Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    who - poka, kto jest zalogowany

SK/LADNIA

    who [-imqsuwHT] [--count] [--idle] [--heading]
      [--message] [--mesg] [--writable] [--help]
      [--version] [am i] [plik]

OPIS

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie who w wersji GNU.

    Bez  argumentow,  who wypisuje nastpujce informacje o wszystkich
    zalogowanych uytkownikach:

       nazwa zgloszeniowa
       linia terminala
       czas logowania
       zdalny host, lub X display

    Jeli podano jeden nieopcyjny argument, who uywa go zamiast /etc/utmp,
    jako nazwy pliku, zawierajcego zapis zalogowanych uytkownikow. Czsto
    uywany jest tu /etc/wtmp, aby dowiedzie si, kto byl zalogowany
    uprzednio.

    Jeli podano dwa argumenty, ktore nie s opcjami, who wypisuje tylko
    pozycj dla uytkownika, ktory go uruchomil (okrelan na podstawie
    standardowego wejcia), poprzedzony nazw hosta. Tradycyjnie podawane dwa
    argumenty to `am i', czyli `who am i'.

OPCJE

    -m   To samo, co `who am i'.

    -q, --count
       Wypisuje tylko nazwy zgloszeniowe oraz liczb  zalogowanych
       uytkownikow. Przeslania pozostale opcje.

    -s   Ignorowane; dla kompatybilnoci z innymi wersjami who.

    -i, -u, --idle
       Zaraz za nazw zgloszeniow wypisuje liczb godzin i minut, podczas
       ktorych uytkownik nic nie robil (idle).  `.' oznacza,  e
       uytkownik byl aktywny w ostatniej minucie. `old' oznacza, e byl
       nieaktywny przez ponad 24 godziny.

    -l, --lookup
       Przegldajc DNS usiluje doprowadzi do postaci kanonicznej nazwy
       hostow znalezione w utmp. Nie jest to zachowanie domylne, gdy
       moe powodowa znaczce oponienia na systemach z automatycznym
       dostpem telefonicznym do internetu.

    -H, --heading
       Wypisuje wiersz z naglowkami kolumn.

    -w , -T , --mesg , --message , --writable
       Dodatkowo wypisuje po kadej nazwie zgloszeniowej znak, okrelajcy
       status komunikatow uytkownika:

       +   zezwala na pisanie komunikatow write

       -   nie zezwala na pisanie komunikatow

       ?   nie udalo si znale urzdzenia terminala

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    whoami(1), users(1), id(1), write(1), sh-utils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    powlokowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.