Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    wdiff - wywietla ronice w wyrazach midzy plikami tekstowymi

SK/LADNIA

    wdiff [opcja...] stary_plik nowy_plik

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1992 Free Software Foundation, Inc.

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo wdiff
    lub
       info wdiff.

    wdiff porownuje dwa pliki, stwierdzajc, ktore wyrazy usunito lub dodano
    do starego_pliku, by uzyska nowy_plik.  Wyrazem  jest  cokolwiek
    ograniczone bialymi znakami. Wyniki s zbierane i uywane do utworzenia
    skomentowanej kopii nowego pliku na standardowym wyjciu. Odpowiednie
    adnotacje daj ladny obraz ronic w wyrazach midzy pierwotnymi plikami.

    wdiff koczy prac z kodem 0 jeli nie odnaleziono ronic, 1 jeeli
    znaleziono ronice, a 2 w przypadku bldu.

    Zwykle do oznaczenia usunitego tekstu stosowane jest podkrelenie, za do
    oznaczenia tekstu wstawionego pogrubienie lub negatyw. Ten sposob
    domylny mona przesloni opcjami wiersza polece. Usunity tekst oznacza
    tekst w starym_pliku, ktorego nie ma w nowym_pliku , podczas gdy
    wstawiony tekst oznacza tekst w  nowym_pliku,  ktorego  brak  w
    starym_pliku.

OPCJE

    --help
    -h   Wypisuje komunikat pomocy opisujcy opcje.

    --version
    -v   Wypisuje  numer  wersji  wdiff  na  standardowym  wyjciu
       diagnostycznym.

    --no-deleted
    -1   Zabrania tworzenia w wyjciu usunitych wyrazow. Jeli nie wybrano
       ani opcji -1 ani -2, to w niektorych wierszach moe zosta
       przekroczony pierwotny prawy margines.

    --no-inserted
    -2   Zabrania tworzenia w wyjciu wstawionych wyrazow. Jeli nie
       wybrano ani opcji -1 ani -2, to w niektorych wierszach moe zosta
       przekroczony pierwotny prawy margines.

    --no-common
    -3   Zabrania tworzenia w wyjciu wspolnych wyrazow. Jeli nie uyto tej
       opcji, wspolne wyrazy i biale znaki s pobierane z nowego_pliku.
       Gdy jej uyto, to ronice zostan od siebie oddzielone wierszami
       kresek.  Ponadto, jeli opcji tej uyto rownoczenie z -1 lub -2,
       to w utworzonym wyjciu nie bdzie wyronie - tzn. pogrubie ani
       podkrele.  Na koniec, jeli nie uyto tej opcji, ale uyto obu
       opcji -1 i -2, to sekcje wspolnych wyrazow pomidzy ronicami bd
       oddzielane wierszami kresek.

    --statistics
    -s   Na zakoczenie wypisywana jest, dla kadego pliku, calkowita
       liczba wyrazow, wyrazow wspolnych dla obu plikow, usunitych bd
       wstawionych i liczba zmienionych. (Wyraz zmieniony to taki,
       ktory zostal zastpiony lub jest czci zastpienia.)  Z wyjtkiem
       calkowitej liczby wyrazow, po wszystkich pozostalych liczbach
       wystpuje procent wzgldem calkowitej liczby wyrazow w pliku.

    --auto-pager
    -a   Jeli wyjcie wdiff jest kierowane na terminal, to pomidzy nie
       wstawiany jest program stronicowania (pager). Bez tej opcji nie
       bdzie wywolywany aden program stronicujcy.  Wowczas, jeli to
       potrzebne, uytkownik sam odpowiada za jawne skierowanie potokiem
       wyjcia z wdiff to pagera.

       Program stronicujcy okrela si wartoci zmiennej rodowiskowej
       PAGER.  Jeli podczas wykonywania wdiff zmienna PAGER nie jest
       zdefiniowana, to zostanie uyty domylny program stronicujcy,
       wybrany podczas instalacji. Zdefiniowana, lecz pusta warto PAGER
       oznacza brak jakiegokolwiek programu stronicowania.

       Gdy przez uycie tej opcji stosowany jest program stronicujcy,
       wlczana jest take jedna z opcji -l lub -t, w zalenoci od tego,
       czy w nazwie pagera pojawia si lacuch "less" czy nie.

       Czsto warto zdefiniowa wdiff jako alias dla wdiff -a.  Jednak
       "ukrywa" to zwykle zachowanie si programu. Mona je przywroci po
       prostu przepuszczajc potokiem wyjcie wdiff przez cat.  Taki
       sposob odlcza wyjcie od terminala.

    --printer
    -p   Stosuje nadruk do wyronienia czci wyjcia. Kady ze znakow
       usunitego tekstu jest podkrelany przez wypisanie najpierw znaku
       podkrelenia _, a nastpnie znaku cofnicia (backspace) i litery,
       jaka ma zosta podkrelona. Kady ze znakow wstawionego tekstu
       jest pogrubiany przez wypisanie go dwukrotnie, z cofniciem
       pomidzy przebiegami. Domylnie ta opcja nie jest wlczona.

    --less-mode
    -l   Stosuje nadruk do wyronienia czci wyjcia. Dziala jak opcja -p,
       ale  dodatkowo nadpisuje biale znaki zwizane z wstawianym
       tekstem.  less pokazuje takie biale znaki stosujc negatyw
       obrazu. Domylnie ta opcja nie jest wlczona. Jest jednak wlczana
       automatycznie kadorazowo gdy wdiff uruchamia less. (Zobacz opcj
       -a.)

       Jest czsto stosowana w polczeniu z less:

       wdiff -l stary_plik nowy_plik | less

    --terminal
    -t   Wymusza tworzenie lacuchow termcap do wyroniania czci wyjcia,
       nawet jeli standardowe wyjcie nie jest zwizane z terminalem.
       Zmienna rodowiskowa TERM musi zawiera nazw poprawnego wpisu z
       termcap.  Jeli pozwala na to opis danego  terminala,  do
       oznaczania usunitego tekstu stosowane jest podkrelenie, a do
       wstawionego tekstu pogrubienie lub negatyw. Domylnie ta opcja
       nie jest wlczona. Jest jednak wlczana automatycznie kadorazowo
       gdy wdiff uruchamia program stronicujcy i wiadomo, e nie jest to
       less. (Zobacz opcj -a.)

       T opcj stosuje si powszechnie gdy wyjcie wdiff nie jest
       przekierowane, ale wysylane wprost na terminal, jak w:

       wdiff -t stary_plik nowy_plik

       Czste rozwizanie to korzystanie z wdiff razem z programem
       stronicujcym more:

       wdiff -t stary_plik nowy_plik | more

       Jednak niektore wersje more wykorzystuj wyronienia termcap do
       wlasnych celow, wic mog wystpi dziwne wzajemne oddzialywania.

    --start-delete argument
    -w argument
       Stosuje argument jako lacuch "pocztku usuwania". Zostanie on
       wypisany przed kad sekwencj usunitego tekstu, zaznaczajc jej
       pocztek. Domylnie nie jest uywany aden lacuch pocztku usuwania,
       chyba e nie ma innych rodkow, dziki ktorym mona by rozpozna,
       gdzie si zaczyna taki tekst. Wowczas domylnym lacuchem pocztku
       usuwania jest [-.

    --end-delete argument
    -x argument
       Stosuje argument jako lacuch "koca usuwania". Zostanie on
       wypisany po kadej sekwencji usunitego tekstu, zaznaczajc jej
       koniec. Domylnie nie jest uywany aden lacuch koca usuwania,
       chyba e nie ma innych rodkow, dziki ktorym mona by rozpozna,
       gdzie si koczy taki tekst. Wowczas domylnym lacuchem koca
       usuwania jest -] .

    --start-insert argument
    -y argument
       Stosuje argument jako lacuch "pocztku wstawiania". Zostanie on
       wypisany przed kad sekwencj wstawionego tekstu, zaznaczajc jej
       pocztek. Domylnie nie jest  uywany  aden  lacuch  pocztku
       wstawiania, chyba e nie ma innych rodkow, dziki ktorym mona by
       rozpozna, gdzie si zaczyna taki tekst. Wowczas domylnym lacuchem
       pocztku wstawiania jest {+.

    --end-insert argument
    -z argument
       Stosuje argument jako lacuch "koca wstawiania". Zostanie on
       wypisany po kadej sekwencji wstawionego tekstu, zaznaczajc jej
       koniec. Domylnie nie jest uywany aden lacuch koca wstawiania,
       chyba e nie ma innych rodkow, dziki ktorym mona by rozpozna,
       gdzie si koczy taki tekst. Wowczas domylnym lacuchem koca
       wstawiania jest +}.

    --avoid-wraps
    -n   Zabrania lczenia kocow wiersza podczas pokazywania usunitego lub
       wstawionego tekstu. Kady pojedynczy fragment usunitego lub
       wstawionego tekstu rozcigajcy si na wiele wierszy bdzie uwaany
       za zloony z wielu mniejszych kawalkow nie zawierajcych znaku
       nowej linii. Zatem na przyklad, usunity tekst bdzie mial lacuch
       koca usuwania na kocu kadego wiersza, zaraz przed znakiem nowej
       linii, i lacuch pocztku usuwania na pocztku nastpnego wiersza.
       Kady wiersz w dlugim akapicie wstawionego tekstu bdzie ujty
       pomidzy lacuchy pocztku wstawiania i koca wstawiania.  To
       zachowanie domylnie nie jest wlczone.

    Zauwa, e opcje -p, -t i -[wxyz] nie wykluczaj si wzajemnie. Uywajc
    dowolnej ich kombinacji sumuje si po prostu efekty kadej z nich. Opcja
    -l jest wariantem opcji -p.

PRZYK/LADY

    Ponisze polecenie tworzy kopi nowego_pliku , przesunit o jedno miejsce
    w prawo w celu pomieszczenia pionowych kresek zmian od ostatniej
    wersji, ignorujc zmiany wynikajce wylcznie z wypelnienia akapitow.
    Kada linia z nowym lub zmienionym tekstem otrzyma | w pierwszej
    kolumnie. Jednak tekst usunity nie bdzie ani pokazywany, ani oznaczany.

    wdiff  -1n  stary_plik  nowy_plik  |  sed  -e  's/^/  /;/{+/s/^
    /|/;s/{+//g;s/+}//g'

B/LDY

    Jeli znajdziesz  bld  w  wdiff,  wylij  prosz  list  na  adres
    pinard@iro.umontreal.ca.  Zalcz numer wersji, ktory moesz uzyska
    uruchamiajc wdiff --version. W licie zalcz dane wejciowe wystarczajce
    do powielenia problemu a take wyjcie, jakiego si spodziewale.

    Obecnie wdiff wywoluje diff. Bylby szybszy i czystszy w implementacji,
    gdyby byl czci pakietu programow diff.

    Oto par (nie przerobionych) sugestii:

    -   Zrobi przeniesienie na MS-DOS.

    -   Wybor opcjami co dokladnie jest bialym znakiem.

    -   Mie program wpatch. Nie bardzo wida dobry sposob, jak to zrobi.

IDENTIFIKACJA

    Autor: Francois Pinard, pinard@iro.umontreal.ca
    Strona podrcznikowa man: Colin M. Brough, cmb@epcc.ed.ac.uk
    Numer wersji: 0.4; Data wydania: 1992/12/21.

ZOBACZ TAKE

    diff(1), less(1), cat(1), more(1), termcap(3).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.