Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    whereis - znajd pliki binarne, rodlowe i strony man dla danego
    polecenia

SK/LADNIA

    whereis [-bmsu] [-BMS katalog... -f] nazwapliku...

OPIS

    whereis lokalizuje rodla/binaria i dokumentacj man dla zadanych plikow.
    Z podanych nazw wstpnie usuwana jest pocztkowa skladowa okrelajca ciek
    oraz ewentualne (pojedyncze) koczce rozszerzenie postaci .ext, na
    przyklad, .c. Przedrostki s. wynikajce z uycia kontroli kodu rodlowe
    s rownie obslugiwane. Nastpnie whereis usiluje zlokalizowa poloenie
    danego programu poslugujc si list standardowych miejsc Linuksowych.

OPCJE

    -b   Szukaj tylko binariow.

    -m   Szukaj tylko sekcji dokumentacji man.

    -s   Szukaj tylko rodel.

    -u   Szukaj pozycji odbiegajcych od normy. Plik odbiega od normy,
       jeli nie posiada cho jednej pozycji kadego zadanego typu. Zatem
       `whereis -m -u *' pyta o pliki w biecym katalogu, ktore nie
       posiadaj dokumentacji.

    -B   Zmie lub w inaczej ogranicz miejsca, gdzie whereis szuka
       binariow.

    -M   Zmie lub w inaczej ogranicz miejsca, gdzie whereis szuka sekcji
       stron man.

    -S   Zmie lub w inaczej ogranicz miejsca, gdzie whereis szuka rodel.

    -f   Koczy ostatni list katalogow i sygnalizuje pocztek nazw plikow.
       Musi by uyte, jeli zastosowano jedn z opcji -B, -M lub -S.

PRZYK/LAD

    Znajd wszystkie pliki w /usr/bin, ktore nie posiadaj dokumentacji w
    /usr/man/man1 ze rodlem w /usr/src:

       example% cd /usr/bin
       example% whereis -u -M /usr/man/man1 -S /usr/src -f *

PLIKI

    /{bin,sbin,etc}

    /usr/{lib,bin,old,new,local,games,include,etc,src,man,sbin,
              X386,TeX,g++-include}

    /usr/local/{X386,TeX,X11,include,lib,man,etc,bin,games,emacs}

ZOBACZ TAKE

    chdir(2V)

B/LDY

    Poniewa whereis, w celu szybszego wykonywania  si,  wykorzystuje
    chdir(2V), cieki podane opcjami -M, -S lub -B musz by pelnymi ciekami,
    to jest, musz zaczyna si od `/'.

    whereis posiada wbudowan (hard-coded) ciek przeszukiwania, wic moe nie
    zawsze znajdowa to, czego szukasz.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 8 maja 1994            WHEREIS(1)