Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    test - sprawdzanie typow plikow i porownywanie wartoci

SK/LADNIA

    test [wyraenie]
    test [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podrcznika man opisuje program test w wersji GNU.

    Zauwa, e w wikszoci powlok istnieje wbudowane polecenie o tej samej
    nazwie i podobnym dzialaniu. Poslugujc si czyst nazw polecenia w
    skrypcie bd interaktywnie mona otrzyma funkcjonalno ron od tu opisanej.

    test zwraca kod zakoczenia 0 (prawda) lub 1 (falsz) zalenie od wyniku
    ewaluacji wyraenia warunkowego 'wyraenie'. Wyraenia mog by jedno- lub
    dwuparametrowe. Kada cz wyraenia musi by osobnym argumentem.

WYRAENIA WARUNKOWE

    Zwro uwag na to, e nawiasy powinny by chronione (np. odwrotnym
    ukonikiem) przed interpretacj przez powlok.

  Sprawdzanie typu plik'ow
    -b plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jest urzdzeniem blokowym.
    -c plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jest urzdzeniem znakowym.
    -d plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jest katalogiem.
    -f plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jest zwyklym plikiem.
    -h plik
    -L plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jest dowizaniem symbolicznym.
    -p plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jest nazwanym lczem (named pipe).
    -S plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jest gniazdem (socket).
    -t [fd]
       Prawda, jeeli plik o deskryptorze fd jest otwarty na terminalu.
       Jeeli fd nie jest podane, jego warto przyjmowana jest jako 1
       (standardowe wyjcie).

  Sprawdzanie praw dostpu
    -g plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i ma ustawiony bit set-group-id.
    -k plik
       Prawda, jeeli plik ma ustawiony bit ``sticky''.
    -r plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i moe by czytany.
    -u plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i ma ustawiony bit set-user-id.
    -w plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i mona do niego pisa.
    -x plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i moe by wykonany.
    -O plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i jego wlacicielem jest uytkownik o
       numerze rownym aktualnemu efektywnemu UID.
    -G plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i naley do grupy o numerze rownym
       efektywnemu GID.

  Sprawdzanie w/laciwoci plik'ow
    -e plik
       Prawda, jeeli plik istnieje.
    -s plik
       Prawda, jeeli plik istnieje i ma rozmiar wikszy ni zero.
    plik1 -nt plik2
       Prawda, jeeli plik1 jest nowszy (zgodnie z dat modyfikacji) ni
       plik2.
    plik1 -ot plik2
       Prawda, jeeli plik1 jest starszy ni plik2.
    plik1 -ef plik2
       Prawda, jeeli plik1 i plik2 maj te same numery urzdzenia oraz i-
       wzla, tj. s wzajemnymi twardymi dowizaniami.

  Sprawdzanie /lacuch'ow znakowych
    Ponisze opcje sprawdzaj wlaciwoci lacuchow. Dla test lacuchy nie s
    cytowane, cho moe zachodzi potrzeba takiej ochrony przed interpretacj
    przez powlok znakow o specjalnym dla niej znaczeniu, np. spacji.
    -z /lacuch
       Prawda, jeeli /lacuch ma dlugo zero.
    [-n] /lacuch
       Prawda, jeeli dlugo /lacucha jest rona od zera.
    /lacuch1 = /lacuch2
       Prawda, jeeli lacuchy s jednakowe.
    /lacuch1 != /lacuch2
       Prawda, jeeli lacuchy nie s jednakowe

  Testy numeryczne
    argument1 OP argument2
       OP jest moe by jednym z niej wymienionych: -eq, -ne, -lt, -le,
       -gt lub -ge.
    Powysze dwuargumentowe operatory arytmetyczne zwracaj prawd, jeeli
    argument1 jest odpowiedni rowny, nierowny, mniejszy ni, mniejszy lub
    rowny, wikszy ni albo wikszy lub rowny w stosunku do argumentu2.
    argument1 oraz argument2 mog by liczbami calkowitymi ze znakiem (lub
    bez znaku) albo specjalnym wyraeniem -l /lacuch, ktorego wartoci jest
    dlugo /lacucha.
    Na przyklad:
      test -1 -gt -2 && echo yes
      => yes
      test -l abc -gt 1 && echo yes
      => yes
      test 0x100 -eq 1
      error--> test: integer expression expected before -eq

  Operatory logiczne
    ( wyraenie )
       Prawda, jeeli wyraenie jest prawdziwe.
    ! wyraenie
       Prawda, jeeli wyraenie jest falszywe.
    wyraenie1 -a wyraenie2
       Prawda jeeli obydwa wyraenia s prawdziwe.
    wyraenie1 -o wyraenie2
       Prawda jeeli przynajmniej jedno z wyrae jest prawdziwe.

OPCJE

    Jeeli GNU test zostanie wywolany z dokladnie jednym argumentem,
    rozpoznawane s nastpujce opcje:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

    Pojedynczy argument nie bdcy opcj jest rownie dozwolony: jeli nie jest
    on pusty, to test zwroci prawd.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>..

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    false(1), true(1), expr(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.