Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    uucp - Unix to Unix copy (kopiowanie z Unixa na Unix)

SK/LADNIA

    uucp [opcje] plik-r'od/lowy plik-docelowy

    uucp [opcje] plik-r'od/lowy... katalog-docelowy

OPIS

    Polecenie uucp kopiuje pliki midzy dwoma systemami. Kady argument
    plikowy moe by albo ciek do pliku na lokalnej maszynie, albo moe mie
    posta

       system!cieka

    ktora jest odczytywana jako plik na zdalnym systemie. W pierwszej
    postaci, zawarto pierwszego pliku jest kopiowana do drugiego. W drugim
    wypadku, kady plik rodlowy jest kopiowany do katalogu docelowego.

    Plik moe by przeniesiony z, lub do systemu2 poprzez system1 przy uyciu

       system1!system2!cieka.

    Kada cieka, ktora nie zaczyna si od / lub ~, bdzie doklejona do biecego
    katalogu roboczego (chyba e uyto opcji -W lub --noexpand); tak powstala
    cieka  niekoniecznie  musi  istnie  na  maszynie  zdalnej. cieka
    rozpoczynajca si od ~ wskazuje na katalog publiczny UUCP; cieka
    zaczynajca si od ~nazwa wskazuje na katalog domowy podanego uytkownika.
    ~ jest interpetowane na odpowiednim systemie. Zauwa, e niektore powloki
    interpretuj tyld ~ jako katalog domowy zanim zostanie przekazana do
    uucp; aby temu zapobiec, ~ powinno by cytowane.

    Metaznaki ? * [ ] powloki s interpretowane na odpowiednim systemie,
    przy zaloeniu, e s zacytowane, aby zapobiec ich interpretacji przez
    lokaln powlok.

    Kopiowanie nie nastpuje natychmiastowo, lecz jest kolejkowane dla
    demona uucico(8); demon jest uruchamiany natychmiastowo, chyba e podano
    przelczniki -r lub --nouucico. W kadym wypadku, podczas nastpnej sesji
    polczeniowej ze zdalnym systemem, pliki zostan skopiowane.

OPCJE

    uucp mona przekaza nastpujce opcje:

    -c, --nocopy
      Zakazuje  kopiowania  lokalnych plikow rodlowych do katalogu
      kolejkowego. Jeli zostan one usunite przed obrobk przez demona
      uucico(8),  to  kopiowanie si nie powiedzie. Pliki musz by
      odczytywalne przez demona uucico(8), oraz wywolujcego uytkownika.

    -C, --copy
      Kopiuje lokalne pliki rodlowe do katalogu kolejkowego. Tak jest
      domylnie.

    -d, --directories
      Podczas kopiowania tworzy wszystkie potrzebne katalogi. Tak jest
      domylnie.

    -f, --nodirectories
      Jeli potrzebne katalogi nie istniej w ciece docelowej, przerywa
      kopiowanie.

    -R, --recursive
      Jeli jaka z nazw plikow rodlowych wskazuje na katalog, kopiuje
      rekurencyjnie jego zawarto.

    -g stopie, --grade stopie
      Ustawia poziom polecenia transferu plikow. Zadania o wyszym
      poziomie s wywolywane jako pierwsze. Poziomy odpowiadaj 0 ... 9 A
      ... Z a ... z od najwyszego do najniszego.

    -m, --mail
      Zglasza zakoczenie lub bld transferu za pomoc mail(1).

    -n user, --notify uytkownik
      Zglasza zakoczenie lub bld transferu za pomoc mail(1) wskazanemu
      uytkownikowi systemu zdalnego.

    -r, --nouucico
      Nie uruchamia demona uucico(8) natychmiast; zamiast tego po prostu
      kolejkuje zadanie na przyszlo.

    -j, --jobid
      Wypisuje na standardowym wyjciu identyfikator zadania. Zadanie moe
      by potem odwolane przez przekazanie identyfikatora przelcznikowi
      -k polecenia uustat(1). W przypadku zloonych operacji moliwe jest
      utworzenie wicej ni jednego identyfikatora; wowczas zostan one
      wypisane w oddzielnych wierszach. Np.
         uucp sys1!~user1/file1 sys2!~user2/file2 ~user3
      wygeneruje dwa oddzielne zadania, jedno dla systemu sys1, a drugie
      dla systemu sys2.

    -W, --noexpand
      Nie dopisuje zdalnych wzgldnych cieek do katalogu biecego.

    -t, --uuto
      Opcja ta jest uywana przez skrypt powloki uuto. Powoduje ona, e
      uucp interpretuje ostatni argument jako system!user.  Pliki s
      wysylane do ~/receive/USER/LOCAL zdalnego systemu, gdzie USER jest
      ostatnim argumentem, a LOCAL jest lokaln nazw systemu UUCP.
      Dodatkowo, uucp bdzie si zachowywa tak, jakby podano --notifyuser.

    -x typ, --debug typ
      Wlcza dany rodzaj diagnostyki. Rozpoznawane s nastpujce: abnormal,
      chat, handshake, uucp-proto, proto, port, config,  spooldir,
      execute,  incoming, outgoing.  Znaczenie dla uucp maj tylko
      abnormal, config, spooldir i execute.

      Mona poda wiele typow rozdzielonych przecinkami, a opcja --debug
      moe pojawi si wiele razy. Mona podac rownie liczb, ktora wlczy
      kolejne opcje listy, na przyklad --debug 2 jest rownowane --debug
      abnormal,chat.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z ktorego ma korzysta program.
      Opcja ta moe by niedostpna, zalenie od tego, jak skompilowano
      uucp.

    -v, --version
      Wypisuje wersj i koczy prac.

    --help
      Wypisuje informacj o sposobie uycia i koczy prac.

PLIKI

    Nazwy  plikow  mona  zmienia  podczas  kompilacji  lub  w pliku
    konfiguracyjnym, wic ponisze s tylko przyblieniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik logu UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domylny katalog publiczny UUCP.

ZOBACZ TAKE

    mail(1), uux(1), uustat(1), uucico(8)

B/LDY

    Niektore opcje zale od wlaciwoci demona uucico(8) zdalnego systemu.

    Przelczniki -n i -m nie dzialaj podczas transferowania pliku z jednego
    zdalnego systemu na inny.

    Nie s chronione prawa plikow, poza bitem wykonania. Wlacicielem pliku
    wynikowego jest uytkownik uucp.

AUTOR

    Ian Lance Taylor <ian@airs.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Taylor UUCP 1.06            uucp(1)