Provided by: konwert_1.8-11.2build1_i386 bug

NAZWA

    trs - filtr zastpujcy lacuchy

UYCIE

    trs [-[r]e] 'ZASTPUJ_TO TYM [A_TO TYM]...'
    trs [-[r]f] PLIK

OPIS

    Kopiuje stdin na stdout zastpujc kade wystpienie danych napisow innymi.
    Podobnie jak tr(1), ale zamienia napisy, a nie tylko pojedyncze znaki.

    Reguly (oddzielone odstpami) mog by podane bezporednio po opcji -e albo
    mog by przeczytane z PLIKU. Argument niepoprzedzony przez -e ani -f
    jest interpretowany jako skrypt, jeli zawiera jakie odstpy, a jako
    nazwa pliku, jeli nie zawiera.

    Komentarze mona umieszcza od # do koca linii. Znak # w napisach musi by
    zapisany jako \#.

    Mona uywa standardowych eskejpow jak w C: \a \b \e \f \n \r \t \v \\
    \nnn. Dodatkowo \s oznacza spacj, a \! - pusty lacuch.

    Mona okreli zbiory dopuszczalnych znakow na danej pozycji pomidzy \[ a
    ].  Zakresy ASCII w  zbiorach  mog  by  krotko  zapisane  jako
    PIERWSZY-OSTATNI.  Jeli zbior sklada si tylko z pojedynczego zakresu,
    \[ i \] mog by pominite.

    Jeli cz napisu do zastpienia jest ujta w \{...\}, to tylko ta cz jest
    zastpowana. Tekst poza \{...\} pelni rol warunku: napis jest tlumaczony
    tylko jeli jest poprzedzony danym tekstem i za nim jest inny.  \{ na
    pocztku albo \} na kocu napisu mog by pominite. Tekst poza \{...\} jest
    traktowany jako nieprzetlumaczony.

    Przed pocztkiem pliku i poza jego kocem s tylko znaki \n. Na przyklad
    \n\{.\}\n znajduje . stojc samodzielnie w linii, wlczajc w to pierwsz
    lini, albo ostatni nawet bez znacznika 0f[R].

    Fragment postaci \?x=N, gdzie x jest liter A-Za-z, a N jest cyfr 0-9,
    zawarty w napisie docelowym przypisuje zmiennej x warto N, kiedy dana
    regula jest uyta. Taki fragment w napisie rodlowym powoduje, e dana
    regula jest brana pod uwag tylko jeli ta zmienna ma tak warto.
    Pocztkowo wszystkie zmienne maj warto 0. Moe by wiele przypisa lub
    warunkow w jednej regule - warunki musz by wtedy wszystkie prawdziwe i
    wykonywane s wszystkie przypisania.

  OPCJE
    -e   Podaje reguly konwersji bezporednio w linii polece.

    -f   Pobiera je z danego pliku.

    -r   Odwraca kad regul. Dotyczy to tylko nastpnej opcji -e albo -f.
       Oczywicie to nie musi da odwrotnego tlumaczenia! Kada regula
       zawierajca ktore z \{\}\[\]\{\}\- jest uwzgldniana tylko w
       jednym  kierunku.  Mona  wymusi,  eby dowolna regula byla
       uwzgldniana tylko w jednym kierunku, umieszczajc napis do
       przetlumaczenia w \{...\}.

    --help wywietla opis i wychodzi

    --version
       wywietla informacj o wersji i wychodzi

    Moe by wiele opcji -e albo -f. Wszystkie reguly s wtedy ladowane
    razem, przy czym wczeniejsze maj pierwszestwo.

PRZYK/LAD

    $ echo Leeloo |trs -e 'el n e i i aqq o\}\n x o u'
    Linux

CZYM SI TO R'ONI OD seda

    Podstawowa ronica pomidzy trsem a sed 's///g; ...' (wylczajc sedowe
    wyraenia regularne) jest taka, e sed patrzy na kad regul w kolejnoci
    ich podania i stosuje j do calej linii filtrowanego pliku, podczas gdy
    trs bada kad pozycj i probuje wszystkich regul na tej pozycji najpierw.
    W sedzie kada regula dostaje tekst wyprodukowany przez poprzedni, a w
    trsie kady kawalek tekstu jest tlumaczony najwyej raz (jeli wicej ni
    jedna regula pasuje na danej pozycji, regula wymieniona wczeniej
    wygrywa). Wlanie dlatego sed niezbyt nadaje si do tlumaczenia midzy
    zestawami znakow. Z drugiej strony, tr tlumaczy tylko pojedyncze bajty,
    wic nie moe by uyty do konwersji Unikodu ani TeXowych / SGMLowych
    sposobow zapisu rozszerzonych znakow.

    Inny przyklad:
    $ echo 642 |trs -e '4 7 72 66 64 4'
    42
    $ echo 642 |sed 's/4/7/g; s/72/66/g; s/64/4/g'
    666

    Napis do zamiany moe by pusty; musi wtedy by co poza \{\}.  W tym
    szczegolnym przypadku tylko jedna taka regula tworzca z niczego moe by
    zastosowana na danej pozycji. Na przyklad \}\x80\-\xFF @ poprzedza kady
    znak z ustawionym najwyszym bitem przez @. Regula postaci co\{ tam nie
    dziala na kocu pliku.

ZOBACZ TE

    tr(1), konwert(1)

COPYRIGHT

    Konwert jest pakietem slucym do konwersji midzy ronymi kodowaniami
    znakow.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy  program  jest  oprogramowaniem wolnodostpnym; moesz go
    rozprowadza dalej i/lub modyfikowa na warunkach Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU, wydanej przez Fundacj Wolnodostpnego Oprogramowania -
    wedlug wersji 2-giej tej Licencji lub ktorej z poniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadziej, i bdzie on uyteczny
    -  jednak  BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domylnej gwarancji
    PRZYDATNOCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOCI DO OKRELONYCH ZASTOSOWA. W celu
    uzyskania bliszych informacji - Powszechna Licencja Publiczna GNU.

    Z  pewnoci  wraz z niniejszym programem otrzymale te egzemplarz
    Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeli nie - napisz do Free Software
    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307
    USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-