Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    uux - Zdalne wywolanie polecenia poprzez UUCP

SK/LADNIA

    uux [opcje] polecenie

OPIS

    uux jest uywane do wykonania zadanego polecenia na zdalnym systemie lub
    do wykonania polecenia na systemie lokalnym z uyciem plikow ze zdalnych
    systemow. Podane polecenie nie jest wywolywane natychmiastowo; danie
    jest kolejkowane do czasu gdy demon uucico(8) nie zadzwoni  do
    odpowiedniego  systemu i jej nie wykona. Demon jest uruchomiany
    automatycznie, chyba e zostanie podana opcja -r lub --nouucico.

    Wlaciwe wykonanie polecenia jest dokonywane przez demona uuxqt(8).

    Argumenty plikowe mog by zebrane z systemow zdalnych, a take ze
    standardowego wejcia. Standardowe wyjcie moe by przekierowane do pliku
    na zdalnym systemie.

    Nazwa  polecenia  moe  by  poprzedzona  nazw  systemu,  zakoczon
    wykrzyknikiem, jeli ma ono by wykonane na zdalnym systemie. Pusta nazwa
    systemu jest brana za nazw systemu lokalnego.

    Argumenty zawierajce wykrzyknik s uwaane za nazwy plikow.  Przed
    wykrzyknikiem znajduje si nazwa systemu, na ktorym ley dany plik, a za
    wykrzyknikiem - cieka do tego pliku. Pusta nazwa systemu oznacza system
    lokalny; taki zapis musi by uyty przy transferowaniu pliku lokalnego do
    polecenia wywolywanego na zdalnym systemie. Jeli cieka nie jest ciek
    bezwzgldn, zostanie dolczona do biecego katalogu roboczego systemu
    lokalnego; rezultat nie musi by znaczcy dla zdalnego systemu.  cieka
    moe zaczyna si od ~/ - wowczas jest wzgldna w stosunku do publicznego
    katalogu UUCP (zwykle /usr/spool/uucppublic) na odpowiednim systemie.
    cieka moe si zaczyna od ~nazwa, wowczas wzgldna w stosunku do katalogu
    domowego uytkownika o podanej nazwie, na danym systemie.

    Standardowe wyjcie i wejcie mona przekierowywa jak zwykle. Nazwy plikow
    z nimi kojarzonych mog zawiera wykrzykniki, wskazujce system. Zauwa, e
    znaki przekierowania podczas przekazywania do uux musz by cytowane i
    nie  powinno  si dopuszcza do interpretowania ich przez powlok.
    Przekierowanie dopisujce (>>) nie dziala.

    Wszystkie podane pliki s przed wywolaniem polecenia zbierane do
    pojedynczego katalogu. Znaczy to, e kady plik musi mie inn nazw. Np,
      uux 'sys1!diff sys2!~user1/foo sys3!~user2/foo >!foo.diff'
    nie powiedzie si, poniewa obydwa pliki zostan skopiowane na sys1 i
    zapisane pod t sam nazw foo.

    Dla zapobieenia interpretacji wykrzyknikow mona cytowa argumenty za
    pomoc nawiasow. Przydaje si to podczas wywolywania polecenia uucp na
    zdalnym systemie.

    danie wywolania pustego polecenia (np. uux sys!)  nie stworzy pliku
    poll'ujcego na dany system.

OPCJE

    uux przyjmuje nastpujce opcje:

    -, -p, --stdin
      Odczytuje standardowe wejcie i uywa go jako standardowego wejcia
      dla wywolywanego polecenia.

    -c, --nocopy
      Nie kopiuje plikow lokalnych do katalogu kolejkowego. Tak jest
      domylnie.  Jeli zostan one usunite przed przetworzeniem przez
      demon uucico(8), kopiowanie nie powiedzie si. Pliki musz by
      odczytywalne przez demona uucico(8), a take przez uytkownika
      wywolujcego uux.

    -C, --copy
      Kopiuje pliki lokalne do katalogu kolejkowego.

    -l, --link
      Tworzy dowizania do plikow lokalnych w katalogu kolejkowym. Jeli
      nie mona utworzy dowizania do pliku, poniewa ley on na innym
      urzdzeniu, zostanie skopiowany, chyba e podano jedn z opcji -c lub
      --nocopy (innymi slowy, uycie opcji --link przelcza domylny tryb z
      --nocopy na --copy).  Jeli  pliki  zostan  zmienione  przed
      przetworzeniem  przez  demona  uucico(8), uyte zostan wersje
      zmienione. Pliki musza by odczytywalne dla demona uucico(8), oraz
      dla uytkownika wywolujcego uux.

    -g poziom, --grade poziom
      Ustawia poziom polecenia transferu plikow. Zadania wyszego stopnia
      s wykonywane jako pierwsze. Poziomy przyjmuj wartoci 0 ... 9 A ...
      Z a ... z od najwyszego do najniszego.

    -n, --notification=no
      Nie wysyla listow o stanie zadania, nawet jeli si nie powiedzie.

    -z, --notification=error
      Wysyla informacje o bldach w zadaniu. Dla wielu demonow uuxqt,
      lcznie z Taylor UUCP uuxqt, jest to akcja domylna; dla nich opcja
      --notification=error nie daje adnego rezultatu. Jednak niektore
      demony uuxqt wysylaj poczt, jeli zadanie si powiedzie, chyba e
      uyje si opcji --notification=error, a par innych demonow uuxqt w
      ogole nie bdzie wysyla listow jeli zdanie si powiedzie, o ile nie
      bdzie ustawiona opcja --notification=error.

    -r, --nouucico
      Nie uruchamia demona uucico(8) natychmiast; zamiast tego po prostu
      kolejkuje danie do dalszego przetworzenia.

    -j, --jobid
      Wypisuje  na  standardowym  wyjciu  identyfikatory  zada.
      Identyfikatory s generowane dla kadej operacji kopiowania plikow,
      wymaganej do dokonania operacji. Kopie te moga by uniewaniane
      przez przekazanie identyfikatorowi zadania opcji --kill programu
      uustat(1), ktora uniemoliwi dokonanie wywolania.

    -a adres, --requestor adres
      Zglasza stan zadania na podany adres e-mail.

    -x typ, --debug typ
      Wlcza dany rodzaj diagnostyki. Rozpoznawane s nastpujce: abnormal,
      chat,  handshake, uucp-proto, proto, port, config, spooldir,
      execute, incoming, outgoing. Dla uux znaczenie maj tylko abnormal,
      config, spooldir i execute.

      Po podzieleniu przecinkami, mona poda wiele rodzajow, a opcja
      --debug moe pojawi si wiele razy. Mona rownie poda liczb, ktora
      wlczy kolejne rodzaje powyszej listy; np, --debug 2 jest rownowane
      --debug abnormal,chat.

    -I plik, --config plik
      Wskazuje plik konfiguracyjny, z ktorego ma korzysta program.
      Opcja ta moe by niedostpna, zalenie od tego, jak skompilowano uux.

    -v, --version
      Wypisuje wersj i koczy prac.

    --help
      Wypisuje informacj o sposobie uycia i koczy prac.

PRZYK/LADY

    uux -z - sys1!rmail user1
    Wywoluje  polecenie ,,rmail user1'' na systemie sys1, podajc za
    standardowe wejcie to, co podano uux jako standardowe wejcie. Jeli
    pojawi si bld, wysyla wiadomo za pomoc klienta mail(1).

    uux 'diff -c sys1!~user1/file1 sys2!~user2/file2 >!file.diff'
    ciga dwa nazwane pliki z systemu sys1 i systemu sys2 i wywoluje diff, a
    nastpnie wklada wynik do biecego katalogu. Biecy katalog musi by
    dostpny do zapisu dla demona uuxqt(8).

    uux 'sys1!uucp ~user1/file1 (sys2!~user2/file2)'
    Wywoluje na systemie sys1 uucp i kopiuje plik file1 (z systemu sys1) na
    sys2. Ten przyklad pokazuje zastosowanie nawiasow do cytowania.

OGRANICZENIA

    Zdalny system moe nie pozwala na wywolywanie niektorych polece. Wiele
    zdalnych systemow zezwala tylko na wywolywanie rmail i rnews.

    Niektore z opcji s zalene od zdolnoci demona uuxqt (8) na zdalnym
    systemie.

PLIKI

    Nazwy plikow  mona  zmienia  podczas  kompilacji  lub  w  pliku
    konfiguracyjnym, wic ponisze s tylko przyblieniami.

    /usr/lib/uucp/config - Plik konfiguracyjny.
    /usr/spool/uucp - Katalog kolejkowy UUCP.
    /usr/spool/uucp/Log - Plik logu UUCP.
    /usr/spool/uucppublic - Domylny katalog publiczny UUCP.

ZOBACZ TAKE

    mail(1), uustat(1), uucp(1), uucico(8), uuxqt(8)

B/LDY

    Nie mona odwolywa si do plikow midzy wieloma systemami.

    --jobid tworzy zbyt wiele identyfikatorow i nie ma moliwoci anulowania
    lokalnego wywolania wymagajcego zdalnych plikow.

AUTOR

    Ian Lance Taylor (ian@airs.com)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Taylor UUCP 1.06             uux(1)