Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    tset - inicjalizacja terminala

SK/LADNIA

    tset [-IQqrs] [-] [-e ch] [-i ch] [-k ch] [-m mapowanie] [terminal]
    reset [-IQqrs] [-] [-e ch] [-i ch] [-k ch] [-m mapowanie] [terminal]

OPIS

    Tset inicjalizuje terminale. Program najpierw okrela rodzaj terminala,
    z ktorego korzystasz. Robi to w nastpujcy sposob, szukajc pierwszego
    pasujcego typu terminala:

    1. Poprzez argument terminal, podany w linii polece.

    2. Poprzez warto zmiennej rodowiskowej TERM.

    3. (Tylko systemy BSD.) Typ terminala, zwizany poprzez plik /etc/ttys z
    urzdzeniem stderr. (Pod Linuksem i UNIX-ami w rodzaju System V, robot t
    wykonuje getty, ustawiajc TERM zgodnie z typem, przekazanym mu przez
    /etc/inittab.)

    4. Poprzez wybranie domylnego typu terminala, ``unknown''.

    Jeli rodzaj terminala nie byl podany w linii polece, to zalczane s
    mapowania opcji -m (zobacz niej opis).  Potem, jeli typ terminala
    zaczyna si od pytajnika (``?''), uytkownik jest pytany o potwierdzenie.
    Pusta odpowied potwierdza typ, a niepusta wprowadza inny. Gdy terminal
    zostanie ju okrelony, odczytywany jest opis terminala z terminfo. Jeli
    nie ma dla niego opisu w terminfo, uytkownik jest proszony o podanie
    innego typu terminala.

    Gdy opis terminfo zostanie ju pobrany, ustawiane s rozmiar okna, znaki
    backspace, przerwania (interrupt) i zabicia liniii i wysylane s na
    wyjcie stderr lacuchy inicjalizacji tab i terminala. Na koniec, jeli
    znaki kasowania (erase), przerwania (interrupt) i usunicia linii (line
    kill) zmienily si, lub nie s ustawione na wartoci domylne, ich wartoci
    s wywietlane na wyjcie stderr.

    Po wywolaniu jako reset, tset ustawia tryby cooked i echo, wylcza tryby
    cbreak i raw, wlcza tlumaczenie nowej linii i resetuje wszystkie
    nieustawione znaki specjalne na wartoci domylne. Nastpnie zachodzi
    inicjalizacja terminala, opisana wyej. Jest to przydatne jeli program
    umrze, pozostawiajc terminal w nienormalnym stanie. Zauwa, e moliwe, e
    bdzie trzeba wpisa

      <LF>reset<LF>

    (znak line-feed to zazwyczaj control-J) aby terminal zaczl dziala, gdy
    CR moe w stanie nienormalnym nie dziala. Poza tym, terminal czsto nie
    bdzie odbijal echa komendy.

    Opcje s nastpujce:

    -q  Typ terminala jest wywietlany na standardowe wyjcie i nie jest on
      w aden sposob inicjalizowany. Opcja `-' jest rownowana, lecz
      archaiczna.

    -e  Ustaw znak kasowania (erase) na ch.

    -I  Nie wysylaj na terminal lacuchow inicjalizacji tab lub terminala.

    -i  Ustaw znak przerwania (interrupt) na ch.

    -k  Ustaw znak usuwania linii (line kill) na ch.

    -m  Podaj mapowanie z typu portu na terminal. Patrz niej.

    -Q  Nie wywietlaj adnych wartoci dla znakow erase, interrupt i line
      kill.

    -r  Drukuj na stderr typ terminala.

    -s  Drukuj na stdout sekwencj komend powlokowych, inicjalizujcych
      zmienn rodowiskow TERM.  Zobacz te sekcj niej o ustawianiu
      rodowiska.

    Argumenty dla -e, -i, -k mog by wprowadzane jako normalne znaki, z
    uyciem notacji `kapeluszowej', tj. control-h moe by podawany jako
    ``^H'' czy ``^h''.

USTAWIANIE RODOWISKA

    Czsto do rodowiska powloki przydaje si wstawi typ terminala i informacj
    o jego wlaciwociach. Dokonuje si tego przy uyciu opcji -s.

    Gdy podana jest opcja -s, komendy wymagane do wstawienia informacji do
    rodowiska powloki s zapisywane na stdout. Jeli zmienna rodowiskowa
    SHELL koczy si na ``csh'', komendy s preparowane dla csh, w przeciwnym
    wypadku tworzone s dla sh. Nastpujca linia w .login czy .profile
    powinna prawidlowo zainicjalizowa rodowisko:

      eval `tset -s options ... `

MAPOWANIE TYPU TERMINALA

    Gdy terminal nie jest cile przywizany do systemu (lub bieca informacja
    systemowa moe nie by prawidlowa), typ terminala wyprowadzony z pliku
    /etc/ttys lub ze zmiennej rodowiskowej TERM moe by czsto  czym
    podstawowym, w rodzaju network, dialup czy unknown. Gdy tset jest
    uywany w skrypcie startowym, czsto dobrze jest udostpni informacj o
    typie terminala uywanym na takich portach.

    Celem opcji -m jest mapowanie z pewnych warunkow na typ terminala, tj.
    mowienie tset ``Jestem na tym porcie, z tak prdkoci, wic chyba jestem
    na tym typie terminala''.

    Argument opcji -m sklada si z opcjonalnego typu portu, opcjonalnego
    operatora i opcjonalnej szybkoci oraz znaku dwukropka i typu terminala.
    Typ  portu jest lacuchem (rozdzielanym przez operator albo znak
    dwukropka). Operator moe by dowoln kombinacj ``>'', ``<'', ``@'' i
    ``!''; ``>'' oznacza wikszy od, ``<'' mniejszy od, ``@'' rowny, a ``!''
    odwraca sens testu.  Szybko jest podawana jako liczba  i  jest
    porownywana z szybkoci wyjcia standardowego bldow (ktore powinno by
    kontrolujcym terminalem). Typ terminala jest lacuchem.

    Jeli w linii polece nie podano typu terminala, do typu stosowane s
    mapowania -m. Jeli typ portu i szybko odpowiadaj mapowaniu, terminal
    podany w mapowaniu podmienia typ obecny. Jeli podanych jest wicej ni
    jedno mapowanie, uyte zostanie pierwsze pasujce.

    Na przyklad, rozwa nastpujce mapowanie: dialup>9600:vt100. Typ portu
    to dialup, operator to >, szybko to 9600, a typ terminala to vt100.
    Wynikiem mapowania jest okrelenie, e jeli typ terminala to dialup,
    szybko jest wiksza ni 9600 bodow, to naley uywa terminala vt100.

    Jeli nie poda si szybkoci, typ terminala bdzie pasowal do dowolnej
    szybkoci. Jeli nie poda si typu portu, terminal bdzie pasowal do
    dowolnego portu. Na przyklad, -m dialup:vt100 -m :?xterm spowoduje, e
    dowolny  port dialupowy, niezalenie od szybkoci bdzie odpowiadal
    terminalowi vt100, podczas gdy dowolny port  niedialupowy  bdzie
    traktowany jako ?xterm. Zauwa, e z uwagi na pytajnik, uytkownik bdzie
    zapytany o domylnym porcie czy rzeczywicie uywa terminala xterm.

    W argumencie opcji -m dozwolone s znaki bialych spacji. Ponadto, aby
    zapobiec problemom z metaznakami, cal opcj -m zaleca si umieszcza
    wewntrz cytatow, a uytkownikom csh umieszczanie lewych ukonikow (``\'')
    przed znakami wykrzyknikow (``!'').

HISTORIA

    Komenda tset pojawila si w BSD 3.0. Implementacja ncurses zostala
    czciowo zaadaptowana ze rodel 4.4BSD do rodowiska terminfo przez Erica
    S. Raymonda <esr@snark.thyrsus.com>.

KOMPATYBILNO

    Narzdzie tset zostalo udostpnione do wstecznej kompatybilnoci ze
    rodowiskami BSD (pod wikszoci UNIX-ow /etc/inittab i getty(1) mog
    ustawia odpowiednio TERM dla dowolnej linii dial-up, a to trywializuje
    to, co bylo najwaniejszym zastosowanem tset).  Implementacja  ta
    zachowuje si jak tset z 4.4BSD, lecz zawiera kilka wyjtkow.

    Opcja -S z BSD tset nie dziala; drukuje na stderr komunikat o bldzie i
    umiera. Opcja -s ustawia tylko TERM, nie TERMCAP. Obydwie te zmiany s
    spowodowane tym, e zmienna TERMCAP nie jest ju obslugiwana w opartych o
    terminfo ncurses, co powoduje e tset -S jest bezuyteczny.

    Istniala nieudokumentowana wlaciwo 4.4BSD, wedlug ktorej wywolanie tset
    poprzez dowizanie o nazwie `TSET` (lub poprzez inn nazw, rozpoczynajc
    si od duej litery) ustawialo terminal na uywanie tylko duych liter.
    Wlaciwo ta zostala pominita.

    Opcje -A, -E, -h, -u i -v skasowano z narzdzia tset w 4.4BSD. adne z
    nich nie bylo udokumentowane w 4.3BSD i wszystkie mialy w najlepszym
    wypadku ograniczon przydatno. Opcje -a, -d i -p s podobnie nieopisane
    lub nieuyteczne, lecz zostaly utrzymane, gdy okazuje si e s powszechnie
    uywane. Jest mocno zalecane zmienienie wykorzystywania tych opcji na
    opcj -m. Opcja -n pozostaje, lecz nie ma adnego efektu. Opcje -adnp s
    z tej przyczyny pominite w opisie powyej.

    Wci jest dozwolone podawanie opcji -e, -i i -k bez argumentow, cho
    mocno jest zalecane, by zmieni to na jawne podawanie znaku.

    Od 4.4BSD, wywolywanie tset jako reset nie implikuje ju opcji -Q. Poza
    tym, interakcja midzy opcj - a argumentem terminal, pochodzca z
    historycznych implementacji tset zostala usunita.

RODOWISKO

    Komenda tset uywa zmiennych rodowiskowych SHELL i TERM.

PLIKI

    /etc/ttys
      baza mapowa nazw portow na typy terminali (tylko wersje BSD).

    /usr/share/terminfo
      baza wlaciwoi terminala

ZOBACZ TAKE

    csh(1), sh(1), stty(1), tty(4), termcap(5), ttys(5), environ(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                    tset(1)