Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tput - inicjalizuj terminal lub pytaj baz terminfo

SK/LADNIA

    tput [-Ttyp] nazwaw/laciwoci [parm ... ]
    tput [-Ttyp] init
    tput [-Ttyp] reset
    tput [-Ttyp] longname
    tput -S <<

OPIS

    Narzdzie tput robi uytek z bazy terminfo, dajc molwio dojcia do
    zalenych od terminala wlaciwoci z poziomu powloki (zobacz sh(1)), a
    take inicjalizowania lub resetowania terminala, lub zwracania dlugiej
    nazwy danego typu terminala.

    Jeli atrybut (nazwaw/laciwoci) jest typu lacuchowego, tput wydaje warto
    lacuchow, a jeli jest typu calkowitego, wydaje liczb calkowit. Jeli
    atrybut jest wartoci logiczn, tput po prostu ustawia kod wyjcia (0 to
    prawda, jeli terminal ma dan wlaciwo, a 1 to falsz, jeli terminal danej
    wlaciwoci nie posiada) i nie wydaje adnego wyjcia tekstowego.

    Przed uyciem zwroconej wartoci, uytkownik powinien przetestowa kod
    wyjscia i upewni si, e wynosi on 0. (Zobacz sekcje KODY WYJCIA i
    DIAGNOSTYKA.) Dla kompletnej listy wlaciwoci i nazww/laciwoci zwizanych
    z kad z nich, zobacz terminfo(5).

    -Ttyp okrela typ terminala. Normalnie opcja ta jest niepotrzebna, gdy
       warto domylna jest pobierana ze zmiennej rodowiskowej TERM. Jeli
       podane jest -T, zmienne powloki LINES i COLUMNS bd ignorowane, a
       system operacyjny nie bdzie zapytywany o rzeczywisty rozmiar
       ekranu.

    nazwaw/laciwoci
       okrela atrybut z bazy terminfo. Gdy wkompilowana jest obsluga
       termcap, mona podawa rownie termcapowe nazwy atrybutow.

    parm  Jeli atrybut jest lacuchem, ktory wymaga parametrow, argumenty
       param zostan przeniesione do tego lacucha. Wszystkie argumenty
       numeryczne zostan atrybutowi przekazane jako liczby.

    -S   umoliwiwa uywanie wicej ni jednej wlaciwoci na jedno wywolanie
       tput. Wlaciwoci musz by przekazywane do tput ze standardowego
       wejcia, a nie przez lini polece (zobacz przyklad). Na lini
       dozwolona jest tylko jedna nazwaw/laciwoci. Opcja -S zmienia
       znaczenie kodow wyjcia 0 i 1 (zobacz sekcj KODY WYJCIA).

    init  Jeli baza terminfo istnieje i znajduje si w niej opis dla
       terminala uytkownika (zobacz wyej -Ttyp), to stanie sie co
       nastpuje: (1) jeli istniej lacuchy inicjalizacyjne, to zostan
       one wyslane (is1, is2, is3, if, iprog), (2) wszelkie oponienia
       (np. nowej linii), podane w opisie zostan ustawione w sterowniku
       tty, (3) rozszerzanie tabulacji zostanie wlczone lub wylczone,
       zalenie od specyfikacji w opisie i (4) jeli tabulacje nie s
       rozszerzane,  ustawione zostan standardowe tabulacje (co 8
       spacji). Jeli opis nie zawiera informacji wymaganej dla ktorego
       z tych czterech dziala, to zostanie ono cicho pominite.

    reset Zamiast wystawiania lacuchow inicjalizacji, wyslane zostan (o
       ile s obecne) lacuchy resetowania (rs1, rs2, rs3, rf).  Jeli
       lacuchy resetowania nie s zdefiniowane, lecz zdefiniowane s
       lacuchy inicjalizacji, to wyslane zostan lacuchy inicjalizacji.
       W przeciwnym wypadku, reset dziala analogicznie do init.

    longname
       Jeli obecna jest baza terminfo i istnieje w niej opis dla
       terminala uytkownika (zobacz wyej -Ttyp), to wywietlona zostanie
       dluga nazwa terminala. Dluga nazwa jest ostatni nazw w pierwszej
       linii opisu terminala w bazie terminfo [zobacz term(5)].

PRZYK/LADY

    tput init
      Inicjalizuj  terminal  wedlug  typu  terminala  ze  zmiennej
      rodowiskowej TERM. Komenda ta powinna by zalczona do .profile
      kadego uytkownika po wyeksportowaniu zmiennej rodowiskowej TERM,
      jak pokazano w podrczniku profile(4).

    tput -T5620 reset
      Resetuj terminal AT&T 5620, przeciajc rodzaj terminala ze zmiennej
      rodowiskowej TERM.

    tput cup 0 0
      Wylij sekwencj do przesunicia kursora do wiersza 0, kolumny 0
      (lewy gorny naronik ekranu, znany zwykle jako "domowa" (home)
      pozycja kursora).

    tput clear
      Wylij na biecy terminal sekwencj czyszczc ekran.

    tput cols
      Wydrukuj liczb kolumn w biecym terminalu.

    tput -T450 cols
      Wydrukuj liczb kolumn terminala 450.

    bold=`tput smso` offbold=`tput rmso`
      Ustaw zmienne powloki bold na pocztek sekwencji trybu standout i
      offbold na koniec sekwencji trybu standout biecego terminala. Moe
      to by uyte w znaku zachty: echo "${bold}Prosz wpisa  imi:
      ${offbold}\c"

    tput hc
      Ustaw kod wyjcia, okrelajcy czy terminal jest terminalem hard
      copy.

    tput cup 23 4
      Wylij sekwencj przesuwajc kursor do wiersza 23 w 4 kolumnie.

    tput longname
      Wydrukuj dlug nazw terminala TERM, okrelon w bazie terminfo.

    tput -S <<!
    > clear
    > cup 10 10
    > bold
    > !

      Ten przyklad pokazuje przetwarzania przez tput kilku wlaciwoci w
      jednym wywolaniu. Przyklad ten czyci ekran, przesuwa kursor do
      pozycji 10, 10 i wlcza tryb wytluszczenia. Lista jest koczona
      znakiem wykrzyknika, znajdujcym si w osobnej linii.

PLIKI

    /usr/share/terminfo
       skompilowana baza opisu terminala

    /usr/include/curses.h
       plik naglowkowy curses(3X)

    /usr/include/term.h
       plik naglowkowy terminfo

    /usr/share/tabset/*
       ustawienia tab dla niektorych terminali w formacie odpowiednim
       do wysylania na terminal (sekwencje specjalne,  ustawiajce
       marginesy i tabulacje); dla dalszych informacji, zobacz sekcj
       "Tabs and Initialization" terminfo(4).

ZOBACZ TAKE

    clear(1), stty(1), tabs(5).  profile(5), terminfo(4) w podrczniku
    System  Administrator's Reference Manual.  Rozdzial 10 podrcznika
    Programmer's Guide.

KODY WYJCIA

    Jeli nazwaw/laciwoci jest typu logicznego, dla prawdy zwracana jest
    warto 0, a dla falszu 1. Wyjtkiem jest uycie opcji -S.

    Jeli nazwaw/laciwoci jest typu lacuchowego, zwracane jest 0, gdy
    wlasciwo jest zdefiniowana dla tego terminala (warto nazwyw/laciwoci
    jest zwracana na standardowe wyjcie); zwracane jest 1 jeli wlaciwo
    nazwaw/laciwoci nie jest zdefiniowana dla tego terminala (na stdout nie
    jest nic wypisywane).

    Jeli nazwaw/laciwoci jest typu logicznego, lub lacuchowego i uyto opcji
    -S, w wypadku gdy wszystkie linie byly pomylne zwracane jest 0. Poniewa
    nie mona okreli, ktora z linii si nie powiodla, nie jest zwracana warto
    1. Kody wyjcia 2, 3 i 4 maj swoj tradycyjn interpretacj.

    Jeli nazwaw/laciwoci jest typu calkowitego, zwracane jest zawsze 0. Aby
    okreli czy wlasciwo jest zdefiniowana, uytkownik musi testowa warto
    standardowego wyjcia. Warto -1 oznacza,  e  wlasciwo  nie  jest
    zdefiniowana dla tego terminala.

    Wszystkie inne kody wyjcia oznaczaj bldy; zobacz sekcj DIAGNOSTYKA.

DIAGNOSTYKA

    tput drukuje nastpujce komunikaty o bldach i ustawia odpowiednie kody
    bldow:

    kod bldu  komunikat bldu
    0     (nazwaw/laciwoci jest zmienn numeryczn, ktora nie jest
         podana w bazie terminfo(5) tego typu terminala, np.
         tput -T450 lines i tput -T2621 xmc)
    1     nie jest drukowany aden komunikat bldu, zobacz sekcj
         KODY WYJCIA.
    2     bld uycia.
    3     nieznany typ terminala, lub brak bazy terminfo.
    4     nieznana wlasciwo nazwaw/laciwoci terminfo

PRZENONO

    Opcje longname i -S oraz wlaciwoci podstawiania parametrow, uywane w
    przykladzie cup nie s obslugiwane w BSD curses i w AT&T/USL curses
    przed SVr4.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    tput(1)