Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    top - wywietl najwaniejsze procesy CPU

SK/LADNIA

    top [-] [d op'onienie] [p pid] [q] [c] [C] [S] [s] [i] [n] [b]

OPIS

    top daje spojrzenie w czasie rzeczywistym na dzialalno procesora.
    Wywietla list najbardziej zasoboernych zada systemu i  udostpnia
    interakcyjny interfejs obslugi procesow. Moe sortowa zadania wg zuycia
    CPU, pamici i czasu dzialania. top moe by lepiej skonfigurowany ni
    standardowy top z procps. Wikszo wlaciwoci mona wybra albo przez komend
    interakcyjn, albo przez podanie wlaciwoci w pliku konfiguracyjnym.
    Zobacz niej szczegoly.

OPCJE LINII POLECE

    d  Okrela oponienie midzy odwieeniami ekranu. Mona to zmienia komend
      interakcyjn s.

    p  Monitoruje jedynie procesy o danym id procesu. Opcj t mona podawa
      do dwudziestu razy. Jest ona niedostpna interakcyjnie ani nie moe
      by ustawiona w pliku konfiguracyjnym.

    q  Powoduje to, e top odwiea si bez oponienia. Jeli wywolujcy jest
      superuytkownikiem, top dziala z najwyszym moliwym priorytetem.

    S  Okrela tryb kumulacyjny, gdzie kady proces jest wypisywany z
      czasem CPU, ktory spoytkowanym przez niego oraz jego martwe
      dzieci.  Jest to podobne do flagi -S programu ps(1). Zobacz
      dyskusj poniej o komendzie interakcyjnej S.

    s  Nakazuje programowi top prac w trybie  bezpiecznym.  Wylcza
      potencjalnie niebezpieczne komendy interakcyjne (patrz niej).
      Szykownie jest pozostawi  bezpiecznego  topa  na  dodatkowym
      terminalu.

    i  Uruchamia  topa,  ignorujc wszelkie procesy duchy i procesy
      pronujce. Zobacz te komend interakcyjn i poniej.

    C  wywietla oprocz indywidulnych stanow CPU rownie lczne stany CPU.
      Opcja ta ma znaczenie jedynie w systemach SMP.

    c  wywietla lini polece zamiast samej nazwy polecenia. Domylne
      zachowanie zostalo zmienione, gdy wydaje si to bardziej przydatne.

    n  Liczba iteracji. Odwiea wywietlacz tyle razy i zakocz dzialanie.

    b  Tryb wsadowy. Przydatne do wysylania wyjcia z top do innych
      programow lub do pliku. W trybie tym top nie przyjmuje wejcia z
      linii polece. Dziala dopoki nie wykona okrelonej za pomoc opcji n
      liczby iteracji lub dopoki nie zostanie zabity. Wyjcie jest
      czystym tekstem, nadajcym si do wywietlenia na zwyklym terminalu.

OPISY P'OL

    top wywietla rone informacje o stanie procesora. Wywietlacz domylnie
    jest odwieany co 5 sekund, lecz mona to zmieni opcj d linii polece, lub
    komend interakcyjn s.

    uptime
      Ta linia wywietla czas, przez jaki system pracuje oraz trzy miary
      obcienia systemu. Okrelaja one redni liczb procesow gotowych do
      uruchomienia w ostatniej minucie, ostatnich 5 i 15 minutach. Linia
      ta jest podobna do wyniku polecenia uptime(1). Wywietlanie uptime
      moe by przelczane komend interakcyjn l.

    processes
      Calkowita  liczba  procesow,  pracujcych  podczas  ostatniego
      odwieenia.  Jest to rozbite na liczb zada, ktore aktualnie si
      wykonuj, pi, s zatrzymane, lub niemartwe. Wywietlanie procesow i
      stanow moe by przelczane komend interakcyjn t.

    CPU states
      Pokazuje zajto czasu CPU w trybie uytkownika, w trybie systemowym,
      w trybie zada z ujemn wartoci nice i trybie bezczynnoci.  Czas
      spdzony na zadaniach z ujemn wartoci nice jest wliczany do czasu
      systemowego i uytkownika, wic calo przekroczy 100%. Wywietlanie
      procesow i stanow moe by przelczane komend interakcyjn t.

    Mem Statystyki uycia pamici, obejmujce calkowit dostpn pami, woln
      pami, pami zajt, pami dzielon i pami przeznaczon na bufory.
      Wywietlanie informacji o pamici mona przelcza komend interakcyjn
      m.

    Swap Statystyki obszaru wymiany, opisujce calkowity obszar wymiany,
      dostpny obszar wymiany i uyty obszar wymiany. Linia ta, wraz z Mem
      s podobne do wyjcia komendy free(1).

    PID Identyfikator procesu danego zadania.

    PPID Identyfikator procesu rodzicielskiego danego zadania.

    UID Identyfikator uytkownika, ktory jest wlacicielem zadania.

    USER Nazwa uytkownika, ktory jest wlacicielem zadania.

    PRI Priorytet zadania.

    NI  Warto nice zadania. Ujemne wartoci nice oznaczaj wyszy priorytet.

    SIZE Pokazywany jest tu w kilobajtach rozmiar kodu zadania plus obszar
      danych plus rozmiar stosu.

    TSIZE
      Rozmiar kodu zadania. Podaje to dziwne wartoci dla procesow jdra i
      jest zepsute dla procesow ELF.

    DSIZE
      Rozmiar danych + stosu. Jest to zepsute dla procesow ELF.

    TRS Rozmiar rezydentnet sekcji text (Text Resident Size).

    SWAP Rozmiar czci zadania, ktora ulegla wymianie.

    D  Rozmiar stron, zaznaczonych jako brudne.

    LC  Ostatnio uywany procesor. (Warto zmienia si od czasu do czasu -
      nie jest to bld; Linux celowo uywa slabego powinowactwa. Zauwa
      rownie, e sam fakt uruchomienia  topa  moe  naruszy  slabe
      powinowactwo i spowodowa, e wicej procesow czciej bdzie zmienia
      aktualny CPU ze wzgldu na dodatkowe dania czasu CPU.)

    RSS Calkowity rozmiar pamici fizycznej uywanej przez zadanie, w
      kilobajtach.  Dla procesow ELF wliczane s uyte strony biblioteki,
      dla a.out nie.

    SHARE
      Rozmiar pamici dzielonej, uywanej przez zadanie.

    STAT Stan pokazywanego zadania. Stan to albo S - spanie, D  -
      nieprzerywane spanie, R - dzialanie, Z - duchy albo T dla procesow
      zatrzymanych, bd ledzonych. Stany te s modyfikowane przez dalsze <
      dla procesow o ujemnej wartoci nice, N dla procesow o dodatniej
      wartoci nice, W dla procesow, ktore ulegly wymianie (nie dziala to
      prawidlowo dla procesow jdra).

    WCHAN
      zalenie od dostpnoci /boot/psdatabase lub mapy konsolidacji jdra
      /boot/System.map, pokazuje adres lub nazw funkcj jdra, podczas
      wykonywania ktorej zadanie aktualnie pi.

    TIME Calkowity czas CPU, zuyty przez zadanie od uruchomienia. Jeli
      wlczony jest tryb kumulacyjny, wliczany jest te czas zuyty przez
      zmarle dzieci procesu. Tryb kumulacyjny mona ustawi opcj S linii
      polece lub przelcza komend interakcyjn S. Linia naglowka zmieni
      si wtedy na CTIME.

    %CPU Udzial zadania w czasie CPU od ostatniego odwieenia ekranu,
      wyraony jako procent calkowitego czasu CPU.

    %MEM Udzial zadania w pamici fizycznej.

    COMMAND
      Nazwa polecenia zadania, ktora jest skracana, jeli jest zbyt
      dluga, by zmieci si w jednej linii. Zadania w pamici maj peln lini
      polece, lecz zadania, ktore ulegly wymianie (swapped-out) maj
      tylko nazw programu, ujt w nawiasy (np. "(getty)").

    A , WP
      te pola z kmem top nie s obslugiwane.

KOMENDY INTERACYJNE

    Podczas pracy, top rozpoznaje par jednoklawiszowych funkcji. Cz z nich
    jest wylczona po przekazaniu opcji s z linii polece.

    spacja
      Odwiea natychmiast ekran.

    ^L  Przerysowywuje ekran.

    h lub ?
      Wywietla ekran pomocy, podajc krotki opis komend i status trybu
      bezpiecznego i kumulacyjnego.

    k  Zabija proces. Zostaniesz zapytany o PID zadania i sygnal, ktory
      mu wysla. Dla normalnego zabicia, wylij sygnal 15. Dla pewnego,
      lecz brutalnego zabicia, wylij sygnal 9. Domylnym sygnalem, jak
      dla kill(1), jest 15, SIGTERM. Komenda ta nie jest dostpna w
      trybie bezpiecznym.

    i  Ignoruj procesy bezczynne i procesy duchy. Jest to przelcznik.

    I  Przelcz pomidzy widokiem w stylu Solarisa (procentowa zajto CPU
      rozdzielona pomidzy lczn liczb CPU) a widokiem w stylu Iriksa
      (procentowa zajto CPU obliczna wylcznie jako ilo czasu). Jest to
      przelcznik, ktory ma znaczenie tylko w stystemach SMP.

    n lub #
      Zmie liczb pokazywanych procesow. Zostaniesz zapytany o liczb.
      Zastpuje to automatyczne liczb pokazywanych procesow okrelon na
      podstawie rozmiaru okna. Jeli podane zostanie 0, top pokae tyle
      procesow, ile zmieci si na ekranie. Tak jest domylnie.

    q  Koniec pracy.

    r  Zmie warto nice dla procesu. Zostaniesz zapytany o PID zadania i
      warto nice, jak mu ustawi. Wstawianie wartoci dodatniej spowoduje
      utrat priorytetu. Jeli top jest uruchomiony przez roota, mona
      wstawi warto ujemn powodujc, e proces uzyska wikszy priorytet.
      Domyln wartoci renice jest 10. Komenda ta nie jest dostpna w
      trybie bezpiecznym.

    S  Przelcza do/z trybu kumulacyjnego, rownowanego ps -S, tj. czasy
      CPU  bd  zawiera  czasy zakoczonych procesow potomnych. Dla
      niektorych programow, takich jak kompilatory, ktore pracuj przez
      rozwidlanie wielu zada, tryb normalny powoduje, e wydaj si mniej
      wymagajce ni mowi rzeczywisto. Dla innych jednak, takich jak
      powloki czy init, zachowanie to jest prawidlowe. W kadym razie,
      zawsze mona wyprobowa tryb kumulacyjny jako inne spojrzenie na
      zajto CPU.

    s  Zmienia oponienie midzy odwieeniami. Zostaniesz zapytany o czas
      oponienia w sekundach. Rozpoznawane s wartoci ulamkowe, a do
      mikrosekund. Wstawienie 0 powoduje stale odwieanie. Domyln wartoci
      jest 5 sekund. Zauwa, e niskie wartoci powoduj niemal nieczytelnie
      szybkie zmiany obrazu i mocno zwikszaj obcienie. Komenda ta nie
      jest dostpna w trybie bezpiecznym.

    f lub F
      Dodaje pola do wywietlacza lub je usuwa. Zobacz niej dla dalszych
      informacji.

    o lub O
      Zmienia kolejno wywietlanych pol. Dalsze informacje poniej.

    l  przelczaj wywietlanie informacji o obcieniu i uptime.

    m  przelczaj wywietlanie informacji o pamici.

    t  przelczaj wywietlanie informacji o procesach i stanach CPU.

    c  przelczaj wywietlanie nazwy komendy i jej pelnej nazwy.

    A  sortuj zadania wedlug wieku (najnowsze najpierw).

    M  sortuj zadania wedlug zajtoci pamici.

    N  sortuj zadania wedlug PIDu (numerycznie).

    P  sortuj zadania wedlug zajtoci CPU (domylne).

    T  sortuj zadania wedlug czasu / czasu skumulowanego.

    W  Zapisz  konfiguracj  do  ~/.toprc.  Jest to zalecany sposob
      zapisywania konfiguracji topa.

Ekrany p'ol i kolejnoci

    Po naciniciu f, F, o lub O pokae ci si ekran, pokazujcy w gornej linii
    kolejno pol oraz krotkie opisy ich zawartoci. Lacuch kolejnoci pol ma
    nastpujc skladni: Jeli odpowiadajca danemu polu litera w lacuchu pol
    jest wielka, to pole jest wywietlane. Jest to dodatkowo oznaczane
    gwiazdk na pocztku opisu pola. Kolejno pol odpowiada kolejnoci liter w
    lacuchu.
    Z ekranu wyboru `f' pola mona latwo przelcza wywietlanie danego pola,
    naciskajc odpowiedni liter.
    Z ekranu kolejnoci `o' mona przesuwa pole w  lewo,  naciskajc
    odpowiadajc mu wielk liter, a w prawo, naciskajc mal.

Pliki konfiguracyjne

    Top odczytuje domyln konfiguracj z dwoch plikow, /etc/toprc i ~/.toprc.
    Globalny  plik  konfiguracyjny  moe  sluy  do  ograniczenia  dla
    nieuprzywilejowanych uytkownikow moliwoci topa do trybu bezpiecznego.
    Jeli to jest wymagane, plik powinien zawiera 's', okrelajce tryb
    bezpieczny oraz cyfr d (2<=d<=9), okrelajc domylne oponienie (w
    sekundach) w jednej linii. Prywatny plik konfiguracyjny sklada si z
    dwoch linii. Pierwsza zawiera male i wielkie litery okrelajce, ktore
    pola i w jakiej kolejnoci maj by wywietlane. Litery te odpowiadaj
    literom z ekranu wyboru topa. Jako e nie jest to zbyt pouczajce, zaleca
    si wybieranie pol interacyjnie i zapisanie kolejnoci za pomoc polecenia
    W.  Druga linia jest bardziej interesujca (i waniejsza). Zawiera
    informacje o innych opcjach. Najwaniejsze, jeli zachowale konfiguracj w
    trybie bezpiecznym, jest to, e nie uzyskasz niebezpiecznego topa bez
    usunicia 's' ze swojego ~/.toprc. Cyfra okrela czas oponienia midzy
    odwieeniami, wielkie 'S' - tryb kumulacyjny, male 'i' - tryb bez-
    pronowania, wielkie 'I' - widok w stylu Iriksa. Podobnie jak w trybie
    interakcyjnym, male 'm', 'l', 't' powstrzymuj wywietlanie informacji o
    pamici i czasie dzialania odp. procesow oraz o stanie CPU. Zmiana
    domylnej kolejnoci sortowania (wg zajtoci CPU) nie jest obecnie
    wspierana.

UWAGI

    Ten oparty o proc top dziala przez odczyt plikow z systemu plikow proc,
    zamontowanego w /proc. Jeli /proc nie jest zamontowany, top nie bdzie
    dziala.

    %CPU Pokazuje procent czasu_cpu/czasu_rzeczywistego w okresie czasu
    midzy  odwieeniami. Dla pierwszego odwieenia uywane jest krotkie
    oponienie i dominuje tam top. Poniej, top spadnie na dalsze pozycje i
    widoczne stanie si bardziej sensowne zestawienie zajtoci CPU.

    Pola SIZE i RSS nie licz tablic stron i task_struct procesu; jest to co
    najmniej 12K pamici, ktora jednak pozostaje uyta. SIZE jest rozmiarem
    wirtualnym procesu (kod+dane+stos).

    Pamitaj, e proces musi umrze, aby jego czas zostal zanotowany przez
    rodzica w trybie kumulacyjnym. By moe przydatniejsze byloby ledzenie
    takich procesow i dodawanie czasu, lecz byloby to do kosztowne. Poza
    tym wtedy zachowanie top byloby niekompatybilne z ps.

PLIKI

    /etc/toprc Globalny plik konfiguracyjny.  ~/.toprc Prywatny  plik
    konfiguracyjny.

ZOBACZ TAKE

    ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1)

B/LDY

    Jeli okno jest mniejsze ni ok. 70x7, top nie bdzie prawidlowo
    formatowal danych.
    Wiele pol wci ma problemy z procesami ELF.
    Ekrany pomocy nie s jeszcze zoptymalizowane na okna mniejsze ni 25
    linii.

AUTOR

    top zostal pocztkowo napisany przez Rogera Binnsa, w oparciu o program
    ps  Branko  Lankestera  <lankeste@fwi.uva.nl>.   Robert  Nation
    <nation@rocket.sanders.lockheed.com> zmodyfikowal go znaczco do uywania
    systemu plikow proc, w oparciu o program ps Michaela K. Johnsona
    <johnsonm@redhat.com>.   Michael  Shields  <mjshield@nyx.cs.du.edu>
    dokonal wielu zmian, lcznie z bezpiecznym i kumulacyjnym trybem
    dzialania. Tim Janik <timj@gtk.org> dodal sortowanie wedlug wieku oraz
    moliwo monitorowania  poszczegolnych  procesow  na  postawie  ich
    identyfikatorow.

    Helmut  Geyer  <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de> zmienil znaczco
    program w celu obslugi konfigurowalnych pol i innych nowych opcji oraz
    dokonal  dalszych czystek kodu i skorzystal z nowego interfejsu
    readproc.

    Opcje "b" i  "n"  zostaly  przekazane  przez  George'a  Bonsera
    <george@captech.com> dla CapTech IT Services.

    Obecnym opiekunem jest Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

    Zgloszenia bldow wysylaj do <procps-bugs@redhat.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.