Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tail - wypisz kocow cz pliku

SK/LADNIA

    tail [-c [+]N[bkm]] [-n[+]N] [-fqsv] [--bytes=[+]N[bkm]]
      [--lines=[+]N] [--follow[=how]] [--retry]
      [--sleep-interval=N] [--pid=PID]
      [--max-consecutive-size-changes=N]    [--max-unchanged-stats=N]
      [--quiet] [--silent]
      [--verbose] [--help] [--version] [plik...]

    tail [{-,+}Nbcfklmqsv] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo tail
    lub
       info tail.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie tail w wersji GNU.

    tail wypisuje kocow cz (domylnie 10 linii) kadego podanego pliku; czyta
    ze standardowego wejcia jeli nie podano plikow, albo jeli napotkano
    nazw pliku '-'. Jeli podano wicej ni jedn nazw pliku, wypisuje take
    naglowek skladajcy si z nazwy pliku otoczonej `==>' i `<==', przed
    wypisem dla kadego pliku.

    GNU tail moe wypisa dowoln ilo danych, w odronieniu od wersji UNIX-
    owych, ktore uywaj bufora o stalym rozmiarze. Nie ma on opcji -r
    (wypisywanie odwrotnie), gdy odwracanie pliku to faktycznie zupelnie
    inne zadanie ni wypisywanie koca pliku; tail z BSD potrafi odwroci
    tylko pliki, ktore s nie wiksze ni jego bufor, przewanie 32k. Bardziej
    niezawodnym i wszechstronnym sposobem odwracania plikow jest polecenie
    GNU tac.

OPCJE

    tail akceptuje dwa formaty opcji: nowy, w ktorymi liczby s argumentami
    opcji literowych (`-n 1'), i stary, w ktorym +, -, i opcjonalne liczby
    poprzedzaj jakiekolwiek opcje literowe (`-1' lub `+1').

    Jeli liczba ('N') zaczyna si od znaku +, tail zaczyna wypisywanie od N-
    tego elementu od pocztku kadego pliku, a nie od koca.

    -Nopcje, +Nopcje
       Opcja taka jest rozpoznawana tylko jeli jest podana jako
       pierwsza. N jest liczb dziesitn, po ktorej opcjonalnie wystpuje
       litera rozmiaru (`b', `k', `m') jak w opcji `-c', lub litera `l'
       oznaczajca zliczanie linii, albo inne litery opcji (`cfqv').

    -c N, --bytes=N
       Wypisuje kocowe N bajtow. N to liczba naturalna, po ktorej
       opcjonalnie nastpuje jeden z poniszych znakow okrelajcy inn
       jednostk.

       b   bloki 512-bajtowe.

       k   bloki kilobajtowe.

       m   bloki megabajtowe.

    -f, --follow=[jak]
       Pracuje w nieskoczonej ptli probujc przeczyta wicej znakow z
       koca pliku, zakladajc, e plik ronie. Ignorowana jeli czytanie
       odbywa si z potoku. Jeli podano wicej ni jeden plik, tail
       wypisuje naglowek za kadym razem gdy dostaje wynik od innego
       pliku, aby zaznaczy, z ktorego pliku on pochodzi.

       Istniej dwa sposoby okrelania, jak maj by ledzone pliki przy
       uyciu tej opcji, ale ronica ta jest zauwaalna tylko wtedy, gdy
       ledzony plik zostanie usunity lub zmieni nazw. Chcc ledzi koniec
       powikszajcego si pliku nawet po jego usuniciu (unlink), naley uy
       --follow=descriptor. Jest to zachowanie domylne, ale nie jest
       przydatne jeeli ledzi si plik dziennika, ktory moe podlega
       cyklicznej wymianie (usunicie lub zmiana nazwy, nastpnie ponowne
       otwarcie). W takim przypadku, naley uy --follow=name, by ledzi
       plik o danej nazwie przez okresowe ponowne otwieranie go i
       sprawdzanie czy zostal usunity i ponownie utworzony przez jaki
       inny program.

       Bez wzgldu na wykorzystan metod, jeeli zostanie stwierdzone
       skurczenie si pliku, tail wypisuje komunikat mowicy o tym, e
       plik zostal obcity i wznawia ledzenie koca pliku od ponownie
       wyznaczonego punktu kocowego.

       Gdy plik jest usunity, zachowanie si tail zaley od tego czy
       ledzi on nazw czy deskryptor. Podajc za nazw potrafi rozpozna, e
       plik zostal usunity i daje odpowiedni komunikat, a jeli uyto
       opcji --retry bdzie wykonywal cykliczne sprawdzanie czy plik nie
       pojawi si znowu.  Podajc za deskryptorem, tail nie wykrywa, e
       plik zostal usunity czy zmienil nazw i nie wysyla komunikatow;
       mimo, i plik moe nie by ju dostpny pod pierwotn nazw, moe on wci
       powiksza si.

       Wartoci opcji descriptor i name mona poda tylko przy dlugiej
       postaci opcji, nie z -f.

    --retry
       Ponawia proby otwarcia pliku nawet, jeli jest niedostpny w
       momencie rozpoczcia pracy przez tail lub staje si niedostpny
       poniej -- przydatne tylko z opcj -f. Bez opcji --retry tail
       napotykajc plik, ktory nie istnieje lub jest niedostpny w inny
       sposob, zglasza ten fakt i nie sprawdza ju powtornie.

    --sleep-interval=N
       Zmienia liczb sekund odczekiwania pomidzy iteracjami (domylnie
       jest to 1). Podczas pojedynczej iteracji, dla kadego z podanych
       plikow wykonywane jest sprawdzenie jest czy nie zmienil on
       rozmiaru.

    --pid=PID
       Podajc za deskryptorem lub nazw, mona poda  identyfikator
       procesu,  PID,  jedynego  piszcego  do  wszystkich  plik'ow
       wymienionych jako argumenty. Nastpnie, wkrotce po zakoczeniu
       tego procesu, tail rownie zakoczy prac. Dziala to poprawnie
       tylko wtedy, gdy piszcy i proces tail uruchomione s na tej samej
       maszynie. Na przyklad, by zachowa wyniki kompilacji w pliku i
       obserwowa jego wzrost, mona wywola `make' i `tail' a proces tail
       zatrzyma si po ukoczeniu kompilacji. Bez tej opcji, trzeba bylo
       by samodzielnie unicestwi proces `tail -f'.
         $ make >& makerr & tail --pid=$! -f makerr
       Jeli zostanie podany nie uywany PID lub nie odpowiadajcy
       procesowi piszcemu do przegldanych plikow, to 'tail' moe zakoczy
       prac duo wczeniej ni plik(i) przestan si powiksza lub moe nie
       ukoczy pracy dlugo po tym, jak faktyczny piszcy skoczyl.

    --max-consecutive-size-changes=N
       Opcja  znaczca  tylko,  jeli  wystpuje  podanie  za  nazw
       (--follow=name). Sluy do okrelania, jak dlugo tail ma poda za
       deskryptorem gwaltownie rosncego pliku, nawet jeli zostanie on
       usunity lub zmieni si jego nazwa. Po wykryciu N kolejnych zmian
       rozmiaru pliku tail wykonuje open/fstat pliku, by stwierdzi czy
       dana nazwa pliku jest wci  skojarzona  z  tym  sam  par
       urzdzenie/numer-iwzla, co uprzednio. Zobacz wynik tail --help by
       zapozna si z wartoci domyln [tlum:5].

    --max-unchanged-stats=N
       Przy przegldaniu koca pliku wedlug nazwy, jeli wystpilo N
       kolejnych iteracji, podczas ktorych rozmiar pozostal ten sam, to
       tail wykonuje open/fstat pliku. Stwierdza w ten sposob czy dana
       nazwa pliku jest wci skojarzona z tym sam par urzdzenie/numer-
       iwzla, co uprzednio.  Przy podaniu za  plikiem  dziennika
       podlegajcym cyklicznej wymianie jest to w przyblieniu liczba
       sekund pomidzy momentem, kiedy tail wypisze ostatnie linie
       sprzed rotacji a czasem, kiedy wypisze linie, jakie nagromadzily
       si w nowym pliku dziennika. Zobacz wynik tail --help by zapozna
       si z wartoci domyln [tlum.: 200]. Opcja ta jest znaczca tylko
       przy podaniu za nazw.

    -l, -n N, --lines=N
       Wypisuje ostatnie N linii. -l jest rozpoznawana tylko z uyciem
       starego formatu opcji.

    -q, --quiet, --silent
       Nigdy nie wypisuje naglowkow z nazwami plikow.

    -v, --verbose
       Zawsze wypisuje naglowki z nazwami plikow.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    head(1), less(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.