Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tempfile - w bezpieczny sposob tworzy plik tymczasowy

SK/LADNIA

    tempfile [-d KATALOG] [-p LACUCH] [-s LACUCH] [-m TRYB] [-n PLIK]
    [--directory=KATALOG] [--prefix=LACUCH] [--suffix=LACUCH] [--mode=TRYB]
    [--name=PLIK] [--help] [--version]

OPIS

    tempfile w bezpieczny sposob tworzy plik tymczasowy. Do wyboru nazwy
    korzysta z tempnam(3) i otwiera plik uywajc flag O_RDWR | O_CREAT |
    O_EXCL. Nazwa pliku jest wypisywana na standardowym wyjciu.

    Katalog, w ktorym ma by umieszczony plik jest wyszukiwany w nastpujcej
    kolejnoci:

    a)   Katalog podany w zmiennej rodowiskowej TMPDIR, jeli mona do
       niego zapisa.

    b)   Katalog wyszczegolniony jako argument opcji --directory, jeli j
       podano.

    c)   Katalog /tmp.

    Pakiety Debiana korzystajce z tempfile w skryptach opiekunow musz by
    zalene od debianutils >= 1.6.

OPCJE

    -d, --directory KATALOG
       Umieszcza utworzony plik w zadanym KATALOGU.

    -p, --prefix /LACUCH
       Do wygenerowania nazwy wykorzystuje do piciu liter z LACUCHA.

    -s, --suffix /LACUCH
       Tworzy plik z LACUCHEM jako przyrostkiem nazwy.

    -m, --mode TRYB
       Otwiera plik z zadanym TRYBEM, zamiast z domylnym 0600.

    -n, --name PLIK
       Zamiast korzysta z tempnam(3) jako nazwy pliku uywa PLIKU. Jeli
       podano t opcj, to -d, -p i -s s ignorowane.

    --help Wypisuje na standardowym wyjciu komunikat o sposobie uycia i
       pomylnie koczy prac.

    --version
       Wypisuje na standardowym wyjciu informacj o wersji i pomylnie
       koczy prac.

ZWRACANE WARTOCI

    Zwrocony kod 0 oznacza, e pomylnie stworzono plik tymczasowy.  Kady
    inny kod wskazuje bld.

B/LDY

    Przy tworzeniu plikow na partycjach NFS nie gwarantuje si tworzenia
    wylcznego.

ZOBACZ TAKE

    tempnam(3) mktemp(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.