjciach wywola systemowych jak o
    przeplywie danych midzy przestrzeni uytkownika i jdra. Poniewa
    przestrze uytkownika i przestrze jdra s oddzielone granic
    ochrony  adresow, mona czasem wyciga wnioski dedukcyjne o
    zachowaniu procesu na podstawie wartoci wejcia i wyjcia.

    W niektorych wypadkach wywolanie systemowe moe roni si od
    udokumentowanego zachowania, lub mie inn nazw. Na przyklad na
    systemach zgodnych z System V, rzeczywiste wywolanie time(2) nie
    pobiera argumentu, a funkcja stat nazywana jest xstat i bierze
    dodatkowy argument.  Ronice te s normalne, lecz  uczulone
    charakterystyki interfejsu wywola systemowych s obslugiwane
    przez wrappery biblioteki C.

    Na niektorych platformach proces, ktory ma zalczone ledzenie
    wywola systemowych z opcj -p otrzyma SIGSTOP. Sygnal ten moe
    przerwa wywolanie systemowe, ktore nie jest restartowalne.  Moe
    to mie nieprzewidziane efekty na procesie, jeli proces nie
    podejmuje dziala do restartowania wywolania systemowego.

B/LDY

    Programy, ktore uywaj bitu setuid nie bd mialy efektywnych
    uprawnie uytkownika podczas ledzenia.

    ledzony proces ignoruje SIGSTOP (poza platformami SVR4).

    ledzony proces, probujcy zablokowa SIGTRAP otrzyma SIGSTOP w
    probie kontynuacji ledzenia.

    ledzony program dziala powoli.

    ledzone procesy, ktore schodz z komendy komenda mog zosta
    pozostawione po sygnale przerwania (CTRL-C).

    Pod Linuksem, ledzenie procesu init jest zabronione.

    Opcja -i jest slabo wspierana.

HISTORIA

    strace Oryginalny strace zostal napisany przez Paula Kranenburga
    dla SunOS, ktory zostal zinspirowany narzdziem trace.  Wersja
    SunOS strace zostala przeniesiona na Linuksa i rozszerzona przez
    Branko Lankestera, ktory rownie napisal wsparcie jdra Linuksa.
    Mimo, e Paul w 1992 wypucil wersj 2.5 strace, prace Branko
    opieraly si na strace 1.5 z 1991. W 1993 Rick Sladkey polczyl
    zmiany strace 2.5 z SunOS ze zmianami wersji linuksowej, dodal
    wiele wlaciwoci z truss'a z SVR4 i wydal wersj strace, ktora
    dzialala na obydwu platformach. W 1994 Rick przeportowal strace
    na SVR4 i Solaris, oraz  napisal  wsparcie  automatycznej
    konfiguracji. W 1995 przeportowal strace na Irixa i zmczyl si
    pisaniem o sobie w trzeciej osobie.

PROBLEMY

    Problemy zwizane ze strace powinny by zglaszane do obecnego
    opiekuna strace, ktorym jest Rick Sladkey <jrs@world.std.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze  tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic  midzy  powyszym  opisem  a rzeczywistym zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                  96/02/13             STRACE(1)