Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tbl - formatuj tabele dla troff

SK/LADNIA

    tbl [-Cv] [pliki...]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje wersj GNU polecenia tbl, bdcego czci
    systemu formatowania dokumentow groff.

    tbl kompiluje opisy tabel osadzone w plikach wejciowych troff na
    komendy rozumiane przez troff. Normalnie powinno by wywolywane przy
    pomocy opcji -t programu groff. Jest ono wysoce zgodne z Unixowym tbl.
    Wyjcie tworzone przez GNU tbl nie moe by przetwarzane Uniksowym troff;
    musi by przetwarzane przy pomocy GNU troff. Jeli nie podano plikow w
    wierszu polece, to czytane bdzie standardowe wejcie. Nazwa pliku -
    spowoduje, e bdzie czytane standardowe wyjcie.

OPCJE

    -C   Rozpoznawaj .TS i .TE nawet jeli wystpuje po nich znak rony od
       spacji lub nowej linii.

    -v   Poka numer wersji.

UYTKOWANIE

    Opisano tu tylko ronice pomidzy GNU tbl a Uniksowym tbl.

    Normalnie tbl usiluje unikn niepodanych przerw w tabeli poslugujc si w
    tym celu "dywersje" (diversions). Moe to czasem le wspoldziala z
    makrami pakietow, ktore same wykorzystuj dywersje, na przyklad, gdy
    uywane s stopki.  Opcja nokeep zakazuje tbl  prob  zapobiegania
    przelamaniom t metod.

    Opcja decimalpoint okrela jaki znak, zamiast domylnej kropki, ma by
    rozpoznawany jako separator miejsc dziesitnych. Pobiera ona argument w
    nawiasach; musi on by pojedynczym znakiem, tak jak dla opcji tab.

    Po modyfikatorze formatu f moe wystpi dowolnej dlugoci nazwa fontu
    umieszczona w nawiasach.

    Istnieje modyfikator formatu d, ktory oznacza, e lczona w pionie
    pozycja powinna by wyrownana do dolu swego zakresu.

    Nie istnieje adne ograniczenie liczby kolumn w tabeli ani liczby blokow
    tekstu.  Do wyznaczania szerokoci kolumn uwzgldniane s wszystkie
    wiersze tabeli, nie za tylko pierwszych 200. Wiersze kontynuacji
    tabeli (.T&) nie s ograniczone do pierwszych 200 wierszy.

    Pozycje numeryczne i alfabetyczne mog pojawi si w tej samej kolumnie.

    Pozycje numeryczne i alfabetyczne mog by lczone w poziomie.

    tbl uywa nazw rejestrow, lacuchow, makr i dywersji rozpoczynajcych si
    od 3. Poslugujc si tbl powiniene unika nazw rozpoczynajcych si od 3.

B/LDY

    Powiniene uywa .TS H/.TH w polczeniu z pakietem makr pomocniczych dla
    wszystkich wielostronnicowych tabel z obramowaniem.  Jeli nie ma
    naglowka, ktory chcialby widzie na gorze kadej strony tabeli, umie
    wiersz  .TH  bezporednio  po  sekcji  formatu.  Nie  umieszczaj
    wielostronnicowych tabel wewntrz makr keep/release ani nie zmieniaj ich
    kierunku w jakikolwiek inny sposob.

    Blok tekstu wewntrz tabeli musi da si zmieci na jednej stronie.

    Nie mona uywa dania bp do wymuszenia zlamania strony w tabeli
    wielostronnicowej. Zamiast tego, zdefiniuj BP jak poniej

       .de BP
       .ie '\\n(.z'' .bp \\$1
       .el \!.BP \\$1
       ..

    i poslu si BP zamiast bp.

    Poslugiwanie si \A bezporednio w tabeli w celu uzyskania przedrostkow
    specjalnych (zobacz troff (1)) nie zadziala.  Jest to zachowanie
    prawidlowe:  \A jest przedrostkiem nieinterpretowanym.  By uzyska
    przedrostki specjalne uyj prawdziwego przedrostka, albo poslugujc si
    control A albo tak:

       .ds a \a
       .TS
       tab(;);
       lw(1i) l.
       A\*a;B
       .TE

ZOBACZ TAKE

    groff(1), troff(1).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.