Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tr - przetlumacz lub usu znaki

SK/LADNIA

    tr [-cst] [--complement] [--squeeze-repeats]
      [--truncate-set1] /lacuch1 /lacuch2

    tr [-cs] [--complement] [--squeeze-repeats] /lacuch1

    tr [-cd] [--complement] [--delete] /lacuch1

    tr [-cds] [--complement] [--delete] [--squeeze-repeats]
      /lacuch1 /lacuch2

    tr [--help] [--version]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo tr
    lub
       info tr.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie tr w wersji GNU. tr kopiuje
    standardowe wejcie na standardowe wyjcie, dokonujc jednej z poniszych
    operacji:

       o przeklad, opcjonalnie cinicie powtorzonych znakow w wyniku
       o cinicie powtorzonych znakow
       o usunicie znakow
       o usunicie znakow, potem cinicie powtorzonych znakow w wyniku

    Argumenty /lacuch1 i (jeli podany) /lacuch2 definiuj uporzdkowane zbiory
    znakow, poniej nazwane zb1 i zb2. Owe zbiory to znaki z wejcia, na
    ktorych  dziala  tr.  Opcja --complement (-c) zastpuje zb1 jego
    dopelnieniem (wszystkimi znakami, ktorych nie ma w zb1).

  OKRELANIE ZBIOR'OW ZNAK'OW
    Format argumentow /lacuch1  i  /lacuch2  przypomina  format  wyrae
    regularnych; jednakowo, nie s to wyraenia regularne, lecz tylko listy
    znakow. Wikszo znakow w tych lacuchach reprezentuje po prostu same
    siebie, ale lacuchy mog te, dla wygody, zawiera wyliczone poniej
    skroty. Niektorych z nich mona uy tylko w /lacuch1 lub /lacuch2, jak
    zaznaczono poniej.

    Odwrotny ukonik, po ktorym nie nastpuje znak sporod wymienionych poniej
    powoduje komunikat o bldzie.

    \a   Control-G.

    \b   Control-H.

    \f   Control-L.

    \n   Control-J.

    \r   Control-M.

    \t   Control-I.

    \v   Control-K.

    \ooo  Znak o wartoci podanej przez ooo, czyli od 1 do 3 cyfr
       osemkowych.

    \\   Odwrotny ukonik.

    Zakresy: notacja `m-n' interpretowana jest jako wszystkie znaki od m do
    n, w porzdku rosncym. m powinno wystpowa w porzdku sortowania przed n;
    jeli tak nie jest, nastpuje bld. Dla przykladu, `0-9' jest tym samym
    co `0123456789'. Chocia GNU tr nie obsluguje skladni System V uywajcej
    nawiasow kwadratowych do zamykania zakresow, tlumaczenia okrelone w tym
    formacie nadal bd dziala, o ile nawiasy w  lacuch1  odpowiadaj
    identycznym nawiasom w lacuch2.

    Powt'orzone znaki: notacja `[c*n]' w /lacuch2 interpretowana jest jako n
    kopii znaku c. Tak wic `[y*6]' jest tym samym co `yyyyyy'.  Notacja
    `[c*]' w /lacuch2 rozszerzana jest na tyle kopii c, ile potrzeba na to
    aby zb2 byl tak dlugi jak zb1.  Jeli n zaczyna si od 0, jest
    reprezentowane osemkowo, w przeciwnym razie dziesitnie.

    Klasy znak'ow: notacji `[:nazwa-klasy:]' odpowiadaj wszystkie znaki z
    (predefiniowanej) klasy zwanej nazwa-klasy. Znaki nie s rozszerzane w
    jakim  szczegolnym  porzdku, z wyjtkiem klas 'upper' i 'lower',
    rozszerzanych w porzdku rosncym. Gdy podano zarowno opcj --delete (-d)
    jak i --squeeze-repeats (-s) w /lacuch2 mona uy kadej klasy znakow. W
    przeciwnym razie w /lacuch2 akceptowane s tylko klasy znakow 'upper' i
    'lower', i to tylko wtedy, kiedy odpowiednie klasy 'upper' i 'lower'
    zostaly okrelone na tej samej pozycji wzgldnej w /lacuch1.  Takie
    postpowanie okrela konwersj wielkoci liter. Nazwy klas podano niej;
    jeli poda si nieprawidlow nazw klasy, powstaje bld.

    alnum Litery i cyfry.

    alpha Litery.

    blank Poziomy bialy znak.

    cntrl Znaki sterujce.

    digit Cyfry.

    graph Znaki drukowalne, z wylczeniem spacji.

    lower Male litery.

    print Znaki drukowalne, lcznie ze spacj.

    punct Znaki interpunkcyjne.

    space Pionowy lub poziomy bialy znak (odstp).

    upper Due litery.

    xdigit Cyfry szesnastkowe.

    Klasy r'ownowane: skladnia `[=c=]' oznacza wszystkie znaki rownowane c,
    bez szczegolnej kolejnoci.  Klasy rownowane to niedawny wynalazek
    pomylany dla obslugi alfabetow nie-angielskich. Jednak nie istnieje,
    zdaje si, standardowa metoda ich zdefiniowania lub okrelenia ich
    zawartoci. Z tego powodu nie s one w pelni zaimplementowane w GNU tr;
    klasa rownowana kadego znaku sklada si tylko z tego znaku, co obecnie
    czyni je konstrukcj bezuyteczn.

  T/LUMACZENIE
    tr dokonuje tlumaczenia gdy podane s zarowno /lacuch1 jak i /lacuch2, a
    nie podano opcji --delete (-d). tr tlumaczy kady znak swojego wejcia
    znajdujcy si w zb1 na odpowiedni znak w zb2. Znaki, ktorych nie ma w
    zb1 przepuszczane s w postaci niezmienionej. Gdy jaki znak pojawia si
    wicej ni jeden raz w zb1, a odpowiadajce mu znaki w zb2 nie s takie
    same, uywany jest tylko ostatni z nich. Dla przykladu, ponisze dwa
    polecenia s rownowane:
       tr aaa xyz
       tr a z
    Typowym zastosowaniem tr jest konwersja malych liter na due.  Mona to
    zrobi na wiele sposobow. Oto trzy z nich:
       tr abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
       tr a-z A-Z
       tr '[:lower:]' '[:upper:]'
    Gdy tr dokonuje tlumaczenia, zb1 i zb2 powinny normalnie by tej samej
    dlugoci. Jeli zb1 jest krotszy od zb2, dodatkowe znaki na kocu zb2 s
    ignorowane.

    Z drugiej strony, podanie zb1 dluszego od zb2 nie jest przewidziane:
    POSIX.2 mowi, e rezultat jest niezdefiniowany. W takiej sytuacji tr
    BSD wydlua zb2 do dlugoci zb1 powtarzajc ostatni znak zb2 tyle razy ile
    potrzeba. tr z System V obcina zb1 do dlugoci zb2.

    Domylnie, GNU tr zalatwia ten przypadek tak jak robi to tr z BSD.  Gdy
    podano opcj --truncate-set1 (-t) GNU tr obsluguje ten przypadek tak jak
    wersja z System V. Opcja ta jest ignorowana dla operacji innych ni
    tlumaczenie.

    Zachowywanie si jak tr z System V w tym przypadku psuje stosunkowo
    czsty idiom z BSD:
       tr -cs A-Za-z0-9 '\012'
    poniewa konwertuje na znaki nowej linii tylko bajty zerowe (pierwszy
    element dopelnienia zb1), a nie wszystkie znaki nie-alfanumeryczne.

  CISKANIE POWT'ORZE I USUWANIE
    Jeli podano tylko opcj --delete (-d), tr usuwa z wejcia wszystkie znaki
    znajdujce si w zb1.

    Jeli podano tylko opcj --squeeze-repeats (-s), tr zastpuje w wejciu kad
    sekwencj  powtorzonych  znakow  znajdujcych si w zb1 pojedynczym
    wystpieniem tego znaku.

    Jeli podano zarowno opcj --delete jak i --squeeze-repeats, tr najpierw
    wykonuje  wszelkie  usunicia uywajc zb1, potem ciska powtorzenia
    pozostalych znakow uywajc zb2.

    Opcji --squeeze-repeats mona take uywa podczas tlumaczenia. Wowczas tr
    najpierw dokonuje tlumaczenia, potem ciska powtorzenia pozostalych
    znakow uywajc zb2.

    Oto kilka przykladow ilustrujcych rone kombinacje opcji:

    Usuwanie wszystkich bajtow zerowych:
       tr -d '\000'

    Umieszczenie kadego slowa w osobnej linii.  Konwertuje to wszystkie
    znaki nie-alfanumeryczne na znaki nowej linii, potem ciska kady lacuch
    powtorzonych nowych linii w pojedyncz now lini:
       tr -cs '[a-zA-Z0-9]' '[\n*]'

    Konwersja kadej sekwencji powtorzonych nowych linii w pojedyncz now
    lini:
       tr -s '\n'

    Wyszukiwanie w dokumencie podwojnych wystpie slow. Na przyklad, zdarza
    si pisanie "do do", powtorzonych slow rozdzielonych znakiem nowej
    linii. Poniszy skrypt powloki Bourne'a najpierw zamienia kad sekwencj
    znakow interpunkcyjnych i znakow pustych na pojedynczy znak nowej
    linii. Powoduje to umieszczenie kadego "slowa" w osobnej linii.
    Nastpnie zamienia wszystkie due litery na male, i, na koniec, uruchamia
    `uniq' z opcj `-d', co powoduje wypisanie tylko slow, ktore byly
    powtorzone obok siebie.
       #!/bin/sh
       cat "$@" \
         | tr -s '[:punct:][:blank:]' '0 \
         | tr '[:upper:]' '[:lower:]' \
         | uniq -d

    GNU tr akceptuje take nastpujce opcje, w kombinacji z innymi:

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

  KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
    Ustawienie  zmiennej  rodowiskowej POSIXLY_CORRECT wylcza niektore
    ostrzeenia i komunikaty o bldach, dla cislej zgodnoci z POSIX.2.
    Komunikaty te wystpuj normalnie w nastpujcych okolicznociach:

    1. Gdy podano opcj --delete, ale nie --squeeze-repeats, a podano
    /lacuch2, GNU tr domylnie wypisuje komunikat o uyciu i koczy prac,
    poniewa /lacuch2 nie zostalby uyty. Specyfikacja POSIX mowi, e /lacuch2
    naley w tej sytuacji zignorowa. Jednak milczce ignorowanie argumentow
    to zly pomysl.

    2. Gdy podano niejednoznaczne specjalne sekwencje osemkowe.  Dla
    przykladu, \400 to faktycznie \40 plus cyfra 0, poniewa osemkowa warto
    400 nie mieci si w pojedynczym bajcie.

    Zauwa e GNU tr nie zapewnia pelnej zgodnoci z BSD lub System V. Dla
    przykladu, nie istnieje opcja wylczajca interpretacj konstrukcji POSIX-
    owych [:alpha:], [=c=], i [c*10]. GNU tr nie usuwa take automatycznie
    bajtow zerowych, w odronieniu od tradycyjnych wersji UNIXowych, w
    ktorych nie ma sposobu zachowania bajtow zerowych.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    expand(1), unexpand(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.