Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    textutils - opis pakietu narzdzi tekstowych GNU

OD T/LUMACZA

    Podrczniki  man dla narzdzi tekstowych GNU nie s ju rozwijane.
    Niniejsza strona podrcznika powstala jako tlumaczenie, uywanej przez
    tworcow jako podstawowej, dokumentacji formatu info. W pliku, ktory
    czytasz umieszczono cz dokumentacji dotyczc wspolnych cech i opcji
    programow oraz informacje, ktore z ronych przyczyn nie znalazly si na
    stronach opisujcych poszczegolne polecenia pakietu. Szczegolowe opisy
    samych polece znajdziesz we wlaciwych, osobnych stronach podrcznika.

WSTP

    Niniejszy podrcznik opisuje zestaw narzdzi tekstowych GNU w wersji 2.0.

    Jak i inne podrczniki pakietu, i ten nie jest wyczerpujcy: nie
    usilowano wyjani podstawowych poj w sposob odpowiedni dla nowicjuszy.
    Zatem, jeli jeste zainteresowany, wlcz si, prosz, w udoskonalanie go.
    Skorzysta na tym cala wspolnota GNU.

    Narzdzia tekstowe GNU s w wikszoci zgodne ze standardem POSIX.2.

    Bldy prosz zglasza, w jz.angielskim, do  <bug-fileutils@gnu.org>.
    Pamitaj, by zamieci numer wersji, architektur maszyny, pliki wejciowe i
    inne informacje potrzebne do powielenia bldu: wprowadzane znaki, czego
    si spodziewale, co otrzymale i dlaczego jest to le. Pliki diff s mile
    widziane, ale prosz dolczy rownie opis problemu, gdy czasem ciko jest
    wycign wnioski.

    Podrcznik  ten powstal pierwotnie na bazie uniksowych stron man
    napisanych przez Davida MacKenzie i aktualizowanych  przez  Jima
    Meyeringa.  Autorytatywn  dokumentacj jest obecnie dokumentacja w
    formacie info; strony man nie s ju rozwijane i  aktualizowane.
    Franc,ois Pinard wykonal wstpn konwersj do formatu Texinfo. Karl Berry
    wykonal indeksy, troch reorganizacji i edycji wynikow.  Richard
    Stallman wniosl swoj zwykly nieoceniony wgld w calo procesu.

ZAWARTO PAKIETU

    Obecnie  pakiet  narzdzi tekstowych GNU zawiera dwadziecia kilka
    programow:

  Wypisywanie ca/loci plik'ow
      cat     lczenie i wypisywanie plikow
      tac     lczenie i wypisywanie odwroconych plikow
      nl     numerowanie linii i wypisywanie plikow
      od     wypisywanie plikow w formacie osemkowym i innych

  Formatowanie zawartoci plik'ow
      fmt     reformatowanie akapitow tekstu
      pr     stronicowanie i kolumnowanie plikow do wydruku
      fold    zawijanie linii wejciowych do zadanej szerokoci

  Wypisywanie czci plik'ow
      head    wypisywanie pocztku plikow
      tail    wypisywanie kocowki plikow
      split    podzial pliku na czci stalej wielkoci
      csplit   podzial pliku na czci zalene od kontekstu

  Podsumowywanie plik'ow
      wc     wypisywanie liczby bajtow, slow i linii
      sum     wypisywanie sumy kontrolnej i liczby blokow
      csum    wypisywanie sumy CRC liczby blokow
      md5sum   wypisywanie lub sprawdzanie skrotu danych

  Sortowanie i dzia/lania na plikach posortowanych
      sort    sortowanie plikow tekstowych
      uniq    pozostawianie unikalnych linii w pliku
      comm    porownywanie dwu posortowanych plikow liniami
      ptx     tworzenie indeksu permutacyjnego zawartoci pliku
      tsort    sortowanie topologiczne

  Dzia/lania na polach wewntrz linii
      cut     wypisywanie wybranych czci linii
      paste    zlepianie linii plikow
      join    lczenie linii wedlug wspolnego pola

  Dzia/lania na znakach
      tr     zamiana, ciskanie, usuwanie znakow
      expand   zamiana tabulacji na spacje
      unexpand  zamiana spacji na tabulacje

OPCJE WSP'OLNE

    Pewne opcje dostpne s we wszystkich opisywanych programach (naprawd
    powinien je przyjmowa kady z programow GNU).

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i list wszystkich
       dostpnych opcji, pomylnie koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i pomylnie koczy prac.

Otwarcie skrzynki narzdziowej z programami

    Ten rozdzial pierwotnie pojawil si w 'Linux Journal', volume 1, nr 2,
    na kolumnie `What's GNU?'. Zostal napisany przez Arnolda Robbinsa.

  Wprowadzenie
    W tym miesicu artykul jest tylko ubocznie zwizany z Projektem GNU, gdy
    opisuje kilka narzdzi GNU obecnych w systemie Linux i sposoby, na jakie
    moesz z nich korzysta. Faktycznie artykul jest o filozofii "Narzdzi
    programowych" w rozwijaniu i wykorzystywaniu programow.

    Filozofia narzdzi programowych byla wanym i integralnym pojciem w
    pocztkowym projekcie i rozwoju Uniksa (ktorego Linux i GNU s zasadniczo
    klonami).  Niestety,  przy  wspolczesnym  nacisku  intersieci  i
    blyskotliwych GUI, wydaje si, e idea ta spadla na pobocze. To wstyd,
    poniewa zapewnia ona potny model mylowy do rozwizywania wielu rodzajow
    problemow.

    Sporo ludzi nosi w kieszeniach spodni szwajcarski scyzoryk. Scyzoryk
    jest wygodnym narzdziem: ma kilka ostrzy, rubokrt, pincet, wykalaczk,
    zestaw gwodzi, korkocig i moe kilka innych rzeczy. Do codziennych
    drobnych, ronorodnych zada, gdzie potrzebujesz prostego  narzdzia
    ogolnego zastosowania, jest wlanie tym, o co chodzi.

    Z drugiej strony, dowiadczony ciela nie buduje domu scyzorykiem.
    Zamiast tego ma skrzynk wypchan specjalizowanymi narzdziami -- jest tam
    pila, mlotek, rubokrt, strug i tak dalej. I dokladnie wie kiedy i gdzie
    uy kadego z narzdzi. Nie przylapalby go na wbijaniu gwodzi rkojeci
    rubokrtu.

    Konstruktorzy Uniksa w Bell Labs byli calkiem zawodowymi programistami
    i wyszkolonymi naukowcami komputerowymi. Zauwayli, e cho rozwizanie
    wszystko-w-jednym moe przyciga uytkownika, gdy ma on tylko jeden
    program do korzystania, w praktyce programy takie s

    a. trudne do napisania,

    b. trudne w konserwacji i usuwaniu bldow, oraz

    c. trudne do rozbudowy, przystosowania do nowych sytuacji.

    Uwaali, e zamiast tego,  programy  powinny  by  specjalizowanymi
    narzdziami.  Krotko mowic, kady program "powinien robi jedn rzecz
    dobrze". Nie wicej i nie mniej. Takie programy s latwiejsze do
    zaprojektowania, napisania i zrozumienia -- robi tylko jedn rzecz.

    Ponadto zauwayli, e przy odpowiednim mechanizmie lczenia programow calo
    jest wiksza od sumy skladowych. Wic kilka specjalizowanych programow
    moesz zrealizowa konkretne zadanie, do ktorego aden z nich nie byl
    projektowany i osign to duo szybciej i latwiej ni piszc dla niego
    specjalizowany  program. W dalszej czci artykulu zobaczymy kilka
    (klasycznych) tego przykladow. Wanym dodatkowym punktem bylo to, e jeli
    jest to niezbdne, naley najpierw zrobi narzdzia, ktore bd potrzebne,
    jeeli nie ma si jeszcze odpowiednich w skrzynce narzdziowej.

  Przekierowanie wejcia/wyjcia
    Mam nadziej, e  jeste  obeznany  z  podstawami  przekierowywania
    wejcia/wyjcia w powloce, w szczegolnoci z pojciami "standardowego
    wejcia", "standardowego wyjcia"  i  "standardowego  wyjcia  bldow
    (diagnostycznego)". Zwile: "standardowe wejcie" jest rodlem danych, skd
    pochodz dane. Program nie musi wiedzie ani dba o to, czy rodlem danych
    jest plik dyskowy, klawiatura, tama magnetyczna czy nawet czytnik kart
    perforowanych. Podobnie, "standardowe wyjcie" jest odplywem danych,
    dokd dane splywaj. Program nie powinien ani wiedzie ani dba o to, gdzie
    to moe by. Programy, ktore tylko czytaj swoje standardowe wejcie, robi
    co z tymi danymi i wysylaj je na standardowe wyjcie, nazywane s
    "filtrami", przez analogi do filtrow w wodocigach.

    W powloce uniksowej bardzo latwo jest zestawi potoki danych: [tlum.:
    ang.'pipeline' to 'rurocig' lub, w informatyce, 'potok']

      program_tworzacy_dane | filtr1 | .... | filtrN > koncowe.dane

    Zaczynamy od utworzenia surowych danych pierwotnych. Kady z filtrow
    stosuje pewne kolejne przeksztalcenie danych, a wychodzc z potoku bd
    one mie podan posta.

    To jest eleganckie i dobre dla standardowego wejcia i standardowego
    wyjcia. A gdzie si tu pojawia standardowe wyjcie bldow? Co, pomylmy o
    'filtr1' w powyszym potoku. Co si stanie, jeli napotka on bld w
    przyjmowanych danych? Jeeli wypisze komunikat o bldzie na standardowe
    wyjcie, to po prostu zniknie on w potoku wejcia do 'filtr2' a uytkownik
    zapewne nigdy go nie zobaczy. Zatem programici potrzebuj miejsca, gdzie
    mogliby wysyla komunikaty o bldach, tak by uytkownik je zauwayl. Jest
    to standardowe wyjcie diagnostyczne i zwykle zwizane jest z twoj konsol
    lub oknem, nawet jeli przekierowale standardowe wyjcie programu gdzie
    poza ekran.

    Aby programy filtrujce mogly wspoldziala, musi zosta uzgodniony format
    danych. Najprostszym i najlatwiejszym w wykorzystaniu formatem s zwykle
    wiersze tekstu. Uniksowe pliki danych  s  zazwyczaj  po  prostu
    strumieniami bajtow, o wierszach zakoczonych znakiem LF ASCII (Line
    Feed - wysuw linii), konwencjonalnie w literaturze dotyczcej Uniksa
    nazywanym  "znakiem  nowej linii" (newline). (Jest to '\n' jeli
    programujesz w C.) To format stosowany przez wszystkie tradycyjne
    programy  filtrujce.  (Wiele  wczeniejszych  systemow operacyjnych
    wypracowalo rodki i specjalizowane programy  do  obslugi  danych
    binarnych. Unix zawsze wystrzegal si takich rzeczy, zgodnie z filozofi,
    e najlatwiej jest moc przeglda i modyfikowa dane po prostu edytorem
    tekstu.)

    Dobrze, starczy wprowadzenia. Przyjrzyjmy si niektorym narzdziom, a
    wtedy zobaczymy jak wiza je ze sob na ciekawe sposoby. W dalszych
    rozwaaniach pokaemy tylko te opcje wiersza polece, ktore nas interesuj.
    Tak jak zawsze powiniene, dwukrotnie sprawd dokumentacj systemow.
    Znajdziesz tam pelne opisy.

  Polecenie 'who'
    Pierwszym programem jest polecenie 'who'. Samodzielne, tworzy list
    aktualnie zalogowanych uytkownikow. Mimo, e pisz to w  systemie
    jednouytkownikowym, bdziemy udawa, e zalogowanych jest kilka osob:

      $ who
      arnold  console Jan 22 19:57
      miriam  ttyp0  Jan 23 14:19(:0.0)
      bill   ttyp1  Jan 21 09:32(:0.0)
      arnold  ttyp2  Jan 23 20:48(:0.0)

    Znak '$' jest tu zwyczajow zacht powloki, po ktorej napisalem 'who'.
    Zalogowane s trzy osoby, w tym ja dwukrotnie. W tradycyjnych systemach
    Unix nazwy uytkownikow nigdy nie maj wicej ni osiem znakow. Ta mala
    ciekawostka przyda si poniej. Wyjcie z 'who' wyglda ladnie, ale dane
    nie s a tak pasjonujce.

  Polecenie 'cut'
    Nastpnym programem, ktoremu si przygldniemy jest polecenie 'cut'
    (wytnij).  Wycina ono kolumny lub pola z danych wejciowych. Na
    przyklad, moemy nakaza mu wypisanie tylko nazwy zgloszeniowej i
    nazwiska z pliku /etc/passwd. Plik posiada siedem pol, rozdzielonych
    dwukropkami:

      arnold:xyzzy:2076:10:Arnold D. Robbins:/home/arnold:/bin/ksh

    Do pobrania pierwszego i pitego pola, uylibymy takiego wycinania:

      $ cut -d: -f1,5 /etc/passwd
      root:Operator
      ...
      arnold:Arnold D. Robbins
      miriam:Miriam A. Robbins
      ...

    Z opcj '-c', 'cut' wycina konkretne znaki (tj. kolumny) wierszy
    wejciowych. To polecenie wyglda na przydatne do filtrowania danych.

  Polecenie 'sort'
    Nastpnie przyjrzymy si 'sort'. To jedno z najpotniejszych polece w
    systemie typu uniksowego. Czsto bdziesz go uywal przy konstruowaniu
    ronych wymylnych rurocigow. 'sort' czyta i sortuje kady z podanych w
    wierszu polece plikow. Nastpnie scala uporzdkowane dane i wypisuje na
    standardowe wyjcie. Jeli w wierszu polece nie poda si adnych nazw
    plikow to czyta standardowe wejcie (w ten sposob robimy ze filtr).
    Sortowanie oparte jest na leksykograficznym porzdku  znakow  lub
    kryteriach porzdkowania zadanych przez uytkownika.

  Polecenie `uniq'
    Na koniec (przynajmniej na razie), przygldniemy si programowi 'uniq'.
    Przy sortowaniu danych czsto uzyskasz powtorzone wiersze, wiersze,
    ktore s identyczne. Zazwyczaj potrzebujesz tylko jednego wystpienia
    kadego z nich. Tu wlanie pojawia si 'uniq'. Czyta on ze swego
    standardowego wejcia, spodziewajc si, e jest ono posortowane. Wypisuje
    tylko jeden egzemplarz kadego zduplikowanego wiersza. 'uniq' ma kilka
    opcji.  W  dalszym  cigu wykorzystamy opcj '-c', wypisujc przed
    niepowtarzalnym wierszem ile razy wystpil on w danych wejciowych.

  /Lczenie narzdzi
    Zalomy teraz, e mamy system BBS z zalogowanymi dziesitkami uytkownikow.
    Zarzdzajcy chc, by operator systemu (SysOp) napisal program tworzcy
    posortowan list zalogowanych uytkownikow.  Co wicej, nawet  jeli
    uytkownik jest zalogowany wielokrotnie, jego nazwa powinna w wyniku
    pojawi si tylko raz.

    SysOp moglby si z dokumentacj systemow i napisa program w C, ktory by
    to robil. Kosztowaloby to pewnie kilkaset linii kodu i okolo dwu godzin
    pisania, testowania i usuwania  bldow.  Jednak,  znajc  narzdzia
    programowe, SysOp moe zamiast tego zacz od utworzenia tylko listy
    zalogowanych uytkownikow:

      $ who | cut -c1-8
      arnold
      miriam
      bill
      arnold

    Nastpnie, posortowa list:

      $ who | cut -c1-8 | sort
      arnold
      arnold
      bill
      miriam

    Na koniec, przepuci posortowan list przez 'uniq', by wypieli duplikaty:

      $ who | cut -c1-8 | sort | uniq
      arnold
      bill
      miriam

    Polecenie 'sort' faktycznie posiada opcj '-u', ktora robi to, co
    'uniq'.  Jednak 'uniq' ma inne zastosowania, w ktorych nie mona go
    zastpi przez 'sort -u'.

    SysOp umieszcza ten potok w skrypcie powloki i udostpnia go wszystkim
    uytkownikom systemu:

      # cat > /usr/local/bin/listusers
      who | cut -c1-8 | sort | uniq
      ^D
      # chmod +x /usr/local/bin/listusers

    Warto tu zauway cztery zalety. Po pierwsze, przy pomocy zaledwie
    czterech programow, w jednej linii polece, SysOp mogl oszczdzi okolo
    dwu godzin pracy. Co wicej, potok powloki jest prawie tak samo wydajny,
    jak bylby program w C, a o wiele bardziej efektywny jeli chodzi o czas
    programisty. Czas ludzki jest o wiele kosztowniejszy ni czas komputera,
    a w naszym wspolczesnym spoleczestwie, gdzie "nigdy nie ma do czasu by
    wszystko zrobi", zaoszczdzenie dwu godzin czasu programisty jest nie
    byle jakim wyczynem.

    Po drugie, rownie istotne jest podkrelenie, e przy pomocy _polczenia_
    narzdzi  moliwe  jest wykonanie specyficznego zadania, nigdy nie
    przewidywanego przez autorow pojedynczych programow.

    Po trzecie, wartociowe jest te stopniowe budowanie potoku, jak to
    zrobilimy. Pozwala ono na przygldnicie si danym na kadym etapie
    przebiegu potoku, co pomaga uzyska pewno, e rzeczywicie poprawnie
    uywasz narzdzi.

    Na koniec, dziki zapakowaniu potoku w skrypt powloki, inni uytkownicy
    mog korzysta z twojego polecenia, nie muszc pamita o zawartoci tego
    wymylnego opakowania. Z punktu widzenia sposobu uruchamiania, skrypty
    powloki i skompilowane programy s nierozronialne.

    Po uprzedniej rozgrzewce, przypatrzymy si dwu kolejnym, bardziej
    skomplikowanym potokom.  Potrzebujemy dla nich wprowadzi jeszcze dwa
    narzdzia.

    Pierwszym jest polecenie 'tr', oznaczajce "transliteracj".  Polecenie
    'tr'  wymienia znaki, dzialajc na zasadzie znak-na-znak.  Zwykle
    stosowane jest do takich rzeczy jak odwzorowanie duych liter na male.

      $ echo ThIs ExAmPlE HaS MIXED case! | tr '[A-Z]' '[a-z]'
      this example has mixed case!

    Interesuje nas kilka opcji:

    -c   dziala na dopelnieniu wskazanych znakow, tj. dzialania odnosz si
       do znakow spoza zadanego zestawu

    -d   usuwa z wyniku znaki okrelone w pierwszym zestawie

    -s   ciska w wyniku powtorzone znaki w pojedynczy znak.

    Za chwil bdziemy korzysta ze wszystkich trzech opcji.

    Innym poleceniem, ktoremu si przyjrzymy jest 'comm'. Pobiera ono dwa
    posortowane pliki jako dane wejciowe i wypisuje ich wiersze w trzech
    kolumnach. Kolumny wynikowe s unikalnymi wierszami z pierwszego pliku,
    unikalnymi wierszami z drugiego pliku i wierszami danych wspolnymi dla
    obu.  Opcje '1', '-2' i '3' pomijaj odpowiednie kolumny. Nie jest to
    intuicyjne i wymaga pewnego przywyknicia. Na przyklad:

      $ cat f1
      11111
      22222
      33333
      44444
      $ cat f2
      00000
      22222
      33333
      55555
      $ comm f1 f2
          00000
      11111
              22222
              33333
      44444
          55555

    Pojedyncza kreska jako  nazwa  pliku  nakazuje  'comm'  czytanie
    standardowego wejcia zamiast zwyklego pliku.

    Jestemy teraz gotowi do skonstruowania wymylnego potoku. Pierwszym
    zastosowaniem jest licznik czstoci slow. Pomaga autorowi stwierdzi, czy
    nie naduywa on pewnych slow.

    Pierwszym krokiem jest zmiana wielkoci wszystkich liter z pliku
    wejciowego na jedn wielko. "to" i "To" przy zliczaniu s tym samym
    slowem.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | ...

    [tlum.: zauwa, e dla jzyka polskiego, podobnie jak w nastpnym kroku,
    naley uwzgldni dodatkowo nasze znaki diakrytyczne. Mona dolczy je do
    podanego zakresu lub, lepiej, posluy si klas znakow i ustawieniami
    narodowymi - zobacz tr(1).]
    Nastpnym krokiem jest pozbycie si znakow przestankowych. Slowa cytowane
    i niecytowane powinny by traktowane identycznie; najlatwiej bdzie po
    prostu wyrzuci zawadzajc interpunkcj.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' | ...

    Drugie polecenie 'tr' dziala na dopelnieniu podanych znakow, ktorymi s
    litery, cyfry, podkrelenie i odstp. ' 12' oznacza znak nowej linii,
    naley go pozostawi. Dla dobrego pomiaru w dzialajcym skrypcie powinien
    by te zawarty znak tabulacji (ASCII tab).

    Na tym etapie, mamy dane skladajce si ze slow rozdzielonych odstpami.
    Slowa zawieraj wylcznie znaki alfanumeryczne i znak podkrelenia.
    Nastpnym krokiem jest rozbicie danych na czci tak, bymy mieli po jednym
    slowie w wierszu. Jak wkrotce zobaczymy, znacznie ulatwia to zliczanie.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | ...

    To polecenie zamienia odstpy w znaki nowej linii. Opcja '-s' ciska
    wielokrotne znaki nowej linii wyniku w pojedynczy. Pomaga nam to unikn
    pustych wierszy. (Znak '>' jest tu wtornym znakiem zachty powloki.
    Powloka wypisuje go, gdy zauway, e nie zakoczyle wpisywania calego
    polecenia.)

    Teraz mamy dane skladajce si z jednego slowa w kadym wierszu, bez
    znakow interpunkcyjnych, wszystkie pisane jedn wielkoci.  Jestemy
    gotowi do zliczania kadego z nich:

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort | uniq -c | ...

    Na tym etapie, dane mog wyglda jako tak:

       60 a
        2 able
        6 about
        1 above
        2 accomplish
        1 acquire
        1 actually
        2 additional

    Wynik jest posortowany wedlug slow, nie wedlug liczby  wystpie!
    Chcielibymy natomiast mie jako pierwsze najczciej uywane slowa. Na
    szczcie, latwo to osign przy pomocy dwu dodatkowych opcji 'sort':

    -n   wykonuje sortowanie liczbowe, a nie tekstowe

    -r   odwraca kolejno sortowania

    Ostateczny potok wyglda tak:

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort | uniq -c | sort -nr
       156 the
       60 a
       58 to
       51 of
       51 and
       ...

    No, no! Sporo do opowiadania. Nadal jednak obowizuj te same zasady.
    Przy pomocy szeciu polece, w dwu wierszach (faktycznie jednej dlugiej
    linii podzielonej dla wygody), stworzylimy program, ktory robi co
    ciekawego i poytecznego, w duo krotszym czasie ni moglibymy napisa
    program w C robicy to samo.

    Niewielkie zmiany w powyszym potoku mog nam da prosty korektor pisowni!
    Do stwierdzenia, czy napisale poprawnie jakie slowo wystarczy, e
    poszukasz go w slowniku. Jeli w nim nie wystpuje, to moliwe, e twoja
    pisownia jest nieprawidlowa. Tak wic, potrzebujemy slownika. Jeeli masz
    dystrybucj Slackware Linux, to plik '/usr/lib/ispell/ispell.words' jest
    posortowanym, zawierajcym 38.400 slow, slownikiem.

    Zatem, jak porowna nasz plik ze slownikiem? Jak poprzednio, utworzymy
    posortowan list slow, po jednym w wierszu:

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort -u | ...

    Teraz potrzebujemy tylko listy slow, ktorych NIE MA w slowniku.  Tu
    wlanie pojawia si polecenie 'comm'.

      $ tr '[A-Z]' '[a-z]' < whats.gnu | tr -cd '[A-Za-z0-9_ 12]' |
      > tr -s '[ ]' ' 12' | sort -u |
      > comm -23 - /usr/lib/ispell/ispell.words

    Opcje '-2' i '-3' likwiduj wiersze wystpujce tylko slowniku (drugi
    plik), i wystpujce w obu plikach. Wiersze obecne tylko w pierwszym
    pliku (standardowe wejcie, nasz strumie slow), s slowami, ktorych nie
    ma w slowniku. S to prawdopodobne bldy pisowni.  Taki potok byl
    pierwszym etapem budowy korektora pisowni w Uniksie.

    Istnieje jeszcze kilka innych narzdzi wymagajcych krotkiej wzmianki.

    grep  szuka w plikach tekstu pasujcego do wyraenia regularnego

    egrep jak 'grep', ale z bardziej rozbudowanymi wyraeniami regularnymi

    wc   zlicza wiersze, slowa, znaki

    tee  kopiuje dane do plikow i na standardowe wyjcie; dziala jak T-
       ksztaltka w rurocigu danych

    sed  edytor strumieniowy, zaawansowane narzdzie

    awk  jzyk manipulacji danymi, kolejne zaawansowane narzdzie

    Filozofia narzdzi programowych daje te nastpujc rad: "Niech kto inny
    zrobi trudn cz pracy".  To znaczy, we co, co zaspokoi wikszo twoich
    potrzeb, a nastpnie przeksztalcaj dalej, a uzyskasz podan posta.

    Podsumowujc:

    1.   Kady program powinien robi jedn rzecz, ale dobrze. Nie wicej,
       nie mniej.

    2.   Lczenie programow w odpowiedni sposob prowadzi do rezultatu,
       gdzie calo jest wiksza od sumy czci. Prowadzi te do nowatorskich
       zastosowa  programow, ktorych ich autorzy nawet sobie nie
       wyobraali.

    3.   Programy nigdy nie  powinny  wypisywa  dodatkowych  danych
       naglowkowych czy koczcych, gdy moglyby one zosta przeslane
       potokiem. (Cecha, o ktorej wczeniej nie wspominalimy).

    4.   Niech kto inny wykona trudn cz roboty.

    5.   Znaj swoje narzdzia! Kadego programu uywaj we wlaciwy sposob.
       Jeeli nie masz odpowiedniego narzdzia - zrob je.

    W chwili powstania tego artykulu, wszystkie omawiane programy byly
    dostpne  przez  anonimowe  ftp   z   prep.ai.mit.edu   jako
    /pub/gnu/textutils-1.9.tar.gz.  Wersja 1.9 byla wowczas biec. Sprawd w
    najbliszym archiwum GNU jaka wersja jest aktualnie bieca.  Glown
    siedzib archiwum jest obecnie ftp.gnu.org.

    Nic z tego, co przedstawilem w tym artykule nie jest nowe. Filozofia
    Narzdzi Programowych zostala po raz pierwszy wprowadzona w ksice
    'Software Tools', Briana Kernighana i P.J. Plaugera (Addison-Wesley,
    ISBN 0-201-03669-X). Ksika ta pokazywala jak pisa i wykorzystywa
    narzdzia  programowe.  Zostala  napisana  w  1976, korzystajc z
    preprocesora FORTRAN-u o nazwie 'ratfor' (RATional FORtran). Wowczas C
    nie byl tak wszechobecny jak dzi. FORTRAN byl. Ostatni rozdzial
    przedstawial 'ratfor' dla procesora FORTRAN-u, napisany w 'ratforze'.
    'ratfor' wyglda bardzo podobnie do C -- jeli znasz C, nie bdziesz mie
    adnych klopotow ze zrozumieniem kodu.

    W 1981 ksika ta zostala zaktualizowana i udostpniona jako 'Software
    Tools in Pascal' (Addison-Wesley, ISBN 0-201-10342-7). Obie ksiki s
    nadal drukowane i s rzeczywicie warte przeczytania  jeli  jeste
    programist.  Z  pewnoci  bardzo zmienily moj punkt widzenia na
    programowanie.

    Pocztkowo programy z obu ksiek byly dostpne (na 9-calowej tamie) z
    Addison-Wesley. Niestety, ju tak nie jest, mimo e moesz znale kopie
    rozproszone w Internecie. Przez wiele lat dzialala Software Tools Users
    Group - Grupa Uytkownikow Narzdzi Programowych, ktorej czlonkowie
    przenieli pierwotne programy 'ratforu'  na  niemal  kady  system
    komputerowy z kompilatorem FORTRAN-u. Popularno grupy zanikla w polowie
    lat 80-tych, gdy Unix zaczl rozpowszechnia si poza uniwersytetami.

    Przy obecnym rozmnoeniu kodu GNU i innych klonow programow uniksowych,
    programom tym powica si teraz niewiele uwagi. Wspolczesne wersje C s o
    wiele wydajniejsze i robi wicej ni te programy. Niemniej jednak, ksiki
    te s niezrownane jako opis dobrego stylu programowania, gloszc wci cenn
    filozofi. Gorco je polecam.

    Podzikowania: chcialbym wyrazi sw wdziczno Brianowi Kernighanowi z Bell
    Labs, pierwszemu Kowalowi Narzdzi Programowych, za przejrzenie tego
    artykulu.

ZOBACZ TAKE

    cat(1)   lczenie i wypisywanie plikow

    comm(1)   porownywanie dwu posortowanych plikow liniami

    csplit(1)  podzial pliku na czci zalene od kontekstu

    csum(1)   wypisywanie sumy CRC liczby blokow

    cut(1)   wypisywanie wybranych czci linii

    expand(1)  zamiana tabulacji na spacje

    fmt(1)   reformatowanie akapitow tekstu

    fold(1)   zawijanie linii wejciowych do zadanej szerokoci

    head(1)   wypisywanie pocztku plikow

    join(1)   lczenie linii wedlug wspolnego pola

    md5sum(1)  wypisywanie lub sprawdzanie skrotu danych

    nl(1)    numerowanie linii i wypisywanie plikow

    od(1)    wypisywanie plikow w formacie osemkowym i innych

    paste(1)  zlepianie linii plikow

    pr(1)    stronicowanie i kolumnowanie plikow do wydruku

    ptx(1)   tworzenie indeksu permutacyjnego zawartoci pliku

    sort(1)   sortowanie plikow tekstowych

    split(1)  podzial pliku na czci stalej wielkoci

    sum(1)   wypisywanie sumy kontrolnej i liczby blokow

    tac(1)   lczenie i wypisywanie odwroconych plikow

    tail(1)   wypisywanie kocowki plikow

    tr(1)    zamiana, ciskanie, usuwanie znakow

    tsort(1)  sortowanie topologiczne

    unexpand(1) zamiana spacji na tabulacje

    uniq(1)   pozostawianie unikalnych linii w pliku

    wc(1)    wypisywanie liczby bajtow, slow i linii

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.