Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    updatedb - aktualizuj baz danych z nazwami plikow

SK/LADNIA

    updatedb [opcje]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie updatedb w wersji GNU, sluce do
    aktualizacji baz danych z nazwami plikow uywanych przez GNU locate.

    Bazy danych nazw plikow zawieraj  listy  plikow  istniejcych  w
    szczegolnych drzewach katalogow w momencie ostatniej aktualizacji baz.
    Nazwa pliku bazy domylnej okrelana jest w trakcie konfiguracji i
    instalacji locate i updatedb. Czsto, z jak aktualizowane s bazy, oraz
    katalogi, dla ktorych zawieraj zapisy, zale od tego, jak czsto i z
    jakimi argumentami uruchamiane jest updatedb.

    W rodowiskach sieciowych czsto sensowne jest tworzenie bazy na korzeniu
    kadego z systemow plikow, zawierajcej wpisy dla tego systemu. Nastpnie
    dla kadego systemu plikow updatedb uruchamiane jest na tym serwerze,
    dla ktorego jest on poloony dysku lokalnym. Zapobiega to zamiecaniu
    sieci.  Uytkownicy mog wybra bazy, ktore przeszukuje locate, poslugujc
    si zmienn rodowiskow lub opcj wiersza polece; zobacz locate(1L).  Bazy
    danych nie mog by lczone (sklejane).

    Format bazy danych z nazwami plikow zmienil si poczwszy od wersji 4.0
    GNU find i locate, tak by umoliwi maszynom o ronym porzdku bajtow
    wspoldzielenie baz. Nowa wersja locate potrafi odczytywa zarowno stare
    jak i nowe formaty baz danych. Jednak stare wersje locate i find daj
    niepoprawne wyniki przy uyciu bazy danych o nowym formacie.

OPCJE

    --localpaths='cieka1 cieka2...'
       Niesieciowe katalogi, jakie maj by umieszczone w bazie danych.
       Domylnie /.

    --netpaths='cieka1 cieka2...'
       Katalogi sieciowe (NFS, AFS, RFS, etc.),  jakie  maj  by
       umieszczone w bazie danych. Domylnie adne.

    --prunepaths='cieka1 cieka2...'
       Katalogi, jakie nie powinny zosta umieszczone w bazie, a skdind
       bylyby. Domylnie /tmp /usr/tmp /var/tmp /afs.

    --output=plikbazy
       Nazwa tworzonego pliku bazy. Domylnie /var/lib/locatedb.

    --localuser=uytkownik
       Uytkownik, w imieniu  ktorego  bd  przeszukiwane  katalogi
       niesieciowe,  przy  wykorzystaniu  su(1).  Domylne  jest
       przeszukiwanie katalogow niesieciowych jako biecy uytkownik.
       Moesz take ustawi tego uytkownika wykorzystujc zmienn rodowiskow
       LOCALUSER.

    --netuser=uytkownik
       Uytkownik, w imieniu ktorego bd przeszukiwane katalogi sieciowe,
       przy wykorzystaniu su(1). Domylnie nobody. Moesz take ustawi
       tego uytkownika wykorzystujc zmienn rodowiskow NETUSER.

    --old-format
       Tworzy baz danych w starym formacie zamiast w nowym.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZOBACZ TAKE

    find(1L), locate(1L), locatedb(5L), xargs(1L).
    Znajdowanie plik'ow (dokumentacji Info on-line lub drukowanej)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  UPDATEDB(1)