Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    whatis - wywietla opisy stron podrcznika systemowego

SK/LADNIA

    whatis [-dlhvV] [-r|-w] [-s lista] [-m system[,...]] [-M cieka] [-L
    ustawienia_jzykowe] [-C plik] nazwa ...

OPIS

    Kada strona podrcznika zawiera krotki opis. whatis przeszukuje nazwy
    stron podrcznika i wywietla opisy stron pasujcych do podanej nazwy.

    nazwa moe zawiera znaki dopasowania (-w) lub by wyraeniem regularnym
    (-r). Podczas uywania tych opcji moe by potrzebne umieszczenie nazwy w
    cudzyslowach lub poprzedzenie zawartych w niej znakow specjalnych
    znakiem odwrotnego ukonika (\), aby zapobiec interpretowaniu ich przez
    powlok.

    Podczas przeszukiwania s uywane indeksowane bazy danych, ktore s
    aktualizowane przez program mandb, ktory w zalenoci od instalacji, moe
    by uruchamiany okresowo przez program cron lub rcznie po zainstalowaniu
    nowych stron podrcznika. Za pomoc poniszego  polecenia  mona  z
    indeksowanej bazy danych utworzy przestarzal, tekstow baz danych
    whatis:

    whatis -M manpath -w '*' | sort > manpath/whatis

    gdzie manpath jest hierarchi stron podrcznika ekranowego tak jak
    /usr/man.

OPCJE

    -d, --debug
       Wywietla informacj diagnostyczn (debug).

    -v, --verbose
       Wywietla szczegolowe ostrzeenia.

    -r, --regex
       Interpretuje kad nazw jako wyraenie regularne. Jeeli nazwa
       pasuje do jakiejkolwiek czci nazwy strony podrcznika, zostanie
       dopasowana. Opcja ta troch spowalnia dzialanie whatis z powodu
       natury takich wyszukiwa bazy danych.

    -w, --wildcard
       Interpretuje kad nazw jako wzorzec zawierajcy globalne znaki
       dopasowania w stylu powloki. Aby dopasowanie bylo poprawne,
       nazwa musi pasowa do calej nazwy strony podrcznika. Opcja ta
       troch  spowalnia  dzialanie whatis z powodu natury takich
       wyszukiwa bazy danych.

    -l, --long
       Nie przycina wyjcia do szerokoci terminalu. Normalnie, wyjcie
       bdzie skrocone do szerokoci terminalu, aby unikn brzydkich
       efektow w przypadku le napisanych sekcji NAZWA.

    -s lista, --sections lista, --section lista
       Przeszukuje tylko  podan  sekcje  podrcznika.  lista  jest
       rozdzielona rednikami lub przecinkami list sekcji. Jeli element
       listy jest sekcj prost, na przyklad "3", to wywietlona lista
       opisow bdzie zawiera strony w sekcjach "3", "3perl", "3x" itd.,
       podczas gdy jeeli element listy zawiera rozszerzenie,  na
       przyklad "3perl", to lista bdzie zawiera tylko i wylcznie strony
       w tej sekcji podrcznika.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeli ten system ma dostp do hierarchii stron man innego systemu
       operacyjnego, to ta opcja zapewnia do nich dostp. W celu
       wlczenia hierarchii stron podrcznika man z systemu NewOS, naley
       uy opcji -m NewOS.

       Podany system moe by kombinacj oddzielonych przecinkami nazw
       systemow operacyjnych. Jeeli chcemy wlczy hierarchi stron man
       macierzystego systemu operacyjnego, to musimy uy man jako nazwy
       systemu w lacuchu argumentow. Niniejsza opcja nadpisuje wartoci
       ustawione w zmiennej rodowiska $SYSTEM.

    -M cieka, --manpath=cieka
       Okrela alternatywny zbior rozdzielonych dwukropkami hierarchii
       stron podrcznika do przeszukiwania. Domylnie whatis uywa wartoci
       zmiennej  rodowiskowej  $MANPATH,  chyba e jest pusta, co
       spowoduje, e na podstawie wartoci zmiennej rodowiska $PATH
       okreli odpowiedni ciek poszukiwa man. Opcja ta nadpisuje zawarto
       zmiennej $MANPATH.

    -L ustawienia_jzykowe, --locale=ustawienia_jzykowe
       whatis zazwyczaj okrela biece ustawienia jzykowa przez wywolanie
       systemowej funkcji C setlocale(3), ktora okrela je na podstawie
       ronych zmiennych rodowiska, takich jak $LC_MESSAGES i $LANG. Aby
       tymczasowo nadpisa wartoci ustalone przez t funkcj, mona uy tej
       opcji do bezporedniego przekazania ustawie_jzykowych do programu
       whatis. Uwaga: bdzie to mialo wplyw tylko na wyszukiwanie stron
       podrcznika, komunikaty takie jak informacje o pomocy, zawsze bd
       wywietlane w jzyku okrelonym na pocztku dzialania.

    -C plik, --config-file=plik
       Uywa  podanego  pliku  konfiguracyjnego  uytkownika zamiast
       domylnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

KOD ZAKOCZENIA

    0   Program zakoczony bez adnych bldow.

    1   Bld uycia, skladni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Bld dzialania.

    16   Nie znaleziono niczego, co spelnialoby kryteria wyszukiwania.

RODOWISKO

    SYSTEM Jeeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartoci jako argumentu opcji -m.

    MANPATH
       Jeeli ustawiona jest $MANPATH, to jej warto jest interpretowana
       jako wskazana do uycia cieka przeszukiwa hierarchii stron man.
       cieka  zawiera  rozdzielone  dwukropkami  nazwy  hierarchii
       (katalogow).

    MANWIDTH
       Jeeli jest ustawiona opcja $MANWIDTH, to jej warto okrela
       szeroko terminala (patrz opis opcji --long). Jeli nie jest
       ustawiona szeroko terminala zostanie pobrana z ioctl(2), jeli
       jest dostpna, z wartoci zmiennej $COLUMNS albo zostanie uyta
       domylna warto 80 znakow.

PLIKI

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    /usr/share/man/.../whatis
       Tradycyjna tekstowa baza danych whatis.

ZOBACZ TAKE

    apropos(1), man(1), mandb(8).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.