Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   talk -- wymiana pisanej na bieco informacji z innym uytkownikiem

SK/LADNIA

   talk uytkownik [tty]

OPIS

   Talk to wizualny program komunikacyjny, ktory kopiuje linie z twojego
   terminala na terminal innego uytkownika.

   Dostpne opcje:

   uytkownik
       Jeeli yczysz sobie porozmawia z kim na twojej wlasnej maszynie,
       wtedy uytkownik to po prostu nazwa loginu danego uytkownika, z
       ktorym chcesz porozmawia. Jeeli chcesz porozmawia z
       uytkownikiem na innym hoscie, wtedy uytkownik przyjmuje form
       'nazwa_loginu@host'.

   tty   Jeeli yczysz sobie porozmawia z kim kto jest zalogowany wicej ni
       raz, tty moe by uyty do wskazania wlaciwego terminala, gdzie tty
       wyglda nastpujco 'ttyXX'.

   Kiedy lczysz si z kim za pomoc talk, program wysyla wiadomo
      Message from TalkDaemon@jego_maszyna...
      talk: connection requested by twoj_login@twoja_maszyna.
      talk: respond with: talk twoj_login@twoja_maszyna

   do uytkownika z ktorym chcesz porozmawia.Z jego punktu widzenia odbiorca
   tej wiadomoci powinien odpowiedzie, piszc

      talk twoj_login@twoja_maszyna

   Nie ma znaczenia z jakiej maszyny odbiorca odpowiada, tak dlugo jak jego
   nazwa_loginu jest ta sama.Po nawizaniu polaczenia uytkownicy mog pisa
   rownoczenie, to co napisz pojawia si w oddzielnych oknach. Nacinicie
   kontrol(Ctrl)-L '^L' spowoduje oczyszczenie ekranu z tekstu, ktory
   wpisywale do tej pory. W celu wyjcia z programu nacinij znak przerwania;
   talk przesunie kursor na koniec ostatniego wiersza i odtworzy poprzedni
   wygld terminala.

   Pozwolenie na rozmow moe by odmowiona lub przyznana przez uycie komendy
   mesg(1) Na pocztku(standardowo) rozmowa nie jest zabroniona. Niektore
   komendy, szczegolnie nroff(1) i pr(1), nie zezwalaj na wiadomoci w celu
   uniemoliwienia "zanieczyszczenia" danych wyjciowych.

PLIKI

   /etc/hosts   aby odszuka nazw maszyny odbiorcy
   /var/run/utmp aby odszuka terminal odbiorcy

ZOBACZ R'OWNIE

   mail(1), mesg(1), who(1), write(1)

B/LDY

   Wersja talk(1) udostpniona z 4.3BSD uywa protokolu, ktory nie jest
   kompatybilny z protokolem uywanym w wersji udostpnionej z 4.2BSD
   (SunOS/Solaris uywaj tego starego protokolu). +.PP Kolejny problem moe
   mie miejsce podczas polaczenia przez point-to-point (SLIP/PPP).W celu
   pozbycia si tego problemu musisz zmieni nazw hosta na odpowiedni dla
   ciebie adres IP intersejsu SLIP/PPP podczas polczenia.

HISTORIA

   Komenda talk pojawila si w 4.2BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.