Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xargs - wykonaj polecenie z argumentami pobranymi ze standardowego
    wejcia

SK/LADNIA

    xargs [-0prtx] [-e[eof-str]] [-i[replace-str]] [-l[max-lines]] [-n max-
    args]  [-s  max-chars]  [-P max-procs] [--null] [--eof[=eof-str]]
    [--replace[=replace-str]]  [--max-lines[=max-lines]]  [--interactive]
    [--max-chars=max-chars] [--verbose] [--exit] [--max-procs=max-procs]
    [--max-args=max-args]  [--no-run-if-empty]  [--version]  [--help]
    [polecenie [argumenty-pocztkowe]]

OPIS

    Ta  strona  opisuje  wersj GNU programu xargs.  xargs czyta ze
    standardowego wejcia list argumentow rozdzielonych spacjami lub znakami
    nowej linii. Argumenty zawierajce spacje mog by ujte w cudzyslowy.
    Nastpnie wykonywane jest polecenie (domylnie /bin/echo) jeden lub wicej
    razy  z  argumentami-pocztkowymi,  po  ktorych  nastpuj argumenty
    przeczytane ze standardowego wejcia. Puste linie ze standardowego
    wejcia s ignorowane.

    xargs zwraca nastpujce kody wyjcia:
    0 gdy polecenie zakoczylo si sukcesem
    123 jeeli ktorekolwiek wywolanie polecenia zakoczylo si z kodem wyjcia 1-125
    124 jeeli polecenie zakoczylo si z kodem wyjcia 255
    125 jeeli polecenie zostalo zakoczone przez sygnal
    126 jeeli polecenie nie moglo by uruchomione
    127 jeeli polecenie nie zostalo znalezione
    1 jeeli wystpil inny bld

  OPCJE
    --null, -0
       Nazwy plikow wejciowych s zakoczone znakiem o kodzie zero
       zamiast spacj, a cudzyslowy i odwrotne ukoniki  nie  maj
       specjalnego znaczenia (wszystkie znaki s brane doslownie).
       Lacuch koca pliku jest traktowany jak kady inny.  Opcja jest
       uyteczna, gdy argumenty mog zawiera biale znaki, cudzyslowy,
       apostrofy lub odwrotne ukoniki. Ta opcja moe by uyta do pobrania
       argumentow od programu GNU find uruchomionego z opcj -print0.

    --eof[=eof-str], -e[eof-str]
       Nadaje lacuchowi koca pliku warto eof-str. Jeeli cig oznaczajcy
       koniec pliku pojawi si w jednej z linii wejciowych, reszta
       danych jest ignorowana. Jeeli parametr eof-str nie zostanie
       podany, aden cig nie jest interpretowany jako koniec pliku.
       Jeeli opcja w ogole nie zostanie podana, znakiem koca danych
       pliku "_".

    --help Podaje wszystkie opcje programu xargs i koczy dzialanie.

    --replace[=replace-str], -i[replace-str]
       Zastpuje   wszystkie   wystpienia   replace-str    w
       pocztkowych_argumentach   argumentami   przeczytanym   ze
       standardowego wejcia. Ponadto, niecytowane odstpy nie separuj
       argumentow. Jeeli nie podano parametru replace-str, jego domyln
       wartoci staje si "{}" (jak dla opcji -exec programu find).
       Automatycznie wlczane s opcje -x oraz -l 1.

    --max-lines[=max-lines], -l[max-lines]
       Uywa co najwyej max-lines niepustych linii danych wejciowych na
       kady wiersz polece. Jeeli nie podano parametru max-lines, jest
       on przyjmowany jako 1. Spacje na kocu linii powoduj, e jest do
       niej dolczana nastpna linia. Automatycznie wlczana jest opcja
       -x.

    --max-args=max-args, -n max-args
       Uywa co najwyej max-args argumentow na kady wiersz polece. Jeeli
       przekroczona zostanie ilo znakow (patrz opcja -s), uytych
       zostanie mniej argumentow ni max-args, chyba e podana zostanie
       opcja -x. W takim wypadku dzialanie programu xargs zostanie
       zakoczone.

    --interactive, -p
       Prosi uytkownika o potwierdzenie przed uruchomieniem kadego
       wiersza polece i przeczytaniem danych z terminala. Uruchamia
       wiersz polece tylko wtedy, gdy odpowied zaczyna si od `y' lub
       `Y'. Automatycznie wlcza opcj -t.

    --no-run-if-empty, -r
       Jeeli w danych ze standardowego wejcia nie znajduj si znaki inne
       ni spacje, polecenie nie jest uruchamiane. Normalnie polecenie
       jest uruchamiane jednorazowo, nawet gdy nie odczytano adnych
       danych.

    --max-chars=max-chars, -s max-chars
       Uywa co najwyej max-chars znakow na kady wiersz polece, wlcznie
       z poleceniem, argumentami pocztkowymi i znakami \0 (null) na
       kocu kadego wiersza polece. Domylna warto jest tak dua, jak to
       moliwe, do 20k znakow.

    --verbose, -t
       Wiersz polece jest wypisywany na standardowe wyjcie bldow przed
       wykonaniem polecenia.

    --version
       Wypisuje numer wersji xargs i koczy dzialanie programu.

    --exit, -x
       Koczy dzialanie programu, jeeli przekroczona zostanie ilo znakow
       (patrz opcja -s).

    --max-procs=max-procs, -P max-procs
       Uruchamia co najwyej max-procs procesow za jednym razem; domyln
       wartoci jest 1. Jeeli max-procs jest rowne 0, xargs uruchomi
       tyle procesow, ile bdzie to moliwe za jednym razem. Uywaj opcji
       -n razem z -P; w przeciwnym razie jest moliwe, e uruchomiony
       zostanie tylko jeden dodatkowy proces.

ZOBACZ TAKE

    find(1L), locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1) Znajdowanie plik'ow (w
    dokumentacji Info lub wydane w druku)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   XARGS(1)