Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tapeout - nagrywa plik z obrazem spectrumowej tamy na kaset

SK/LADNIA

    tapeout    czstotliwo_pr'obkowania   plik_tamy   [blok_startowy
    [plik_wynikowy]]

OPIS

    Ten program pozwala skopiowa plik tamy ( .tap lub .tzx ) na kaset
    magnetofonow przy uyciu karty dwikowej.

    Trzeba polczy wyjcie z karty dwikowej ( line out ) z gniazdem ( mic ) w
    magnetofonie, wlczy nagrywanie i uruchomi ten program.

LINIA KOMEND

    czstotliwo_pr'obkowania
       Czstotliwo probkowania dla wyjcia. Im wysza tym lepsza jako.
       Powinna by przynajmniej 16000.

    plik_tamy
       Nazwa pliku do zinterpretowania i odegrania przez kart dwikow.
       Plik taki powinien mie rozszerzenie .tap albo .tzx

    blok_startowy
       Wskazuje odkd odgrywa plik z tam. Domylnie jest 0.

    plik_wynikowy
       Jeli podany, program zapisuje w tym pliku zamiast uywa karty
       dwikowej.

ZOBACZ TAKE

    xspect (1), vgaspect (1)

    http://www.inf.bme.hu/~mszeredi/spectemu/spectemu.html

B/LDY

    Wiele parametrow jest niezmienialnych (np. pauza pomidzy blokami na
    tamie).

    Nieinteraktywny (z wyjtkiem Ctrl-c).

AUTOR

    Miklos Szeredi (EMAIL: mszeredi@inf.bme.hu)

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1998 Miklos Szeredi

LICENCJA

    GPL

T/LUMACZENIE

    Witold Filipczyk <juandon@poczta.onet.pl>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.