Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    wget - Podrcznik GNU Wget

SK/L/LADNIA

    wget [opcja]... [URL]...

OPIS

    GNU Wget jest darmowym programem narzdziowym do pobierania plikow z
    World Wide Web. Obsluguje protokoly HTTP, HTTPS i FTP, a take
    pobieranie poprzez serwery proxy HTTP.

    Wget potrafi poda za odnonikami zawartymi w stronach HMTL i tworzy
    lokalne wersje zdalnych witryn WWW, w pelni odtwarzajc struktur
    katalogow oryginalnego orodka. Jest to czasami nazywane ,,pobieraniem
    rekurencyjnym''. Podczas takiego dzialania Wget respektuje ustalenia
    Standardu Robot Exclusion (/robots.txt). Moliwe jest poinstruowanie
    programu, by w pobieranych plikach HTML przeksztalcal odnoniki tak, aby
    wskazywaly na lokalne kopie, do przegldania bez polczenia.

    Wget zostal zaprojektowany tak, by dziala solidnie rownie przy
    powolnych bd niestabilnych polczeniach. Jeeli pobieranie nie udaje si z
    powodu problemow z sieci, ponawia proby a do cignicia caloci pliku.
    Jeli dany serwer obsluguje tak moliwo, Wget nakae kontynuacj pobierania
    od miejsca, w ktorym przerwano.

OPCJE

    Podstawowe opcje uruchamiania

    -V
    --version
      Wywietla wersj Wget.

    -h
    --help
      Wypisuje komunikat pomocy, opisujcy wszystkie opcje, jakie mona
      przekaza Wget w wierszu polece.

    -b
    --background
      Przechodzi w tlo natychmiast po rozpoczciu pracy. Jeli nie podano
      pliku wyjciowego za pomoc -o, wyjcie jest przekierowywane do wget-
      log.

    -e polecenie
    --execute polecenie
      Wykonuje polecenie tak, jakby bylo czci .wgetrc. Polecenie
      wywolane w ten sposob zostanie wykonane po poleceniach z .wgetrc,
      wic bdzie mie nad nimi priorytet.

    Opcje dziennika i pliku wejciowego

    -o dziennik
    --output-file=dziennik
      Rejestruje wszystkie komunikaty w pliku dziennika. Normalnie s
      zglaszane na standardowym wyjciu bldow.

    -a dziennik
    --append-output=dziennik
      Dodaje komunikaty na kocu pliku dziennika. Jest to to samo, co -o,
      tyle e dopisuje do dziennika zamiast nadpisywa stary. Jeli plik
      dziennik nie istnieje, jest tworzony.

    -d
    --debug
      Wlcza wyjcie diagnostyczne, czyli wypisywanie rozmaitych informacji
      wanych dla tworcow Wget, gdy nie dziala on poprawnie.
      Administrator twojego systemu mogl skopilowa Wget bez obslugi trybu
      usuwania bldow, wowczas -d nie bdzie dziala. Naley zauway, e
      kompilacja z obslug diagnostyki jest zawsze bezpieczna -- Wget
      skompilowany w ten sposob nie bdzie wypisywal adnych informacji
      diagnostycznych dopoki nie zadamy tego opcj -d.

    -q
    --quiet
      Tryb cichy. Wylcza wyjcie Wget.

    -v
    --verbose
      Pelne wyjcie, z wszystkimi dostpnymi danymi. Jest to opcja
      domylna.

    -nv
    --non-verbose
      Niepelne wyjcie -- wylcza pelne wyjcie, ale nie ucisza calkowicie
      (to robi si opcj -q); komunikaty o bldach i podstawowe informacje
      bd nadal wypisywane.

    -i plik
    --input-file=plik
      Czyta URL-e z pliku wejciowego plik, w zwizku z czym nie trzeba ich
      podawa w wierszu polece. Jeli URL-e podano zarowno w wierszu
      polece, jak i w pliku wejciowym, to pierwsze zostan pobrane pliki
      wymienione w wierszu polece. Plik nie musi by dokumentem HTML (ale
      nie przeszkadza, jeli nim jest) -- wystarczy, e URL-e bd po prostu
      kolejno spisane.

      Jednake jeli zostanie podana opcja --force-html, to plik bdzie
      traktowany jak dokument html. Mog si wowczas pojawi klopoty z
      odnonikami wzgldnymi, ktore mona rozwiza dodajc "<base href="url">"
      do pliku lub podajc --base=url w wierszu polece.

    -F
    --force-html
      Kiedy wejcie jest czytane z pliku, wymusza aby bylo traktowane jako
      HTML. Pozwala to na pobieranie wzgldnych odnonikow z istniejcych
      plikow HTML znajdujcych si na lokalnym dysku naszego komputera,
      przez dodanie znacznika "<base href="url">" do pliku HTML lub uycie
      opcji --base.

    -B URL
    --base=URL
      Uyte w polczeniu z -F, stosuje URL jako podstaw dla odnonikow
      wzgldnych w pliku podanym przez -i.

    Opcje cigania

    --bind-address=adres
      Podczas tworzenia klienckich polcze TCP/IP, wie z lokalnym
      komputerem, przez "bind()", zadany adres. Adres mona poda jako nazw
      hosta lub adres IP. Moe si przyda jeli nasza maszyna ma przypisane
      kilka adresow IP.

    -t liczba
    --tries=liczba
      Ustawia liczb ponawiania prob na liczb. Dla nieskoczonego
      ponawiania podajemy 0 lub inf.

    -O plik
    --output-document=plik
      Dokumenty nie bd zapisywane do odpowiednich plikow, ale wszystkie
      zostan sklejone i zapisane do pliku. Jeli plik istnieje, to
      zostanie nadpisany. Jeli jako plik podano -, dokumenty bd zapisane
      na standardowe wyjcie. Wlczenie tej opcji automatycznie ustawia
      liczb prob na 1.

    -nc
    --no-clobber
      Jeli plik jest pobierany wicej ni raz do tego samego katalogu,
      zachowanie si Wget zaley od kilku opcji, midzy innymi -nc. W
      pewnych przypadkach istniejcy lokalny plik bdzie nadpisany,
      przebity (ang. clobbered), przy powtorzeniu cigania. W innych
      przypadkach zostanie zachowany.

      Przy uruchomieniu Wget bez opcji -N, -nc lub -r pobranie tego
      samego pliku do tego samego katalogu spowoduje pozostawienie
      pierwotnego egzemplarza pliku i nadanie drugiemu nazwy plik.1. Gdy
      plik bdzie cigany kolejny raz, trzeci egzemplarz otrzyma nazw
      file.2, i tak dalej. Przy podanej opcji -nc, zachowanie takie jest
      wstrzymywane, a Wget odmawia pobrania nowszych kopii pliku.
      Dlatego te, ``"no-clobber"'' jest w rzeczywistoci zl nazw dla tego
      trybu -- nie chroni on przed nadpisywaniem (gdy temu zapobiegaj ju
      numeryczne przyrostki), ale przed zachowywaniem wielu wersji pliku.

      Przy uruchomieniu Wget z -r, ale bez -N czy -nc, ponowne cignicie
      pliku powoduje, e nowa kopia po prostu nadpisuje star. Dodanie -nc
      zapobiega takiemu zachowaniu, skutkujc zamiast tego zachowaniem
      pierwotnej wersji i ignorowaniem ewentualnych nowe kopii z serwera.

      Przy uruchomieniu Wget z -N, z opcj -r lub bez niej, decyzja, czy
      ciga now wersj pliku czy te nie, zaley od znacznikow czasu (dat
      modyfikacji) i rozmiarow lokalnego i zdalnego pliku. -nc nie mona
      podawa rownoczenie z -N.

      Zauwa, e jeli podano -nc, pliki z przyrostkami .html lub .htm (fuj)
      bd odczytywane z dysku i przetwarzane tak, jakby zostaly pobrane z
      Sieci.

    -c
    --continue
      Kontynuuje pobieranie czciowo cignitego pliku. Przydatne, gdy
      chcemy dokoczy ciganie rozpoczte lub w poprzednim przebiegu Wget
      lub przez inny program. Na przyklad:

          wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z

      Jeli w biecym katalogu istnieje plik ls-lR.Z, Wget przyjmie, e jest
      to pocztkowy fragment zdalnego pliku i zada od serwera kontynuacji
      pobierania od offsetu rownego dlugoci lokalnego pliku.

      Zauwa, e nie ma potrzeby podawania tej opcji jeli chcemy tylko, by
      aktualnie wywolany Wget ponownie probowal ciga plik, w polowie
      ktorego zostalo zerwane polczenie. Jest to zachowanie domylne.
      Opcja -c wplywa tylko na wznawianie pobra zacztych przed biecym
      wywolaniem Wget i tylko dla tych plikow, ktorych lokalne kopie
      nadal istniej.

      Bez -c, polecenie z poprzedniego przykladu pobralby po prostu
      zdalny plik do ls-lR.Z.1, pozostawiajc w spokoju obcity plik ls-
      lR.Z.

      Poczwszy od Wget 1.7, jeli uyjemy -c dla niepustego pliku, a okae
      si, e serwer nie obsluguje kontynuacji cigania, to program odmowi
      rozpoczcia cigania od zera, ktore prowadziloby do zniszczenia
      istniejcej zawartoci. Jeli naprawd chcemy ciga od pocztku,
      powinnimy usun taki plik.

      Rownie od wersji 1.7, jeli uyjemy -c dla pliku, ktorego rozmiar
      jest taki sam, jak na serwerze, to Wget odmowi cignicia pliku i
      wypisze komunikat objaniajcy. Tak samo dzieje si, gdy plik jest
      mniejszy na serwerze ni lokalnie (prawdopodobnie dlatego, e zostal
      zmieniony na serwerze od czasu naszej ostatniej proby cigania) --
      poniewa ,,kontynuacja'' jest bezsensowna, pobieranie nie zachodzi.

      Z drugiej strony, przy stosowaniu -c, kady plik, ktory jest wikszy
      na serwerze ni lokalnie bdzie uwaany za nie w pelni cignity.
      Wowczas pobranych i doczepionych na koniec pliku lokalnego zostanie
      tylko "(length(zdalny) - length(lokalny))" bajtow. W pewnych
      przypadkach takie zachowanie jest podane -- na przyklad, mona
      skorzysta z wget -c do cignicia tylko nowej porcji danych,
      dopisanej na kocu zbioru danych czy pliku dziennika.

      Jednake, jeli plik na serwerze jest wikszy dlatego, e zostal
      zmieniony, a nie tylko doklejono do niego dane, to w efekcie
      otrzymamy znieksztalcony plik. Wget w aden sposob nie moe
      sprawdzi, czy lokalny plik jest poprawn czci pocztkow zdalnego.
      Naley na to szczegolnie uwaa stosujc -c w polczeniu z -r, gdy kady
      plik bdzie uwaany za kandydata na "nieukoczone ciganie".

      Inn sytuacja, w ktorej przy korzystaniu z -c uzyskuje si
      znieksztalcony plik, zachodzi, gdy mamy do czynienia z ulomnym
      proxy HTTP, wstawiajcym lacuch ,,transfer interrupted'' do
      lokalnego pliku. W przyszloci bdzie moe dodana opcja ,,rollback'',
      obslugujca ten przypadek.

      Zauwa, e -c dziala tylko z serwerami FTP i HTTP, ktore obsluguj
      naglowek "Range".

    --progress=typ
      Umoliwia wskazanie typu wskanika postpu. Dozwolonymi rodzajami
      wskanika s ,,dot'' (kropka) i ,,bar'' (pasek).

      Domylnie stosowany jest wskanik ,,bar''. Rysowany jest wowczas
      pasek postpu zloony ze znakow graficznych ASCII (zwany czasem
      wskanikiem ,,termometrowym''), wskazujcy stan pobierania. Jeeli
      wyjciem programu nie jest TTY, to domylnie zostanie uyty wskanik
      typu ,,dot''.

      W celu przelczenia na wywietlanie kropek naley uy --progress=dot.
      Postpy cigania pokazuj wtedy wypisywane na ekranie kropki, z
      ktorych kada symbolizuje ustalon ilo pobranych danych.

      Przy korzystaniu z tego wskanika, mona take ustali styl. Wykonuje
      si to podajc typ wskanika w postaci dot:styl. W ronych stylach
      pojedynczej kropce przypisuje si rone znaczenie. W stylu "default"
      kada kropka oznacza 1K, grupa liczy dziesi kropek, a wiersz 50
      kropek. Styl "binary" jest bardziej ,,komputerowy'' -- 8K dla
      skropki, 16-kropkowe grupy i 48 kropek w wierszu (co daje 384K na
      wiersz). Przy pobieraniu bardzo duych plikow odpowiedni jest styl
      "mega" -- kada kropka symbolizuje pobrane 64K, w grupie jest osiem
      kropek, a w wierszu 48 (wic kady wiersz zawiera 3M).

      Warto zauway, e domylny rodzaj wskanika postpu moemy ustali
      umieszczajc w pliku .wgetrc polecenie "progress". Takie ustawienie
      jest przeslaniane przez opcj podan w wierszu polece. Wyjtek
      stanowi sytuacja, kiedy wyjciem nie jest TTY -- wowczas typ ,,dot''
      bdzie mial pierwszestwo nad ,,bar''. Da si jednak wymusi wskanik w
      postaci paska, stosujc --progress=bar:force.

    -N
    --timestamping
      Wlcza stosowanie znacznikow czasu (time-stamping).

    -S
    --server-response
      Wypisuje naglowki wysylane przez serwery HTTP i odpowiedzi wysylane
      przez serwery FTP.

    --spider
      Wywolny z t opcj, Wget bdzie zachowywal si jak sieciowy pajk (Web
      spider), to znaczy, e nie bdzie pobieral stron, a jedynie
      sprawdzal, czy tam s. Mona to wykorzysta to sprawdzenia zakladek
      (bookmarks), na przyklad tak:

          wget --spider --force-html -i bookmarks.html

      Ta funkcja wymaga jeszcze wiele pracy, by Wget osignl moliwoci
      zblione do prawdziwych pajkow WWW.

    -T seconds
    --timeout=sekundy
      Ustawia limit czasu czytania na podan liczb sekund. Przy kadym
      odczycie sieciowym sprawdzana jest dla deskryptora pliku ewentualno
      przekroczenia limitu czasu, poniewa bez tego moglo by doj do
      nieprzerwanego czytania (zostawienia zawieszonego polczenia).
      Domylny limit to 900 sekund (pitnacie minut). Ustawienie limitu na
      0 wylcza sprawdzanie.

      Prosz nie obnia domylnej wartoci limitu czasu t opcj, chyba e z
      peln wiadomoci skutkow.

    --limit-rate=wielko
      Ogranicza prdkoci pobierania do wielko bajtow na sekund. Wielko t
      mona wyrazi w bajtach, kilobajtach (przyrostkiem k) lub megabajtach
      (przyrostkiem m) na sekund. Na przyklad --limit-rate=20k ograniczy
      prdko cigania do 20KB/s. Taka rzecz przydaje si, gdy z jakiego
      powodu nie chcemy, eby Wget zajl cal dostpn szeroko pasma.

      Naley zauway, e Wget realizuje to w ten sposob, e po stwierdzeniu,
      i odczyt z sieci zabral mniej czasu, ni wynika to z podanej
      prdkoci, przez odpowiedni czas wstrzymuje si od dzialania
      (zasypia). Kocowym efektem takiej strategii jest spowolnienie
      transferu TCP mniej wicej do podanej prdkoci. Niemniej jednak, na
      osignicie tej rownowagi potrzeba troch czasu, wic nie bdcie
      zaskoczeni, jeli ograniczenie szybkoci nie dziala dla bardzo malych
      plikow. Tak samo, strategia "zasypiania" nie zda egzaminu, jeli
      poda si zbyt male pasmo, dajmy na to mniejsze ni 1,5KB/s.

    -w sekundy
    --wait=sekundy
      Odczekuje zadan liczb sekund pomidzy kolejnymi pobraniami. Zaleca
      si uywanie tej opcji, gdy zmniejsza obcienie serwera dziki rzadszym
      daniom. Czas, zamiast w sekundach, mona poda w minutach dodajc
      przyrostek "m", w godzinach - dodajc "h" lub w dniach - dodajc "d".

      Okrelanie duej wartoci tej opcji przydaje si jeli sie lub maszyna
      docelowa s wylczone. Wowczas Wget moe odczeka wystarczajco dlugo,
      by rozsdnie spodziewa si, e przed ponown prob bld sieci zostal
      naprawiony.

    --waitretry=sekundy
      Opcj t stosujemy jeli nie chcemy, by Wget czekal pomidzy kadym
      pobraniem, a tylko pomidzy ponawianymi probami nieudanych pobra.
      Wget zastosuje odczekiwanie liniowe (linear backoff), czekajc 1
      sekund po pierwszym niepowodzeniu z danym plikiem, nastpnie 2
      sekundy po drugim niepowodzeniu z tym plikiem, a do maksymalnej
      liczby sekund, jak podano. Zatem, warto 10 faktycznie spowoduje, e
      Wget bdzie odczekiwal lcznie do (1 + 2 + ... + 10) = 55 sekund na
      kady plik.

      Zauwa, e w ogolnosystemowym pliku wgetrc ta opcja jest domylnie
      wlczona.

    --random-wait
      W niektorych z orodkow wykonywana jest analiza plikow dziennikowych
      (tzw. logow), ktora ma na celu zidentyfikowanie programow do
      pobierania, takich jak Wget. Polega ona na wyszukiwaniu
      statystycznie znaczcych podobiestw midzy ronicami czasu, jaki
      uplynl pomidzy kolejnymi daniami. Ta opcja powoduje, e dla
      zamaskowania przed takimi analizami obecnoci Wgeta czas pomidzy
      daniami bdzie si waha od 0 do 2 * sekundy, gdzie sekundy podano
      opcj --wait (-w).

      W jednym z ostatnich artykulow w pewnej publikacji powiconej
      rozwijaniu oprogramowania na popularnych platformach klienckich
      podano kod wykonujcy tak analiz na bieco. Autor sugerowal
      blokowanie na poziomie adresu klasy C, co ma gwarantowa, e programy
      pobierajce zostan zablokowane niezalenie od zmiany adresow
      przedzielanych przez DHCP.

      Opcja --random-wait powstala z powodu tej wlanie nierozwanej
      porady, zalecajcej blokowanie wielu postronnych uytkownikow orodka
      z powodu dziala jednego z nich.

    -Y on/off
    --proxy=on/off
      Wlcza/wylcza uywanie proxy. Domylnie uywanie proxy jest wlczone
      jeli jest zdefiniowana odpowiednia zmienna rodowiskowa.

    -Q wielko
    --quota=wielko
      Okrela ograniczenie wielkoci pobieranych danych przy ciganiu
      automatycznym. Limit podawany jest w bajtach (domylnie),
      kilobajtach (z przyrostkiem k) lub megabajtach (z przyrostkiem m).

      Warto pamita, e ograniczenie to nigdy nie dotyczy pobierania
      pojedynczego pliku. Tak wic, jeli podamy wget -Q10k
      ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz, to zostanie cignity caly plik
      ls-lR.gz. Tak samo dzieje si nawet wowczas, gdy w wierszu polece
      zostanie wyszczegolnionych kilka URL-i. Ograniczenie wielkoci jest
      jednak przestrzegane podczas pobierania rekurencyjnego lub wedlug
      pliku wejciowego. Zatem, mona spokojnie napisa wget -Q2m -i witryny
      -- po przekroczeniu ograniczenia ciganie zostanie przerwane.

      Ustawienie limitu na 0 lub na inf znosi ograniczenie pobierania.

    Opcje katalog'o'ow

    -nd
    --no-directories
      Nie tworzy hierarchii katalogow przy pobieraniu rekurencyjnym. Po
      wlczeniu tej opcji wszystkie pliki bd zapisywane do biecego
      katalogu bez przebijania (jeli nazwa pojawi si wicej ni raz, nazwy
      plikow otrzymaj rozszerzenie .n).

    -x
    --force-directories
      Przeciwiestwo -nd. Wymusza utworzenie hierarchii katalogow nawet
      jeli nie mialaby by stworzona. Np. wget -x
      http://fly.srk.fer.hr/robots.txt zapisze cignity plik jako
      fly.srk.fer.hr/robots.txt.

    -nH
    --no-host-directories
      Wylcza tworzenie katalogow z nazw hosta jako przedrostkiem.
      Domylnie, -r http://fly.srk.fer.hr/ spowoduje stworzenie struktury
      katalogow zaczynajcej si od fly.srk.fer.hr/, gdzie trafi cala
      reszta. Ta opcja wylcza takie zachowanie.

    --cut-dirs=liczba
      Ignoruje podan liczb skladowych katalogu. Przydatne do
      precyzyjnego sterowania katalogami, w ktorych bd skladowane pliki z
      pobierania rekurencyjnego.

      Wemy, na przyklad, katalog ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Jeeli
      pobierzemy go z -r, to lokalnie zostanie zachowany jako
      ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Mimo e opcja -nH pozwala na usunicie
      czci ftp.xemacs.org/, nadal utkniemy z pub/xemacs. Tu wlanie z
      pomoc przychodzi --cut-dirs. Powoduje, e Wget ``nie widzi''
      zadanej liczby skladowych zdalnego katalogu. Oto kilka przykladow
      pokazujcych, jak dziala opcja --cut-dirs.

          No options    -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/
          -nH        -> pub/xemacs/
          -nH --cut-dirs=1 -> xemacs/
          -nH --cut-dirs=2 -> .

          --cut-dirs=1   -> ftp.xemacs.org/xemacs/
          ...

      Jeli chcemy po prostu pozby si struktury katalogow, to opcja ta
      jest podobna do kombinacji -nd i -P. Jednak --cut-dirs, w
      przeciwiestwie do -nd, nie pozbywa si podkatalogow -- na przyklad,
      przy -nH --cut-dirs=1, podkatalog beta/ bdzie, zgodnie z
      oczekiwaniami, umieszczony w xemacs/beta.

    -P prefiks
    --directory-prefix=prefiks
      Ustawia przedrostek, prefiks katalogow na prefiks. Przedrostek
      katalog'ow oznacza katalog, zostan zapisane wszystkie inne pliki i
      katalogi, tzn. wierzcholek drzewa pobierania. Domylnym
      przedrostkiem jest ., katalog biecy.

    Opcje HTTP

    -E
    --html-extension
      Jeli pobierany jest plik typu text/html a jego URL nie koczy si
      wyraeniem regularnym \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, to opcja ta spowoduje
      dodanie przyrostka .html do lokalnej nazwy pliku. Przydatne, na
      przyklad, gdy tworzymy kopi lustrzan witryny, ktora uywa stron
      .asp, ale chcemy, by pozyskane strony dawaly si przeglda za pomoc
      wlasnego serwera Apache. Innym dobrym zastosowaniem jest
      pobieranie wyjcia generowanego przez skrypty CGI. URL typu
      http://site.com/article.cgi?25 zostanie zachowany jako
      article.cgi?25.html.

      Zauwa, e pliki o zmienionych w ten sposob nazwach bd ponownie
      pobierane za kadym razem gdy bdziemy odwiea kopi lustrzan witryny.
      Dzieje si tak, poniewa Wget nie potrafi stwierdzi, e lokalny plik
      X.html odpowiada zdalnemu URL-owi X (gdy nie wie, e ten URL tworzy
      wyjcie typu text/html). Chcc unikn ponownego pobierania, trzeba uy
      -k i -K, tak by oryginalna wersja pliku zostala zachowana jako
      X.orig.

    --http-user=uytkownik
    --http-passwd=has/lo
      Okrelaj nazw uytkownika i haslo, ktore Wget przele serwerowi HTTP.
      W zalenoci od rodzaju protokolu wezwanie-odpowied, Wget koduje je
      stosujc albo uwierzytelnianie podstawowe ("basic", niechronione)
      albo w oparciu o skrot ("digest").

      Inn metod podania nazwy i hasla uytkownika jest wyszczegolnienie
      ich w samym URL-u. Obie te metody ujawniaj haslo kademu, kto
      zechce uruchomi "ps". eby uchroni hasla przed podpatrzeniem, naley
      przechowywa je w pliku .wgetrc lub .netrc i, za pomoc "chmod",
      zapewni tym plikom ochron przed innymi uytkownikami. Jeeli hasla s
      naprawd wane, w tych plikach te nie trzymajcie ich na stale --
      usucie je z plikow zaraz po rozpoczciu przez Wgeta pobierania.
      Dokladniejsze omowienie kwestii bezpieczestwa w pracy z Wget,

    -C on/off
    --cache=on/off
      Jeli ustawione na off, wylcza buforowanie po stronie serwera. W
      takim przypadku Wget wysyla zdalnemu serwerowi odpowiedni komend
      (Pragma: no-cache), dziki ktorej plik zostanie pobrany z uslugi
      zdalnej, a nie zwrocona wersja buforowana. Jest to szczegolnie
      przydatne do pobierania i wymiatania przeterminowanych dokumentow z
      serwerow proxy.

      Domylnie, buforowanie jest dozwolone.

    --cookies=on/off
      Ustawione na off wylcza uywanie ciasteczek (cookies). Ciasteczka s
      mechanizmem do przechowywania stanu po stronie serwera. Serwer
      przesyla klientowi ciasteczko stosujc naglowek "Set-Cookie", a
      klient przy poniejszych daniach odpowiada tym samym ciasteczkiem.
      Poniewa ciasteczka umoliwiaj wlacicielom serwera prowadzenie
      rejestrow goci i wymian si tymi informacjami z innymi orodkami,
      niektorzy uwaaj je za pogwalcenie prywatnoci. Domylnie cookies s
      uywane, jednak ich zapisywanie nie jest domylnie wlczone.

    --load-cookies plik
      Przed pierwszym pobraniem HTTP wczytuje ciasteczka z pliku. Pliku
      jest plikiem tekstowym w formacie, jaki pierwotnie zastosowano dla
      pliku cookies.txt przegldarki Netscape.

      Na ogol korzysta si z tej opcji przy tworzeniu kopii lustrzanych
      tych orodkow, ktore do skorzystania z czci lub caloci zasobow
      wymagaj zalogowania si. Proces logowania si zwykle polega na tym, e
      po otrzymaniu od nas informacji uwierzytelniajcej i jej
      zweryfikowaniu serwer WWW wysyla ciasteczko HTTP. Nastpnie, gdy
      przegldarka siga do zasobow, odsyla serwerowi otrzymane ciasteczko,
      potwierdzajc w ten sposob nasz tosamo.

      Utworzenie kopii tego rodzaju witryny wymaga wysylania przez Wget
      takich samych ciasteczek, jakie podczas komunikowania si z tym
      orodkiem przesyla nasza przegldarka. Osiga si to za pomoc --load-
      cookies -- wystarczy wskaza programowi lokalizacj pliku
      cookies.txt, a on wyle te same ciasteczka, ktore w tej samej
      sytuacji wyslalaby przygldarka.

      Rone przegldarki trzymaj tekstowe pliki ciasteczek w ronych
      miejscach:

      Netscape 4.x
        Ciasteczka s w ~/.netscape/cookies.txt.

      Mozilla i Netscape 6.x
        Plik ciasteczek Mozilli nazywa si rownie cookies.txt, jest
        poloony gdzie w ~/.mozilla, w katalogu wlaciwym dla profilu
        uytkownika. Pelna cieka zazwyczaj koczy si czym w rodzaju
        ~/.mozilla/default/co-dziwnego/cookies.txt.

      Internet Explorer
        Ciasteczko, jakiego moglby uy Wget, mona utworzy korzystajc z
        menu "Plik" i opcji "Importuj i Eksportuj", "Eksportuj pliki
        cookie". Zostalo to przetestowane z Internet Explorerem 5 --
        nie ma gwarancji, e bdzie dziala z wczeniejszymi wersjami.

      inne przegldarki
        Jeeli do tworzenia ciasteczek korzystacie z innej przegldarki,
        --load-cookies bdzie dziala tylko wtedy, gdy uda wam si
        zlokalizowa lub utworzy plik ciasteczek w formacie Netscape,
        jakiego oczekuje Wget.

      Jeli nie moecie skorzysta z --load-cookies, jest jeszcze inna
      moliwo. Jeli uywana przez was przegldarka udostpnia ,,menedera
      plikow cookie'', skorzystajcie z niego, eby podgldn ciasteczka,
      jakie zostaly wykorzystane podczas uzyskiwania dostpu do witryny,
      ktorej kopi chcecie utworzy. Zapiszcie nazw i warto ciasteczka, a
      nastpnie rcznie nakacie Wgetowi wyslanie ciasteczka o zadanej
      postaci, obchodzc rownoczenie ,,oficjalny'' kodu odpowiedzialny za
      obslug ciasteczek:

          wget --cookies=off --header "Cookie: I<nazwa>=I<warto>"

    --save-cookies plik
      Na koniec sesji zapisuje ciasteczka do pliku. Ciasteczka, dla
      ktorych nie okrelono daty wanoci lub ktore ju wygasly, nie s
      zapisywane.

    --ignore-length
      Niestety, niektore serwery HTTP (dokladniej mowic, programy CGI)
      wysylaj bldne naglowki "Content-Length", co powoduje, e Wget
      glupieje, sdzc, e nie zostala pobrana calo dokumentu. Syndrom ten
      mona uchwyci, gdy Wget probuje w kolko pobiera ten sam dokument, za
      kadym razem twierdzc, e (inaczej ni zwykle) polczenie zostalo
      zamknite na dokladnie tym samym bajcie.

      Wywolany z t opcj, Wget bdzie ignorowal naglowek "Content-Length",
      tak jakby nie istnial.

    --header=dodatkowy-nag/l'owek
      Okrela dodatkowy-nag/l'owek przesylany serwerom HTTP. Naglowki musz
      zawiera : poprzedzony co najmniej jednym niepustym znakiem, i nie
      mog zawiera znakow nowej linii.

      Moliwe jest okrelenie wicej ni jednego dodatkowego naglowka przez
      kilkakrotne podanie opcji --header.

          wget --header='Accept-Charset: iso-8859-2' \
            --header='Accept-Language: hr'    \
             http://fly.srk.fer.hr/

      Podanie pustego lacucha jako naglowka kasuje wszystkie uprzednio
      zdefiniowane przez uytkownika naglowki.

    --proxy-user=uytkownik
    --proxy-passwd=has/lo
      Okrelaj nazw uytkownika i haslo, ktore zostan uyte do
      uwierzytelniania na serwerze proxy. Wget koduje je stosujc
      podstawowy ("basic") schemat uwierzytelniania.

      Odnosz si do tego podobne zagadnienia zwizane z bezpieczestwem, jak
      w przypadku opcji --http-passwd.

    --referer=url
      Zamieszcza naglowek `Referer: url' w daniu HTTP. Przydatne do
      pobierania dokumentow z takim przetwarzaniem po stronie serwera,
      ktore zaklada, e s one zawsze pobierane przez interaktywne
      przegldarki Sieci i uznawane za poprawne tylko wtedy, gdy Refer
      jest ustawione na jedn ze stron, ktore na nie wskazuj.

    -s
    --save-headers
      Zapisuje naglowki wysylane przez serwer HTTP do pliku, przed wlaciw
      zawartoci, z pust lini jako separatorem.

    -U nazwa-agenta
    --user-agent=nazwa-agenta
      Serwerowi HTTP przedstawia si jako agent o podanej nazwie.

      Protokol HTTP pozwala klientom na podanie, za pomoc pola
      "User-Agent" naglowka, swojej tosamoci. Umoliwia to rozronianie
      oprogramowania WWW, zwykle do celow statystycznych lub ledzenia
      narusze protokolu. Wget normalnie przedstawia si jako Wget/wersja,
      gdzie wersja jest aktualnym numerem wersji programu.

      Znane s jednak pewne witryny narzucajce polityk przykrawania
      wynikow stosownie do informacji dostarczonej im w polu
      "User-Agent". Mimo i koncepcyjnie nie jest to taki zly pomysl,
      zaczl by naduywany przez serwery odmawiajce informacji klientom
      innym ni "Mozilla" lub "Internet Explorer". Ta opcja umoliwia
      zmian linii "User-Agent" wysylanej przez Wget. Nie zachcamy do
      uywania tej opcji, chyba e z peln wiadomoci.

    Opcje FTP

    -nr
    --dont-remove-listing
      Zakazuje usuwania tymczasowych plikow .listing generowanych przez
      odczyty FTP. Normalnie, pliki te zawieraj nieprzetworzone listingi
      katalogow otrzymane z serwerow FTP. Pozostawienie ich moe si
      przyda do celow diagnostycznych lub latwego sprawdzenia zawartoci
      katalogow zdalnego serwera (np. do sprawdzenia, e tworzona kopia
      lustrzana jest kompletna).

      Zauwa, e, mimo i Wget zapisuje w tym przypadku do pliku o znanej
      nazwie, nie jest to dziura w zabezpieczeniach w sytuacji, gdy
      uytkownik stworzy .listing jako dowizanie symboliczne do
      /etc/passwd czy innego pliku i poprosi superuytkownika ("root") o
      uruchomienie Wget w tym katalogu. W zalenoci od uytych opcji, Wget
      albo odmowi zapisu do .listing (co spowoduje niepowodzenie operacji
      na maskach, rekurencyjnej czy zalenej od znacznikow czasu), albo
      dowizanie symboliczne zostanie usunite i zastpione faktycznym
      plikiem .listing, albo te listing zostanie zapisany do pliku
      .listing.numer.

      Cho ta sytuacja nie stwarza klopotow, jednak "root" nie powinien
      nigdy uruchamia Wget w katalogu niezaufanego uytkownika. Uytkownik
      taki moglby na przyklad dowiza index.html do /etc/passwd i poprosi
      "root"a o uruchomienie Wget z opcjami -N lub -r, tak e plik ten
      zostalby nadpisany.

    --retr-symlinks
      Zwykle, gdy podczas rekurencyjnego pobierania katalogow FTP
      napotkane zostanie dowizanie symboliczne, to wskazywany przez nie
      plik nie jest cigany. Zamiast tego w lokalnym systemie plikow
      tworzone jest odpowiadajce mu dowizanie symboliczne. Wskazywany
      przez dowizanie plik nie zostanie cignity, chyba e pobieranie
      rekurencyjne natknie si na osobno i tak czy owak cignie.

      Przy podanej opcji --retr-symlinks, jednake, program poda za
      dowizaniami symbolicznymi i pobiera wskazywane przez nie pliki.
      Obecnie opcja ta nie spowoduje, by Wget podal za dowizaniami do
      katalogow i przetwarzal je rekurencyjnie, ale w przyszloci powinna
      zosta poszerzona tak, by tak si dzialo.

      Zauwa, e przy pobieraniu pliku (nie katalogu) wynikajcym z podania
      go w wierszu polece, a nie jako w nastpstwie rekurencji, opcja ta
      nie dziala. W tym przypadku Wget zawsze poda za dowizaniami.

    -g on/off
    --glob=on/off
      Wlcza/wylcza obslug masek dla FTP. Obsluga masek oznacza, e mona
      uywa znakow specjalnych, uog'olniajcych (jokerow), takich jak *, ?,
      [ i ], do pobrania wikszej liczby plikow z tego samego katalogu
      naraz, np.

          wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/*.msg

      Domylnie obsluga masek bdzie wlczona jeli URL zawiera znaki
      uogolniajce. Tej opcji mona uy do wlczenia bd wylczenia obslugi
      masek na stale.

      Moe zaj potrzeba ujcia URL-a w znaki cudzyslowu, by uchroni go
      przed rozwiniciem przez powlok. Obsluga masek powoduje, e Wget
      oczekuje listingu katalogu, ktorego posta jest zalena od systemu. Z
      tego powodu obecnie dziala tylko z uniksowymi serwerami FTP (i z
      tymi, ktore potrafi emulowa wyjcie uniksowego "ls").

    --passive-ftp
      Powoduje korzystanie z pasywnego schematu pobierania FTP, w ktorym
      klient inicjuje polczenie do przesylania danych. Jest on czasem
      wymagany, by FTP dzialal za zaporami ogniowymi.

    Opcje pobierania rekurencyjnego

    -r
    --recursive
      Wlcza pobieranie rekurencyjne.

    -l g/lboko
    --level=g/lboko
      Podaje maksymalny poziom glbokoci rekurencji. Domylnie jest to 5.

    --delete-after
      Ta opcja nakazuje Wget usunicie kadego z plikow, jaki pobiera, po
      wykonaniu cigania. Jest przydatna do pobierania wstpnego
      (prefetching) popularnych stron poprzez proxy, np.:

          wget -r -nd --delete-after http://whatever.com/~popular/page/

      Opcja -r nakazuje pobieranie rekurencyjne, a -nd nietworzenie
      katalogow.

      Zauwa, e --delete-after usuwa pliki z lokalnego komputera. Nie
      wydaje polecenia DELE, na przyklad zdalnym orodkom FTP. Zauwa te,
      e jeli podano --delete-after, to --convert-links jest ignorowane,
      wic przede wszystkim pliki .orig po prostu nie s tworzone.

    -k
    --convert-links
      Po zakoczeniu pobierania konwertuje odnoniki w dokumencie tak, by
      nadawaly si do lokalnego przegldania. Dotyczy to nie tylko
      widzialnych odnonikow hipertekstowych, ale kadej czci dokumentu,
      ktora prowadzi do zewntrznych materialow, jak osadzone obrazki,
      odnoniki do arkuszy stylow, odnoniki hipertekstowe do zawartoci
      innej ni HTML, itp.

      Kady odnonik bdzie zmieniony na jeden z dwu sposobow:

      o  Odnoniki do plikow, ktore zostaly cignite przez Wget zostan
        zmienione tak, by odwolywaly si do pliku, na jaki wskazuj, jako
        odnoniki wzgldne.

        Przyklad: jeli cignity plik /foo/doc.html jest powizany z z
        /bar/img.gif, rownie cignitym, to odnonik w doc.html zostanie
        zmieniony tak, by wskazywal na ../bar/img.gif. Ten rodzaj
        przeksztalcenia dziala bezproblemowo dla dowolnej kombinacji
        katalogow.

      o  Odnoniki do plikow, ktore nie zostaly cignite przez Wget zostan
        zmienione tak, by zawieraly nazw hosta i ciek bezwzgldn
        miejsca, na ktore wskazuj.

        Przyklad: jeli cignity plik /foo/doc.html jest powizany z z
        /bar/img.gif (lub z ../bar/img.gif), to odnonik w doc.html
        zostanie zmieniony tak, by wskazywal na
        http://hostname/bar/img.gif.

      Z tego powodu, przegldanie lokalne dziala niezawodnie: jeli
      powizany plik byl cignity, to odnonik wskazuje na jego lokaln nazw,
      jeli nie byl -- to na pelny adres internetowy, a nie pojawia si
      popsuty odnonik. Konwersja pierwotnych odnonikow na odnoniki
      wzgldne zapewnia nam moliwo przesuwania pobranej hierarchii
      katalogow do innego katalogu.

      Zauwa, e dopiero na samym kocu pobierania Wget moe rozpozna, ktore
      odnoniki zostaly cignite. Z tego powodu, opcja -k wykonuje swoj
      prac po zakoczeniu wszystkich pobra.

    -K
    --backup-converted
      Podczas konwersji pliku zachowuje kopi zapasow pierwotnej wersji z
      przyrostkiem .orig. Wplywa na zachowanie opcji -N.

    -m
    --mirror
      Wlcza opcje odpowiednie do tworzenia kopii lustrzanych. Ta opcja
      wlcza rekurencj, stosowanie znacznikow czasu, ustawia
      nieograniczony poziom rekurencji i zachowuje listingi katalogow
      FTP. Obecnie jest rownowana uyciu -r -N -l inf -nr.

    -nr
    --dont-remove-listing
      Zakazuje usuwania plikow tymczasowych .listing tworzonych przez
      odczyty FTP. Normalnie, pliki te zawieraj nieprzetworzone listingi
      katalogow otrzymane z serwerow FTP. Pozostawienie ich daje dostp
      do pelnej listy zdalnych plikow przy prowadzeniu siedziby
      lustrzanej. Przydaje si te do celow diagnostycznych.

    -p
    --page-requisites
      Ta opcja powoduje, e Wget cignie wszystkie pliki niezbdne do
      poprawnego wywietlenia danej strony HTML. Obejmuje to takie rzeczy
      jak grafik, dwiki i powizane arkusze stylow.

      Przy zwyklym trybie pracy, podczas pobierania pojedynczej strony
      HTML, ewentualne powizane dokumenty, ktore mog by potrzebne do
      poprawnego jej wywietlenia, nie s pobierane. Pomoc moe uycie opcji
      -r z -l, ale poniewa Wget normalnie nie odronia dokumentow
      zewntrznych od wlczonych, na ogol pozostaje si z ,,oskubanymi
      dokumentami'', ktorym brakuje potrzebnych elementow towarzyszcych.

      Na przyklad, powiedzmy, e dokument 1.html zawiera znacznik "<IMG>"
      odnoszcy si do 1.gif i znacznik "<A>" wskazujcy na zewntrzny
      dokument 2.html. Powiedzmy, e 2.html jest podobny, tyle, e jego
      obrazkiem jest 2.gif a odnonik wskazuje na 3.html. Zalomy, e
      kontynuujemy takie zalenoci a do jakiej dowolnie duej liczby.

      Jeli wykona si polecenie:

          wget -r -l 2 http://I<orodek>/1.html

      to zostan pobrane 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif i 3.html. Jak wida,
      3.html nie posiada towarzyszcego mu elementu, gdy Wget w celu
      okrelenia miejsca, gdzie powinien przerwa rekurencj po prostu
      zlicza liczb skokow (a do 2) od pocztkowego 1.html. Jednak przy
      takim poleceniu:

          wget -r -l 2 -p http://I<orodek>/1.html

      zostan cignite wszystkie powysze pliki oraz wymagany przez 3.html
      plik 3.gif. Podobnie,

          wget -r -l 1 -p http://I<orodek>/1.html

      spowoduje pobranie 1.html, 1.gif, 2.html i 2.gif. Mona by sdzi, e:

          wget -r -l 0 -p http://I<orodek>/1.html

      pobraloby tylko 1.html i 1.gif, ale niestety tak nie jest, gdy -l 0
      jest rownowanikiem -l inf -- czyli nieskoczonej rekurencji. Do
      pobrania pojedynczej strony HTML (lub ich grupy, wszystkich
      podanych w wierszu polece lub w pliku wejciowym URL-i -i) i
      towarzyszcych jej (lub im) elementow, wystarczy pomin -r i -l:

          wget -p http://I<orodek>/1.html

      Zauwa, e Wget zachowa si tak, jakby podano opcj -r, ale zostanie
      pobrana tylko pojedyncza strona i jej elementy. Program nie bdzie
      podal za odnonikami z tej strony do zewntrznych dokumentow.
      Faktycznie, do cigania pojedynczej strony i wszystkich
      towarzyszcych jej elementow (nawet jeli le one na odrbnych
      serwerach WWW) i upewnienia si, e calo lokalnie poprawnie si
      wywietla, autor oprocz -p korzysta z kilku dodatkowych opcji:

          wget -E -H -k -K -p http://I<orodek>/I<dokument>

      Koczc ten temat, warto wiedzie, e Wget uwaa za odnonik do dokumentu
      zewntrznego kady URL podany w znaczniku "<A>", "<AREA>" lub
      "<LINK>", oprocz "<LINK REL="stylesheet">".

    Opcje rekurencyjnego akceptowania/odrzucania

    -A lista_akc --accept lista_akc
    -R lista_odrz --reject lista_odrz
      Podaje list oddzielonych przecinkami przyrostkow nazw plikow
      (rozszerze plikow) lub wzorcow nazw, jakie maj by akceptowane lub
      odrzucane..

    -D lista_domen
    --domains=lista_domen
      Ustala domeny, do ktorych program moe przechodzi. lista_domen jest
      list separowan przecinkami. Zauwa, e ta opcja nie wlcza -H.

    --exclude-domains lista_domen
      Podaje domeny, do ktorych program ma nie przechodzi..

    --follow-ftp
      Poda za odnonikami FTP z dokumentow HTTP. Bez tej opcji Wget bdzie
      ignorowal wszelkie odnoniki do FTP.

    --follow-tags=lista
      Wget ma wewntrzn tablic par: znacznik HTML/atrybut, ktor posluguje
      si przy poszukiwaniu powizanych dokumentow podczas pobierania
      rekurencyjnego. Jeli jednak chcielibymy, by brany byl pod uwag
      tylko pewien podzbior tych znacznikow, powinnimy uy tej opcji,
      podajc je w postaci listy separowanej przecinkami.

    -G lista
    --ignore-tags=lista
      Jest to przeciwiestwo opcji --follow-tags. Dziki podaniu listy
      rozdzielonych przecinkami znacznikow HTML mona pomin je podczas
      rekurencyjnego szukania dokumentow do pobrania.

      Niegdy opcja -G, uyta w wierszu polece:

          wget -Ga,area -H -k -K -r http://I<orodek>/I<dokument>

      byla najlepszym wyborem do cigania pojedynczej strony razem z jej
      elementami.

      Jednak autor tej opcji przeszedl przez stron ze znacznikami typu
      "<LINK REL="home" HREF="/">" i uwiadomil sobie, e -G nie wystarcza.
      Nie mona po prostu nakaza Wget ignorowania "<LINK>", gdy wowczas
      nie bd cigane arkusze stylow. Obecnie najlepszym sposobem
      pobierania pojedynczej stony razem z jej elementami jest specjalnie
      przeznaczona do tego opcja --page-requisites.

    -H
    --span-hosts
      Wlcza przechodzenie pomidzy hostami przy pobieraniu rekurencyjnym.

    -L
    --relative
      Poda tylko za odnonikami wzgldnymi. Przydatne do pobierania
      konkretnej strony bez adnych odwracajcych uwag dodatkow, nawet z
      tego samego hosta..

    -I lista
    --include-directories=lista
      Okrela list rozdzielonych przecinkami katalogow, do ktorych ma
      przechodzi program podczas pobierania Elementy listy mog zawiera
      znaki uogolniajce.

    -X lista
    --exclude-directories=lista
      Okrela list rozdzielonych przecinkami katalogow, ktore chcemy
      wykluczy z pobierania Elementy listy mog zawiera znaki
      uogolniajce.

    -np
    --no-parent
      Powoduje, e Wget przy pobieraniu rekurencyjnym nigdy nie wchodzi do
      katalogu nadrzdnego. Przydatna opcja, gdy gwarantuje, e cigane bd
      tylko pliki poniej pewnego poziomu.

PRZYK/L/LADY

    Przyklady podzielono na trzy czci, z grubsza wedlug stopnia
    komplikacji.

    Proste zastosowania

    o  Powiedzmy, e chcemy cign jaki URL. Wystarczy napisa:

          wget http://fly.srk.fer.hr/

    o  Ale co si stanie, jeli lcze jest powolne, a plik dlugi? Polczenie
      prawdopodobnie zawiedzie zanim zostanie pobrany caly plik. W
      takiej sytuacji Wget bdzie usilowal pobra plik dopoki nie cignie
      calego albo nie przekroczy domylnej liczby ponawia (wynoszc 20).
      Mona latwo zmieni liczb prob na 45, by upewni si, e caly plik
      dotrze bezpiecznie:

          wget --tries=45 http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg

    o  A teraz pozostawmy program Wget pracujcy w tle i zapisujcy
      informacje o postpach cigania do pliku dziennika log. Wpisywanie
      --tries jest mczce, wic uyjemy -t:

          wget -t 45 -o log http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg &

      Znak "&" na kocu linijki zapewnia, e Wget bdzie dziala w tle.
      Ograniczenie liczby ponawia mona zlikwidowa stosujc -t inf.

    o  Sposob uycia FTP jest rownie prosty. Wget zajmie si nazw
      zgloszeniow (login) i haslem.

          wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/welcome.msg

    o  Jeli podamy katalog, to program pobierze jego listing, przetworzy
      go i przeksztalci na HTML. Mona sprobowa:

          wget ftp://prep.ai.mit.edu/pub/gnu/
          links index.html

    Zaawansowane zastosowania

    o  Mamy gotowy plik z list URL-i, ktore chcemy pobra? Wystarczy
      skorzysta z przelcznika -i:

          wget -i I<plik>

      Jeli jako nazw pliku podamy -, to URL-e bd czytane ze standardowego
      wejcia.

    o  ! Create a five levels deep mirror image of the GNU web site, with
      the ! same directory structure the original has, with only one try
      per ! document, saving the log of the activities to gnulog:

      Stworzymy sigajcy piciu poziomow obraz lustrzany witryny WWW GNU (z
      t sam struktur katalogow, jak ma oryginal), stosujc tylko jedn prob
      pobierania dla kadego dokumentu i zapisujc dziennik pracy do
      gnulog:

          wget -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    o  To samo co powyej, ale z konwersj odnonikow w plikach HTML tak, eby
      wskazywaly na lokalne pliki, by mona bylo przeglda dokumenty off-
      line:

          wget --convert-links -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    o  Pobranie tylko jednej strony HTML, ale z upewnieniem si, e
      wszystkie elementy niezbdne do jej wywietlenia (np. wstawione
      obrazki i zewntrzne arkusze stylu) rownie zostan pobrane. Zapewnia
      te, e cignita strona wskazuje na pobrane odnoniki. Ponadto odnoniki
      w pobranej stronie powinny wskazywa na pobrane kopie elementow.

          wget -p --convert-links http://www.server.com/dir/strona.html

      Wybrana strona HTML zostanie zapisana do
      www.server.com/dir/strona.html, a obrazki, arkusze stylu itd. gdzie
      w katalogu www.server.com/, zalenie od tego, gdzie znajdowaly si na
      zdalnym serwerze.

    o  Tak samo, jak wyej, ale bez katalogu www.server.com/. W gruncie
      rzeczy wcale nie chc tych wszystkich przypadkowych katalogow z
      serwera -- chc po prostu zapisa wszystkie pobrane pliki w
      podkatalogu download/ biecego katalogu.

          wget -p --convert-links -nH -nd -Pdownload \
            http://www.server.com/dir/strona.html

    o  Pobranie index.html z www.lycos.com, z pokazaniem oryginalnych,
      odebranych od serwera naglowkow:

          wget -S http://www.lycos.com/

    o  Zapisanie naglowkow serwera w pliku, zapewne do kocowego
      przetwarzenia:

          wget -s http://www.lycos.com/
          more index.html

    o  Pobranie pierwszych dwu poziomow wuarchive.wustl.edu, z zapisaniem
      ich do /tmp.

          wget -r -l2 -P/tmp ftp://wuarchive.wustl.edu/

    o  Chcemy cign wszystkie GIF-y z pewnego katalogu serwera HTTP.
      Probowalimy wget http://www.server.com/dir/*.gif, ale nie
      zadzialalo, bo pobieranie HTTP nie realizuje masek plikow. W takim
      przypadku stosujemy:

          wget -r -l1 --no-parent -A.gif http://www.server.com/dir/

      Wicej pisaniny, ale skutek jest taki sam. -r -l1 oznacza
      pobieranie rekurencyjne, z maksymaln glbokoci 1. --no-parent
      znaczy, e odwolania do katalogu nadrzdnego maj by ignorowane, a
      -A.gif oznacza ciganie tylko plikow GIF. Dzialaloby te -A "*.gif".

    o  Zalomy, e bylimy w polowie cigania, gdy nagle przerwano prac Wget.
      Nie chcielibymy teraz nadpisywa ju obecnych plikow ponownie
      ciganymi. Napisalibymy:

          wget -nc -r http://www.gnu.org/

    o  Do zakodowania swojej nazwy uytkownika i hasla do HTTP lub FTP
      uywamy odpowiedniej skladni URL-a.

          wget ftp://hniksic:mojehaslo@unix.server.com/.emacs

      Naley jednak zauway, e w systemach wielodostpnych taki sposob uycia
      jest niezalecany, poniewa ujawnia haslo kademu, kto spojrzy na
      wynik dzialania "ps".

      A moe chcielibymy, eby dokumenty wynikowe byly kierowane na
      standardowe wyjcie, a nie zapisywane do plikow?

          wget -O - http://jagor.srce.hr/ http://www.srce.hr/

      Mona te lczy te dwie opcje i tworzy potoki do pobierania dokumentow
      ze zdalnych list przebojow:

          wget -O - http://cool.list.com/ | wget --force-html -i -

    Bardzo zaawansowane zastosowania

    o  Jeli chcemy, by Wget utrzymywal lustrzan kopi strony (lub
      podkatalogow FTP), stosujemy --mirror (-m), co jest skroconym
      zapisem dla -r -l inf -N. Umieszczamy Wget w pliku crontab, dajc,
      by w kad niedziel ponawial sprawdzanie orodka:

          crontab
          0 0 * * 0 wget --mirror http://www.gnu.org/ -o /home/ja/weeklog

    o  Dodatkowo mona zayczy sobie konwersji odnonikow, tak by calo
      nadawala si do przegldania lokalnie. Jednak, po przeczytaniu tego
      podrcznika, wiecie ju, e taka konwersja nie sprawuje si dobrze, gdy
      wykorzystujemy znaczniki czasu, wic chcemy rownie, eby Wget
      utworzyl kopie oryginalnych plikow HTML przed ich przeksztalceniem.
      Odpowiednie Wywolanie wygldaloby tak:

          wget --mirror --convert-links --backup-converted \
            http://www.gnu.org/ -o /home/ja/weeklog

    o  Ale zauwaylicie te, e lokalne przegldanie nie dziala calkiem
      poprawnie, jeli pliki HTML zapisano z innym rozszerzeniem ni .html,
      na przyklad dlatego, e dostarczono je jako index.cgi. Zatem
      chcielibymy, eby Wget wszystkim plikom przekazanym z naglowkiem
      content-type rownym text/html zmienil nazwy na nazwa.html.

          wget --mirror --convert-links --backup-converted \
            --html-extension -o /home/ja/weeklog    \
            http://www.gnu.org/

      Lub te, piszc krocej:

          wget -m -k -K -E http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

PLIKI

    /etc/wgetrc
      Domylne poloenie globalnego pliku startowego.

    .wgetrc
      Prywatny plik startowy uytkownika.

B/L/LDY

    Zachcamy do przesylania zglosze bldow dotyczcych GNU Wget na adres
    <"bug-wget@gnu.org">.

    Przed faktycznym przedloeniem zgloszenia bldu, sprobuj, prosz,
    zastosowa si do kilku prostych wskazowek.

    1. Sprobuj upewni si, e obserwowane zachowanie jest rzeczywicie bldem.
      Jeli Wget si wywala, jest to bld. Jeli nie zachowuje si zgodnie z
      dokumentacj, jest to bld. Jeli co dziala dziwnie, ale nie jeste
      pewien, w jaki sposob powinno, moe to te by bldem.

    2. Sprobuj, prosz, powtorzy ten bld w moliwie najprostszych warunkach.
      Np. jeli Wget pada podczas cigania wget -rl0 -kKE -t5 -Y0
      http://yoyodyne.com -o /tmp/log, powiniene sprobowa sprawdzi, czy
      to wywalanie si jest powtarzalne i czy pojawia si przy prostszym
      zestawie opcji. Moesz nawet sprobowa zacz pobieranie od strony,
      przy ktorej wystpila awaria i sprawdzi, czy to nie ta strona w jaki
      sposob j powoduje.

      Ponadto, cho co prawda prawdopodobnie bd zainteresowany zawartoci
      twojego pliku .wgetrc, skopiowanie go po prostu do wiadomoci o
      bldzie jest raczej zlym pomyslem. Zamiast tego, powiniene najpierw
      sprawdzi, czy bld powtarza si przy .wgetrc przesunitym na ubocze.
      Przelij mi odpowiednie fragmenty tego pliku tylko wtedy, gdy okae
      si, e bld zaley od ustawie .wgetrc.

    3. Uruchom, prosz, Wget z opcj -d i przelij uzyskany protokol (lub
      zwizane z bldem jego czci). Jeli Wget zostal skompilowany bez
      obslugi debugowania, skompiluj go ponownie. Duo latwiej jest ledzi
      bldy z udostpnion diagnostyk.

    4. jeli Wget si wywala, sprobuj uruchomi go w debugerze, np. "gdb
      `which wget` core" i wpisz "where", by otrzyma stos wywolania
      (backtrace).

ZOBACZ TAKE

    Plik GNU Info dla wget.

AUTOR

    Pierwotnie napisane przez Hrvoje Niksic <hniksic@arsdigita.com>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 Free Software Foundation,
    Inc.

    Zezwala si na sporzdzanie i rozpowszechnianie niezmienionych kopii tego
    podrcznika, pod warunkiem zachowania na wszystkich kopiach informacji o
    prawach autorskich i niniejszego zezwolenia.

    Zezwala si na kopiowanie, rozpowszechnianie i/lub modyfikowanie tego
    dokumentu na warunkach Licencji Wolnej Dokumentacji GNU (GNU Free
    Documentation License) w wersji 1.1 lub jakiejkolwiek nowszej wersji
    opublikowanej przez Fundacj Wolnego Oprogramowania, przy czym Sekcjami
    niezmiennymi s ,,GNU General Public License'' i ,,GNU Free
    Documentation License'', bez treci przedniej lub tylnej strony okladki.
    Egzemplarz licencji zamieszczono w sekcji zatytulowanej ,,GNU Free
    Documentation License''.

INFORMACJE O T/L/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.