Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    unexpand - zamie znaki spacji na tabulacje

SK/LADNIA

    unexpand [-a] [-tab1[,tab2[,...]]] [-t tab1[,tab2[,...]]]
        [--tabs=tab1[,tab2[,...]]] [--all]
        [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo unexpand
    lub
       info unexpand.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie unexpand w wersji GNU.

    unexpand wypisuje zawarto kadego podanego pliku, lub standardowego
    wejcia jeli nie podano adnego lub podano plik zwany '-', na standardowe
    wyjcie, zamieniajc lacuchy dwu lub wicej spacji na tyle tabulacji ile
    to moliwe, plus tyle spacji ile potrzeba. Domylnie unexpand konwertuje
    w  kadej linii tylko spacje i tabulacje pocztkowe (poprzedzajce
    wszystkie znaki nie bdce spacjami i tabulacjami). Zachowuje w wyniku
    znaki  backspace;  zmniejszaj  one licznik kolumn w obliczeniach
    tabulacji. Domylnie tabulacje ustawiane s co osm kolumn.

OPCJE

    -, -t, --tabs=tab1[,tab2[,...]]
       Jeli podano tylko jedn pozycj tabulacji, ustawia tabulacje co
       tab1 spacji zamiast domylnych omiu. W przeciwnym razie, ustawia
       tabulacje w kolumnach tab1, tab2, itd. (liczone od 0) i
       pozostawia  spacje  i  tabulacje  poza  podanymi pozycjami
       niezmienione. Jeli pozycje tabulacji podano opcj -t lub --tabs,
       mog by one oddzielone nie tylko przecinkami, ale i znakami
       pustymi. Opcja ta zaklada opcj -a.

    -a, --all
       Konwertuje na tabulacje wszystkie lacuchy dwu lub wicej spacji
       lub tabulacji, nie tylko pocztkowe.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    expand(1), tr(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.