Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    touch - zmiana czasu pliku

SK/LADNIA

    touch [opcja]... plik...

    Przestarzala wersja:
    touch [-acm] [brzydki_czas] plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo touch
    lub
       info touch.

    touch zmienia czas dostpu i/lub modyfikacji podanych plik'ow. Czas jest
    zmieniamy na aktualny czas, chyba e podano opcj -r, w tym przypadku
    jest on zmieniany na odpowiedni czas pochodzcy od pliku plik_odn, lub
    podano opcj -t, w tym przypadku jest on zmieniany na podany czas. Oba
    czasy s zmieniane, jeli adna z opcji -a i -m nie jest podana lub gdy
    podane s obie. Gdy podano jedynie opcj -a zmieniany jest czas
    ostatniego dostpu, a gdy podano jedynie -m zmieniany jest czas
    ostatniej modyfikacji. Jeli plik nie istnieje, jest tworzony (jako
    pusty plik z uprawnieniami 0666 zmodyfikowanymi przez umask), chyba e
    podano opcj -c.

OPCJE POSIX

    -a   Zmiana tylko czasu ostatniego dostpu do pliku.

    -c   Jeli plik nie istnieje nie zostanie utworzony.

    -m   Zmiana czasu ostatniej modyfikacji pliku.

    -r plik_odn
       Uycie odpowiedniego czasu pochodzcego od pliku plik_odn jako
       nowego czasu.

    -t czas
       Uycie podanego czasu zamiast aktualnego czasu. Argumentem jest
       liczba dziesitna w postaci
         [[SS]RR]MMDDggmm[.ss]
       znaczca to co zwykle. Jeli nie podano wartoci ss, uznaje si e
       wynosi ona 0. Moe ona by z zakresu 0-61, aby moliwe bylo
       odnoszenie si do sekund przestpnych. Czas jest uznawany za czas
       dla strefy czasowej podanej przez zmienn rodowiskow TZ. Jeli
       czas poprzedza 1 stycznia 1970, uznawany jest za bldny.

SZCZEG'O/LY POSIX

    Druga forma wywolanie ma t wad, e nie jest pewne czy argument
    brzydki_czas jest czasem czy jednym z plikow, ktorego czas naley
    zmieni. Przyjmuje si, e jest on czasem gdy nie podano opcji -r lub -t,
    istniej co najmniej dwa argumenty i pierwszy argument jest omio- lub
    dziesicio-cyfrow dziesitn liczb calkowit.
    Format brzydkiego_czasu to MMDDggmm[RR], gdzie RR z zakresu 69-99
    oznacza rok z zakresu 1969-1999, a nie podany RR oznacza aktualny rok.
    Ta posta jest przestarzala.

SZCZEG'O/LY GNU

    Jeli pierwszy argument plik moe by poprawnym argumentem opcji -t i nie
    podano czasu za pomoc opcji -d, -r czy -t i nie podano argumentu --, to
    jest on interpretowany jako czas dla pozostalych plikow a nie nazwa
    pliku.

    Podczas zmiany obu czasow, dostpu i modyfikacji, na czas aktualny touch
    moe zmieni znaczniki czasu plikow, ktorych uytkownik uruchamiajcy
    program nie jest wlacicielem, ale ma prawo do zapisu. W innym przypadku
    uytkownik musi by wlacicielem.

OPCJE GNU

    -a, --time=atime, --time=access, --time=use
       Zmiana jedynie czasu ostatniego dostpu.

    -c, --no-create
       Nieistniejce pliki nie bd tworzone.

    -d czas, --date=czas
       Uycie argumentu czas zamiast aktualnego czasu. Moe on zawiera
       nazwy miesicy, strefy czasowe, `am' i `pm', itd. Zobacz `Formaty
       wprowadzania daty' w fileutils(1).

    -f   Ignorowane, zachowane dla kompatybilnoci z wersj BSD touch.

    -m, --time=mtime, --time=modify
       Zmiana jedynie czasu modyfikacji.

    -r plik_odn, --reference= plik_odn
       Uycie czasow pochodzcych od pliku plik_odn zamiast aktualnego
       czasu.

    -t czasdzies
       Tutaj czasdzies ma format [[SS]RR]MMDDggmm[.ss]. Uycie argumentu
       (opcjonalnego stulecia i roku, miesica, dnia, godziny, minut,
       opcjonalnych sekund) zamiast aktualnego czasu. Jeli rok podano
       przy pomocy dwu cyfr, to za SS przyjmowane jest 20 dla lat od 0
       do 68, za 19 dla lat od 69 do 99. Jeeli nie podano cyfr roku,
       to przyjmowany jest biecy.

STANDARDOWE OPCJE GNU

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

    --   Zakoczenie listy opcji.

UWAGI

    Zauwa, e trzy formaty daty/czasu: rozpoznawane przez opcje -d i -t oraz
    format przestarzalego argumentu czasu brzydki_czas, s od siebie rone.

RODOWISKO

    Zmienna TZ jest uywana przy interpretacji podanych czasow. Zmienne
    LANG, LC_ALL, LC_CTYPE i LC_MESSAGES maj znaczenie takie jak zwykle.

PRZYK/LAD UYCIA

    Komenda `touch foo' utworzy plik foo, jeli jeszcze nie istnieje, i
    zmieni jego czas ostatniej modyfikacji na aktualny czas. Jest to czsto
    uywane do sterowania dzialaniami make.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

ZOBACZ TAKE

    install(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Sprawdzono aktualno dokumentacji z werj 4.01 narzdzi plikowych GNU.
    Niniejsza dokumentacja jest obszerniejsza od oryginalnej, dolczanej do
    pakietu.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.