Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tar - Wersja GNU programu archiwizujcego tar

SK/LADNIA

    tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare
    | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-
    preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C,
    --directory KATALOG ] [ --checkpoint  ] [ -f, --file [HOSTNAME:]F ] [
    --force-local  ] [ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G,
    --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [
    -i, --ignore-zeros ] [ -j, --bzip2 ] [ --ignore-failed-read ] [ -k,
    --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ]
    [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-
    volume ] [ -N, --after-date DATA, --newer DATA ] [ -o, --old-archive,
    --portability  ]  [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions,
    --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-names ] [ --preserve   ] [
    -R,  --record-number  ]  [ --remove-files ] [ -s, --same-order,
    --preserve-order ] [ --same-owner ] [ --numeric-owner ] [ -S, --sparse
    ] [ -T, --files-from F ] [ --null   ] [ --totals  ] [ -v, --verbose
    ] [ -V, --label NAZWA ] [ --version  ] [ -w,  --interactive,
    --confirmation ] [ -W, --verify   ] [ --exclude PLIK ] [ -X,
    --exclude-from PLIK ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip,
    --ungzip    ] [ --use-compress-program PROG ] [ --block-compress ] [
    --rsh-command POLECENIE ] [ -[0-7][lmh]   ]

    plik1 [ plik2, ... plikN ]

    katalog1 [ katalog2, ... katalogN ]

OPIS

    Ta strona opisuje wersj GNU programu tar, slucego do zapisywania i
    ekstrakcji plikow z archiwum nazywanego tarfile. Archiwum tarfile moe
    zosta utworzone w napdzie tamy, chocia czsto tworzy si je w postaci
    zwyklego pliku.  Pierwszym argumentem programu tar musi by jedna z
    opcji: Acdrtux, po ktorej nastpuj opcjonalne funkcje.  Kocowymi
    argumentami programu tar s nazwy plikow lub katalogow, ktore powinny
    zosta zarchiwizowane. Uycie nazwy katalogu oznacza, e znajdujce si w
    nim podkatalogi rownie powinny zosta zarchiwizowane.

PRZYK/LADY

    tar -xvvf plik.tar
       rozpakowuje plik.tar

    tar -xvvzf plik.tar.gz [lub plik.tgz]
       rozpakowuje archiwum tar, dekompresujc je uprzednio z uyciem
       gzip

    tar -cvvf plik.tar.gz katalog/
       archiwizuje zawarto katalogu ,,katalog'' w pliku  archiwum
       ,,plik.tar.gz''

FUNKCJE

    Jedna z nastpujcych opcji zawsze musi zosta uyta:

    -A, --catenate, --concatenate
       dolczenie istniejcych plikow .tar do archiwum

    -c, --create
       utworzenie nowego archiwum

    -d, --diff, --compare
       znalezienie ronic midzy archiwum, a systemem plikow

    --delete
       usunicie plikow z archiwum (opcji nie mona uy na tamach
       magnetycznych!)

    -r, --append
       dolczenie plikow do archiwum na jego kocu

    -t, --list
       wypisanie zawartoci archiwum

    -u, --update
       dolczenie tylko tych plikow, ktore s nowsze ni egzemplarze w
       archiwum

    -x, --extract, --get
       ekstrakcja plikow z archiwum

INNE OPCJE

    --atime-preserve
       pozostawienie  oryginalnego  czasu  ostatniego  dostpu  do
       dearchiwizowanych plikow

    -b, --block-size N
       rozmiar bloku ma by rowny Nx512 bajtow (domylnie N=20)

    -B, --read-full-blocks
       zmienia rozmiar bloku podczas czytania archiwum (do uywania z
       nazwanymi potokami 4.2BSD)

    -C, --directory KATALOG
       zmienia katalog na KATALOG

    --checkpoint
       wypisuje nazwy katalogow w miar czytania archiwum

    -f, --file [NAZWAHOSTA:]F
       uywa podanego pliku z archiwum lub urzdzenia F (domylnie "-", co
       oznacza standardowe wejcie/standardowe wyjcie)

    --force-local
       plik z archiwum jest lokalny nawet, jeeli w jego nazwie wystpuje
       dwukropek

    -F, --info-script F --new-volume-script F
       na  kocu  kadej  tamy  uruchamia podany skrypt (implikuje
       funkcjonalno opcji -M)

    -G, --incremental
       tworzy/wypisuje zawarto/dearchiwizuje archiwum przyrostowe w
       starym formacie GNU

    -g, --listed-incremental F
       tworzy/wypisuje zawarto/dearchiwizuje archiwum przyrostowe w
       nowym formacie GNU

    -h, --dereference
       nie archiwizuje dowiza symbolicznych; archiwizuje pliki, na
       ktore one wskazuj

    -i, --ignore-zeros
       ignoruje bloki zawierajce same zera (normalnie taki blok w
       archiwum oznacza koniec pliku)

    -j, --bzip2
       kompresja/dekompresja archiwum programem bzip2

    --ignore-failed-read
       zakazuje koczenia dzialania programu z niezerowym kodem wyjcia
       po napotkaniu plikow, ktore nie daj si odczyta

    -k, --keep-old-files
       ochrona  istniejcych plikow; nie bd nadpisywane plikami z
       archiwum

    -K, --starting-file F
       zaczyna ekstrakcj z archiwum od pliku F

    -l, --one-file-system
       archiwizuje pliki tylko z biecego systemu plikow

    -L, --tape-length N
       zmiana tamy po zapisaniu N*1024 bajtow

    -m, --modification-time
       nie dearchiwizuje czasu modyfikacji plikow

    -M, --multi-volume
       tworzy/wypisuje zawarto/dearchiwizuje archiwum wieloczciowe

    -N, --after-date DATA, --newer DATA
       archiwizuje wylcznie pliki nowsze, ni DATA

    -o, --old-archive, --portability
       zapisuje archiwum w formacie V7, nie ANSI

    -O, --to-stdout
       dearchiwizuje pliki na standardowe wyjcie

    -p, --same-permissions, --preserve-permissions
       dearchiwizuje wszystkie informacje o prawach dostpu

    -P, --absolute-paths
       nie usuwa z nazw plikow pocztkowych znakow ,,/''

    --preserve
       takie samo dzialanie, jak opcje -p -s

    -R, --record-number
       wypisywanie numeru rekordu  wewntrz  archiwum  przy  kadym
       komunikacie

    --remove-files
       usuwa pliki po dodaniu ich do archiwum

    -s, --same-order, --preserve-order
       lista nazw plikow do dearchiwizacji jest sortowana, by pasowa do
       archiwum

    --same-owner
       zachowanie nazwy wlaciciela pliku zgodnie z zachowan w archiwum
        .TP --numeric-owner poslugiwanie si numerami uytkownikow i
       grup, zamiast ich nazw

    -S, --sparse
       efektywna obsluga plikow rozrzedzonych (z ,,dziurami'')

    -T, --files-from F
       nazwy plikow do archiwizacji lub dearchiwizacji s pobierane z
       pliku F

    --null
       opcja -T odczytuje nazwy plikow zakoczone znakiem '\0', opcja -C
       wowczas nie dziala

    --totals
       wypisuje ogoln liczb bajtow zapisanych przy --create

    -v, --verbose
       wypisywanie nazw wszystkich plikow

    -V, --label NAZWA
       utworzenie archiwum o nazwie woluminu NAZWA

    --version
       wypisanie numeru wersji programu tar

    -w, --interactive, --confirmation
       pytanie o zgod na kad operacj

    -W, --verify
       weryfikacja archiwum po jego utworzeniu

    --exclude PLIK
       wylczenie z archiwizacji pliku PLIK

    -X, --exclude-from PLIK
       wylczenie z archiwizacji plikow o nazwach wymienionych w pliku
       PLIK

    -Z, --compress, --uncompress
       kompresja/dekompresja archimum programem compress

    -z, --gzip, --ungzip
       kompresja/dekompresja archiwum programem gzip

    --use-compress-program PROG
       kompresja/dekompresja archiwum programem PROG  (ktory  musi
       akceptowa opcj -d oznaczajc dekompresj)

    --block-compress
       dzielenie skompresowanego archiwum dla tam

    --rsh-command POLECENIE
       uywanie zamiast ,,rsh'' do polcze zdalnych polecenia POLECENIE.
       Opcja ta ma na celu umoliwienie dostpu do zdalnych urzdze tym,
       ktorzy korzystaj z czego innego ni standardowe ,,rsh'' (np.
       ,,rsh'' kerberosa).

    -[0-7][lmh]
       okrelenie napdu i gstoci

B/LDY

    Ludzie z GNU, w zasadzie, nie cierpi stron podrcznika man i tworz
    zamiast nich dokumenty info.  Zarzdzajcy projektem tar naley do tej
    kategorii. Ta strona podrcznika man nie jest ani pelna, ani aktualna, a
    pochodzi z pakietu tar dystrybucji Linuksa Debian. Jej stworzenie mialo
    na celu zmniejszenie w systemie zarzdzania bldami iloci zglosze
    sygnalizujcych brak strony podrcznika.

    Jeli chce si zrozumie program tar, to naley uruchomi info i poczyta
    tamtejsze strony dotyczce tego programu, ewentualnie skorzysta z trybu
    info w emacsie.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                22 wrzenia 1993             TAR(1)