Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tclsh - Prosta powloka zawierajca interpreter Tcl

SK/LADNIA

    tclsh ?nazwapliku param param ...?
_________________________________________________________________

OPIS

    Tclsh jest powlokopodobn aplikacj, ktora odczytuje i interpretuje
    polecenia Tcl ze standardowego wejcia lub pliku.  Jeli zostanie
    uruchomiona bez parametrow dziala w trybie interaktywnym czytajc
    polecenia Tcl ze standardowego wejcia i wywietla rezultaty i komunikaty
    o bldach na standardowym wyjciu. Swoje dzialanie koczy w momencie
    podania komendy exit lub jeli standardowe wejcie dotrze do koca pliku.
    Jeli w katalogu domowym uytkownika istnieje plik .tclshrc, tclsh
    zinterpretuje ten plik jako skrypt Tcl tu przed odczytaniem pierwszego
    polecenia ze standardowego wejcia.

PLIKI SKRYPT'OW

    Jeli tclsh jest wywolany z parametrami, wtedy pierwszy parametr jest
    nazw pliku skryptu, a reszta parametrow jest dostpna w skrypcie jako
    zmienne (patrz niej). Zamiast czyta polecenia ze standardowego wejcia
    tclsh bdzie odczytywa polecenia Tcl z pliku o podanej nazwie. Tclsh
    zakoczy dzialanie kiedy dotrze do koca pliku. W tym przypadku nie
    nastpuje automatyczne przetwarzanie .tclshrc, ale w razie potrzeby plik
    skryptu moe zawsze z niego korzysta.

    Jeli utworzysz plik ze skryptem Tcl, ktorego pierwsza linia zawiera
    bdzie
       #!/usr/local/bin/tclsh
    i jeli nadasz mu prawa do wykonywania, moesz wtedy uruchomi plik
    skryptu bezporednio z powloki. Zakladamy, e tclsh zostal zainstalowany
    domylnie w /usr/local/bin. Jeli zostal zainstalowany w innym miejscu,
    bdziesz musial zmodyfikowa powysz lini, tak aby byla zgodna z twoj
    instalacj. Wiele systemow UNIX nie pozwala aby linia zaczynajca si od
    #! miala dlugo wiksz ni 30 znakow, wic upewnij si czy plik wykonywalny
    tclsh moe by dostpny przy uyciu krotkiej nazwy pliku.

    Lepszym sposobem moe by rozpoczynanie plikow ze skryptami tymi trzema
    liniami:
       #!/bin/sh
       # nastpna linia uruchamia tclsh \
       exec tclsh "$0" "$@"
    Sposob ten mona uzna za lepszy od poprzedniego z trzech powodow. Po
    pierwsze, poloenie binariow tclsh nie musi by cile okrelone w skrypcie:
    mog by one umieszczone gdziekolwiek w ciece szukania twojej powloki
    (PATH). Po drugie, dziki temu mona obej 30-znakowe ograniczenie nazwy
    pliku z poprzedniego przypadku. Po trzecie, ten sposob zadziala nawet
    wtedy, kiedy tclsh sam jest skryptem powloki (tak dzieje si w
    niektorych  systemach, eby obsluy wiele architektur lub systemow
    operacyjnych: tclsh wybiera jeden z kilku binariow do uruchomienia). Te
    trzy linie sprawiaj, e zarowno sh jak i tclsh wykonuj skrypt, ale exec
    jest wykonywany jedynie przez sh. Powloka sh przetwarza skrypt jako
    pierwsza, traktuje drug lini jako komentarz i wykonuje lini trzeci.
    Polecenie exec sprawia, e powloka sh zaprzestaje dalszego przetwarzania
    i zamiast tego uruchamia tclsh, ktory przetworzy caly skrypt jeszcze
    raz. W momencie uruchomienia, tclsh traktuje trzy pierwsze linie jako
    komentarz,  poniewa na kocu drugiej linii jest backslash, ktory
    powoduje, e trzecia linia jest traktowana jako cz komentarza z linii
    drugiej.

ZMIENNE

    Tclsh posiada nastpujce zmienne:

    argc      Zawiera  liczb  parametrow  param (0 jeli brak) z
           wylczeniem nazwy pliku skryptu.

    argv      Zawiera list Tcl, ktorej elementami s parametry param
           lub jest pusta jeli nie ma parametrow param.

    argv0     Zawiera nazwpliku jeli byla podana. W innym przypadku
           zawiera nazw pliku, z ktorego uruchomiono tclsh.

    tcl_interactive
           Zawiera warto 1 jeli tclsh byl uruchomiony w trybie
           interaktywnym  (nie  podano  nazwypliku  i  wejcie
           standardowe jest urzdzeniem terminalowym), w  innym
           przypadku zawiera 0.

ZNAKI ZACHTY

    Kiedy tclsh jest uruchomiony w trybie interaktywnym, normalnie, po
    kadym poleceniu wywietla znak zachty ``% ''. Mona jednak zmieni znak
    zachty poprzez ustawienie zmiennych tcl_prompt1 i tcl_prompt2. Jeeli
    zmienna tcl_prompt1 jest ustawiona, musi ona zawiera skrypt Tcl
    wywietlajcy znak zachty. Zamiast wywietlania znaku zachty tclsh wykona
    skrypt zawarty w zmiennej tcl_prompt1. Zmienna tcl_prompt2 jest uywana
    jeeli biece polecenie nie jest skoczone, a jego wpisywanie zostalo
    przeniesione do nowej linii. W przypadku, gdy tcl_prompt2 nie jest
    ustawione nie jest wywietlany znak zachty dla niedokoczonych polece.

S/LOWA KLUCZOWE

    parametr, interpreter, znak zachty, plik skryptu, powloka

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.