Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    stty - zmienia i drukuje ustawienia linii terminala

SK/LADNIA

    stty [-F URZDZENIE] [--file=URZDZENIE] [USTAWIENIA]...
    stty [-F URZDZENIE] [--file=URZDZENIE] [-a|--all]
    stty [-F URZDZENIE] [--file=URZDZENIE] [-g|--save]

OPIS

    Wywietlenie lub zmiana ustawie terminala.

    -a, --all
       wywietlenie wszystkich aktualnych ustawie w postaci czytelnej
       dla czlowieka

    -g, --save
       wywietlenie wszystkich aktualnych ustawie w formacie czytelnym
       dla stty

    -F, --file=URZDZENIE
       otwarcie i uywanie podanego URZDZENIA zamiast standardowego
       wejcia

    --help wywietlenie opisu dzialania i zakoczenie

    --version
       wywietlenie informacji o wersji i zakoczenie

    Opcjonalny minus przed USTAWIENIEM oznacza zaprzeczenie. Gwiazdka (*)
    oznacza ustawienia spoza POSIX. System sam okrela, ktore ustawienia s
    dostpne.

  Znaki specjalne:
    * dsusp ZNAK
       ZNAK wysyla do terminala sygnal stopu po opronieniu wejcia

    eof ZNAK
       ZNAK wysyla znak koca pliku (koca wejcia)

    eol ZNAK
       ZNAK wysyla znak koca linii

    * eol2 ZNAK
       alternatywny ZNAK koca linii

    erase ZNAK
       ZNAK kasuje ostatni wprowadzony znak

    intr ZNAK
       ZNAK wysyla sygnal przerwania

    kill ZNAK
       ZNAK kasuje biec lini

    * lnext ZNAK
       ZNAK wprowadza nastpny znak w cudzyslowie

    quit ZNAK
       ZNAK wysyla sygnal wyjcia

    * rprnt ZNAK
       ZNAK powtarza biec lini

    start ZNAK
       ZNAK wznawia wywietlanie

    stop ZNAK
       ZNAK wstrzymuje wywietlanie

    susp ZNAK
       ZNAK wysyla do terminala sygnal stop

    * swtch ZNAK
       ZNAK wlcza inn warstw powloki

    * werase ZNAK
       ZNAK kasuje ostatnie wprowadzone slowo

  Ustawienia specjalne:
    N   ustawienie prdkoci wyjciowej i wejciowej na N bitow/s

    * cols N
       ustawienie szerokoci terminala na N kolumn

    * columns N
       to samo, co cols N

    ispeed N
       ustawienie prdkoci wejciowej na N

    * line N
       uycie rygoru linii (line discipline) N

    min N z -icanon ustawienie minimum N znakow pelnego odczytu

    ospeed N
       ustawienie prdkoci wyjciowej na N

    * rows N
       ustawienie dlugoci terminala na N wierszy

    * size wywietlenie liczby wierszy i kolumn wedlug ustawie jdra

    speed wywietlenie prdkoci terminala

    time N z -icanon ustawienie timeout na N dziesitych sekundy

  Ustawienia sterujce:
    [-]clocal
       wylczenie sygnalow sterowania modemu

    [-]cread
       wlczenie odbioru z wejcia

    * [-]crtscts
       wlczenie protokolu RTS/CTS (handshaking)

    csN  ustawienie wielkoci znaku na N bitow, N w zakresie [5..8]

    [-]cstopb
       uycie dwoch bitow stopu na znak (jeden z `-')

    [-]hup wyslanie sygnalu rozlczenia, gdy ostatni proces zamknie terminal

    [-]hupcl
       to samo co [-]hup

    [-]parenb
       wlczenie ustawiania i sprawdzania bitu parzystoci

    [-]parodd
       wlczenie parzystoci nieparzystej (parzystej z `-')

  Ustawienia wejcia:
    [-]brkint
       znaki break powoduj wyslanie sygnalu przerwania

    [-]icrnl
       zamienianie znakow CR na NL

    [-]ignbrk
       ignorowanie znaku break

    [-]igncr
       ignorowanie znaku CR

    [-]ignpar
       ignorowanie znakow z bldami parzystoci

    * [-]imaxbel
       piszczenie przy pelnym buforze (bez jego  oproniania)  po
       wprowadzeniu znaku

    [-]inlcr
       zamienianie znakow NL na CR

    [-]inpck
       wlczenie kontroli parzystoci na wejciu

    [-]istrip
       zerowanie najstarszego (osmego) bitu znakow na wejciu

    * [-]iuclc
       zamienianie wielkich liter na male

    * [-]ixany
       kady znak wznawia transmisj, nie tylko start

    [-]ixoff
       wlczenie wysylania znakow start/stop

    [-]ixon
       wlczenie protokolu sterowania przeplywem XON/XOF

    [-]parmrk
       zaznaczanie bldow parzystoci sekwencj 255-0-znak

    [-]tandem
       to samo, co [-]ixoff

  Ustawienia dla wyjcia:
    * bsN styl oponienia po znaku BS, N w zakresie [0..1]

    * crN styl oponienia po znaku CR, N w zakresie [0..3]

    * ffN styl oponienia po znaku FF, N w zakresie [0..1]

    * nlN styl oponienia po znaku NL, N w zakresie [0..1]

    * [-]ocrnl
       zamienianie znaku CR na NL

    * [-]ofdel
       uywanie znaku DEL zamiast NUL jako znaku wypelniajcego

    * [-]ofill
       uywanie znakow wypelniajcych zamiast oponie transmisji

    * [-]olcuc
       zamienianie malych liter na wielkie

    * [-]onlcr
       zamienianie znakow NL na sekwencje CR-NL

    * [-]onlret
       znak NL powoduje powrot karetki (carriage return)

    * [-]onocr
       bez wysylania znakow CR w pierwszej kolumnie

    [-]opost
       przetwarzanie znakow wyjciowych

    * tabN styl oponienia po tabulatorze poziomym, N w zakresie [0..3]

    * tabs to samo, co tab0

    * -tabs
       to samo, co tab3

    * vtN styl oponienia po tabulatorze pionowym, N w zakresie [0..1]

  Ustawienia lokalne:
    [-]crterase
       wywietlanie znaku erase jako BS-spacja-BS

    * crtkill
       kasowanie calej linii zgodnie z ustawieniami echoprt i echoe

    * -crtkill
       kasowanie calej linii zgodnie z ustawieniami echoctl i echok

    * [-]ctlecho
       wywietlanie znakow kontrolnych jako `^c' itp.

    [-]echo
       wywietlanie kadego znaku z wejcia

    * [-]echoctl
       to samo, co [-]ctlecho

    [-]echoe
       to samo, co [-]crterase

    [-]echok
       wywietlanie znaku nowej linii po znaku kill

    * [-]echoke
       to samo, co [-]crtkill

    [-]echonl
       wywietlanie znaku NL, nawet jeli inne nie s wywietlane

    * [-]echoprt
       wywietlanie skasowanych znakow wstecz midzy `\' i `/'

    [-]icanon
       wywietlanie znakow erase, kill, werase i rprnt

    [-]iexten
       wywietlanie znakow spoza specyfikacji POSIX

    [-]isig
       wywietlanie znakow intr, quit i susp

    [-]noflsh
       bez oproniania bufora po znakach intr i quit

    * [-]prterase
       to samo, co [-]echoprt

    * [-]tostop
       zatrzymywanie procesow w tle, probujcych pisa na terminal

    * [-]xcase
       z icanon: wywietlanie wielkich liter jako `\mala-litera'

  Kombinacje ustawie:
    * [-]LCASE
       jak [-]lcase

    cbreak jak -icanon

    -cbreak
       jak icanon

    cooked jak brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof i eol
       ustawione na wartoci domylne

    -cooked
       jak raw

    crt  jak echoe echoctl echoke

    dec  jak echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u

    * [-]decctlq
       jak [-]ixany

    ek   ustawienie znakow erase i kill na wartoci domylne

    evenp jak parenb -parodd cs7

    -evenp jak -parenb cs8

    * [-]lcase
       jak xcase iuclc olcuc

    litout jak -parenb -istrip -opost cs8

    -litout
       jak parenb istrip opost cs7

    nl   jak -icrnl -onlcr

    -nl  jak icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret

    oddp  jak parenb parodd cs7

    -oddp jak -parenb cs8

    [-]parity
       jak [-]evenp

    pass8 jak -parenb -istrip cs8

    -pass8 jak parenb istrip cs7

    raw  jak -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr
       -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon
       -xcase min 1 time 0

    -raw  jak cooked

    sane  jak cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iucl -ixany
       imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel
       nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok
       -echonl  -noflsh  -xcase  -tostop -echoprt echoctl echoke,
       wszystkie znaki specjalne przybieraj standardowe wartoci.

    Obsluga linii terminalowej podlczonej do standardowego wejcia.  Bez
    argumentow wywietla prdko transmisji, rygor linii i odchylenia od stty
    sane. W ustawieniach ZNAK powinien by podany doslownie lub zakodowany
    np. ^c, 0x37, 0177 lub 127; warto ^- lub slowo undef s uywane do
    wylczania znakow specjalnych.

AUTOR

    Napisany przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Raporty o bldach wysylaj do bug-coreutils@gnu.org .

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    Ten program jest darmowy; warunki kopiowania s opisane w rodlach.
    Autorzy nie daj ADNYCH gwarancji, w tym rownie gwarancji PRZYDATNOCI DO
    SPRZEDAY LUB DO KONKRETNYCH CELOW.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja dla programu stty jest utrzymywana jako podrcznik
    Texinfo. Jeli programy info oraz stty s wlaciwie zainstalowane,
    polecenie

       info stty lub pinfo stty

    powinno udostpni kompletny podrcznik.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.