Provided by: xine-ui_0.99.6-1_i386 bug

NAZWA

    xine - wolny odtwarzacz wideo

SK/LADNIA

    xine [opcje] [MRL] ...

OPIS

    Ta strona manuala skrotowo opisuje odtwarzacz dwiku/obrazu xine.

    xine odtwarza sekwencje MPEG (obraz i dwik), elementarne sekwencje MPEG
    (np. pliki .mp3 lub .mpv), struminie transmisji mpeg, pliki ogg, pliki
    avi, asf, quicktime oraz DVD i (S)VCD.

OPCJE

    Program naladuje skladni wiersza polece w stylu GNU, z dlugimi nazwami
    opcji zaczynajcymi si od podwojnego mylnika (`-').  Lista opcji jest
    zebrana poniej. Pelnego opisu szukaj w dokumentach README_pl i FAQ_pl
    w katalogu /usr/share/doc/xine-ui lub na stronie glownej projektu xine

    -h, --help
       Pokazuje list opcji i dostpnych sterownikow wyjcia (wtyczek).

    -a, --audio-channel <numer>
       Wybiera podany kanal dwikowy. <numer> jest numerem kanalu
       dwikowego, domylnym jest 0.
       xine 0.5 i nowszy probuje najlepiej jak umie wyszuka list
       kanalow (ac3, mpeg audio, avi audio, ...) z sekwencji dwikowych
       i  mapuje je do "kanalow wirtualnych" z numerami kanalow
       zaczynajcymi si od 0.

    -V, --video-driver <sterownik>
       Wybiera sterownik wideo. Sprobuj xine --help by otrzyma list
       dostpnych sterownikow wideo w Twoim systemie. Ten wybor zostanie
       automatycznie zapisany do Twojego ~/.xine/config wic musisz
       zdefiniowa sterownik wideo tylko raz.

    -A, --audio-driver <sterownik dwiku>
       Wybiera sterownik dwiku. Srobuj xine --help by otrzyma list
       dostpnych sterownikow dwiku w Twoim systemie. Ten wybor jest
       automatycznie zapisywany do Twojego .xinerc wic bdziesz musial
       zdefiniowa sterownik dwiku tylko raz.

    -u, --spu-channel <numer>
       Wybierz kanal (podobrazu napisow).<numer> to numer  kanalu
       napisow domylnie jest bez (-1fP).

    -p[q][d][v], --auto-play= [f][F][h][w][q][d][v]
       Zaczyna odtwarza od razy po starcie programu. Mona doda:
       `f' w trybie pelnoekranowym,
       `F' w trybie pelnoekranowym xinerama,
       `h' ukryj GUI (panel glowny, etc...),
       `w' ukryj okno wyjcia obrazu,
       `q' aby zakoczy program po zakoczeniu odtwarzania,
       Jest rownie moliwe pobranie listy odtwarzania z DVD `d', lub VCD
       `v'. Jest teraz rownie bardziej ogolna opcja, --auto-scan
       (zobacz niej).

    -s, --auto-scan <wtyczka>
       Automatycznie pobierz list odtwarzania z wtyczki wejcia. Wiele
       wtyczek pozwala na odczyt domylnej listy odtwarzania, aby
       odtworzy wszystko.  To dziala w przypadku, np. DVD lub VCD.
       Podajc tak opcj daje taki  sam  effekt  jak  przycinicie
       odpowiedniego przycisku na panelu glownym xine.

       Ta  opcja  jest  glownie  przydatna w kombinacji z auto-
       odtwarzaniem. Moesz wystartowa xine --auto-play --auto-scan dvd
       aby odtworzy cale DVD bez naciskania jakichkolwiek dodatkowych
       przyciskow. To dziala rownie z wtyczkami nie rozprowadzanymi z
       xine, po prostu podaj nazw przycisku ktory wymagana wtyczka
       dodaje do panelu xine!

    -f, --fullscreen
       Przelcz xine do trybu pelnoekranowego przy uruchomieniu (tak jak
       nacinicie `f')

    -F, --xineramafull
       Przelcz xine do trybu pelnoekranowego przy starcie (po prostu
       jak nacinicie `F'). To znaczy, probuje rozcign wywietlacz na
       kilka ekranow.  Ekrany ktore maj by uyte s definiowane w pliku
       konfiguracyjnym.

    -g, --hide-gui
       Ukryj wszystkie okna GUI (z wyjtkiem okna wywietlania) przy
       starcie. Dziala tak samo jak naciniecie `G' podczas dzialania
       xine.

    -H, --hide-video
       Ukryj okno wyjcia obrazu.

    -L, --no-lirc
       Wylcz obslug LIRC. Ta opcja jest dostpna tylko jeli xine zosta/lo
       skompilowane z obs/lug LIRC.

    --visual <typ-wywitlania-lub-id>
       Probuje uy specyficznego typu wywietlania serwera X11 dla okien
       xine. Parametr <typ-wywietlania-lub-id> jest albo nazw typu
       wywietlania  X11  (StaticGray,  GrayScale,  StaticColor,
       PseudoColor, TrueColor or DirectColor) albo  jego  wartoci
       szesnastkow.

       Jeeli uyte z nazw typu wywitlania kolorow, xine probuje znale
       taki typ sprod glbii 15 albo 16, 24, 32 lub 8 (w tej kolejnoci).
       Domylny typ wywietlania uywany przez xine w przypadku braku
       opcji --visual to TrueColor.  Jeeli adna glbia kolorow nie
       zostanie znaleziona, xine przeskoczy z powrotem do glbii uytej
       przez glowne okno serwera X11.

    --install
       Kiedy uyta jest wywitlanie X11 ze zmienn map kolorow, instaluje
       osobist map kolorow dla xine. Z osobist map kolorow, xine moe
       mapowa wicej kolorow tak e wyjciowy ekran wideo moe wyglda
       lepiej.

    --keymap=[opcja]
       Wywietl mapowanie klawiszy. Opcjami s:
       `default' wywietl domylne mapowanie klawiszy,
       `lirc' wywietl szablon pliku konfiguracyjnego ~/.lircrc,
       `remapped' przemapowane przez uytkownika mapowania klawiszy,
       Jeli adna opcja nie jest podana, wybrana zostaje `default'.

    -n, --network
       Aktywuj sieciowy serwer zdalnej kontroli. Aby uywa sieciowy
       serwer zdalnej kontroli, wymagany jest plik z haslem. Jeli xine
       nie moe go znale, serwer zostaje zatrzymany. Skladnia pliku
       hasel naladuje dobrze znany schemat <identyfikator>:<has/lo>.
       Poniewa  kryptografia  jest  obiektem prawnych problemow w
       niektorych krajach, haslo jest niezaszyfrowane jak  rownie
       przesylane niezaszyfrowane, wic naley zachowa szczegoln ostrono
       przy zdalnych polczeniach. Dwie dodatkowe (opcjonalne) zasady s
       rownie dostpne (jedna na raz):
       ALL:ALLOW or ALL:DENY
       W pierwszym przypadku, wszystkie klienty s autoryzowane do
       wykonywania wszystkich dostpnych komend, bez ogranicze. W drugim
       przypadku  ,  nikt  nie  jest autoryzowany do wykonywania
       jakichkolwiek komend z wyjtkiem zidentyfikowanych uytkownikow
       (uywajcych komendy 'identify').

       Jeli wpis hasla zaczyna si od gwiazdki `*', uytkownik jest
       blokowany.  Jeli wpis hasla jest pusty, caly  wpis  jest
       ignorowany. Oto przyklad malego pliku hasel ~/.xine/passwd:

       ALL:DENY
       daniel:mojehaslo
       foo:*

       To pozwoli tylko 'danielowi' wykonywa komendy po udanym etapie
       identyfikacji.

       Domylny port serwera to 6789, ten numer jest absolutnie dowolny.
       Moesz polczy si z serwerem uywajc prostej komendy telnet:
       telnet localhost 6789
       Aby zmieni domylny port, moesz (jako root) wyedytowa swoj
       /etc/services, i doda podobny wpis:

       xinectl  7890/tcp    # xine control

       to zmieni domylny port z 6789 na 7890, i stworzy serwis nazwany
       xinectl.

       Serwer jako taki oferuje nastpujc pomoc/skladnie komend:
       help [komenda]
       Bez podanej komendy, zostan wywietlone wszystkie moliwe komendy.
       Jeli komenda jest podana, wywietlony zostanie krotki tekst
       opisujcy funkcjonalno tej komendy.
       syntax <komenda>
       Wywietla skladni komendy.

    -R, --root
       Uyj okna glownego jako okna wyjcia obrazu.

    -G, --geometry <WxH[+X+Y]>
       Mona ustawi rozmiar i pozycj okna wyjcia obrazu uywajc geometrii
       znanej z X windows (patrz X(7)). X i Y to parametry opcjonalne.

    -B, --borderless
       Usu obramowanie okna wyjcia obrazu w trybie okienkowym.

    -P, --playlist <nazwa_pliku>
       Uyj pliku jako listy odtwarzania. Rozpoznawane formaty to: asx,
       toxine, m3u, pls, sfv i plik textowy.

    -l, --loop [mode]
       Ustaw tryb powtarzania listy odtwarzania. Jeli tryb nie zostanie
       podany, zostanie uyty loop jako domylny. Obslugiwane tryby to:
       loop: powtarzanie calej listy.
       repeat: powtarzanie aktualnej pozycji z listy.
       shuffle: wybierz losowo jeszcze nie odtwarzan pozycj z listy.
       shuffle+: to samo co shuffle, ale w nieskoczono powtarzaj list.

    MRL (media resource locator)
       MRL jest podobny do URL w Twojej przegldarce internetowej.
       Opisuj one nonik z ktorego naley czyta. Poprawnym MRL moe by
       nazwa pliku, lub jeden z:
       file:<cieka>
       fifo:<cieka>
       stdin:/
       dvd:/<tytu/l>.<rozdzia/l>
       vcd:/<numercieki>
       tcp://<host>:<port>
       rtp://<host>:<port>
       udp://<host>:<port><?iface=interface>
       http://<host>

    Mona zdefiniowa kilka MRL, aby odtwarza jak ilo nastpujcych po sobie
    sekwencji. Dodatkowe wtyczki wejcia wzbogacaj list dostpnych MRL. Te
    wymienione powyej s dostpne z libxine...

    Jeli nie zdefiniujesz adnego MRL'a, bdziesz musial wybra plik poprzez
    "przecignij i upu". Dziala to z GNOME Midnight Commander (gmc),
    Nautilusem i Konquerorem.

    pliki napis'ow avi
       Pliki tekstowe napisow mog by dodane do pliku MRL (odseparowane
       znakiem `?'):
       file://<cieka>?<plik_z_napisami>

    opcje strumieni
       Po separatorze # mona doda rone parametry strumienia:

    novideo
       obraz bdzie ignorowany

    noaudio
       dwik bdzie ignorowany

    nospu subobrazy bd ingorowane

    demux:<nazwademultipleksera>
       podaj nazw wtyczki demultipleksera

    volume:<poziom>
       ustawia glono dwiku

    compression:<poziom>
       ustawia dynamiczny zakres kompresji dwiku

    <config wpis>:<config warto>
       przypisuje now warto do jakiegokolwiek wpisu konfiguracji

KLAWISZE KONTROLNE

    Wiele funkcji moe by kontrolowanych przez nacinicie odpowiednich
    klawiszy. `M-' to modyfikator (klawisz `Alt' na klawiaturze PC), `C-'
    to klawisz Control `CTRL', inne klawisze specjalne s zamknite znakami
    `<' i `>', np: klawisz `HOME' jest wywietlany jako <home>.  Domylne
    mapowania klawiszy to:

    0 .. 9 Przeskocz do 0%....90% aktualnego strumienia

    /   Przeskocz  do  miejsca okrelonego przez warto numerycznego
       argumentu (w procentach). Jest to bardziej ogolne zastosowanie
       ni powysze komendy 0...9. Zobacz rownie sekcj "Wprowadzanie
       numerow" poniej.

    A   Przelcz proporcje ekranu (AUTO/16:9/4:3/DVB)

    C-a  Dodaj do listy odtwarzania znak nonika, z obecnej pozycji
       odtwarzania strumienia.

    M-C  Poka/Ukryj okno ustawie obrazu.

    E   Wysu bierzcy nonik.

    f   Przelcz tryb pelnoekranowy.

    F   Przelcz tryb pelnoekranowy xinerama.

    G   Ukryj/poka GUI (Graficzny Interfejs Uytkownika)

    H   Ukryj/poka okno wywietlania obrazu.

    i | I Przelcz tryby korekty przeplotu.

    l   Przelcz pomidzy trybami powtarzania.

    M-l  Poka/Ukryj okno logow.

    M-m  Poka/ukryj przegldark MRL

    C-m  Przelczenie trybu wyciszania dwiku (mute).

    CM-o  Przelcz system TV na karcie DXR3.

    C-o  Otworz przegldark plikow.

    M-p  Poka/ukryj okno listy odtwarzania.

    Q   Wyjcie.

    d   Przelcz monitor w tryb oszczdzania energi DPMS.

    s   Zoom 1:1.

    S   Zatrzymaj odtwarzanie.

    M-s  Poka/ukryj okno ustawie.

    z | Z Zoom - powikszanie/pomniejszanie.

    M-C-z Resetowanie powikszenia.

    v   Zmniejsz glono dwiku.

    V   Zwiksz glono dwiku.

    t   Zrob zdjcie - zrzut obrazu.

    <return>
       Odtwarzaj

    <space>
       Stopklatka

    <up> | <down>
       Szybkie przewijanie / zwolnienie

    C-<left> | C-<right>
       Przeskocz o -+15 sek.

    <left> | <right>
       Przeskocz o -+60 sek.

    <page up>
       Przeskocz do poprzedniego strumienia na licie odtwarzania.

    <page down>
       Przeskocz do nastpnego strumienia na licie odtwarzania.

    <   Zmniejsz okno wywietlania.

    >   Zwiksz okno wywietlania.

    M-1  Ustaw rozmiar okna wywietlania na 50%

    M-2  Ustaw rozmiar okna wywietlania na 100%

    M-3  Ustaw rozmiar okna wywietlania na 200%

    .   Wybierz nastpny kanal napisow.

    ,   Wybierz poprzedni kanal napisow.

    +   Wybierz nastpny kanal dwiku (moe potrwa do kilku sekund)

    -   Wybierz poprzedni kanal dwiku

    <Esc> Menu 1 (np. glowne menu)

    <F1>  Menu 2 (np. menu rozdzialu)

    <F2>  Menu 3

    <Insert>
       Przelcz widoczno kursora.

    M-e  Poka/ukryj okno Nawigatora.

    M-i  Poka ukryj okno wywietlania informacji o strumieniu.

    C-t  Przelcz tryb wywietlania pomidzy MRL a identyfikatorem.

    C-s  Uaktualnij informacje o strumieniach listy odtwarzania (jeli
       moliwe)

    C-e  W oknie listy odtwarzania, uywajc tego skrotu mona zmieni
       zawarto znacznika nonika (takie jak identyfikator, mrl, czast
       startu i zatrzymania).

  Zewntrzne wtyczki
    Nastpujce skroty s uywane przez wtyczki zewntrzne, generalnie do
    nawigacji DVD:

    <KeyPad Up>
       Gora.

    <KeyPad Down>
       Dol.

    <KeyPad Left>
       Lewo.

    <KeyPad Right>
       Prawo.

    <KeyPad Prior>
       Wstecz.

    <KeyPad Next>
       Naprzod.

    <KeyPad End>
       Poprzedni kt kamery.

    <KeyPad Home>
       Nastpny kt kamery.

    <KeyPad Enter>
       Wybierz.

  Dostrajanie synchronizacji
    Niektore strumienie maj bldne znaczniki czasu, wic synchronizacja si
    nie udaje. Mona to poprawi uywajc nastpujcych klawiszy:

    n | N Nacinij jeli obraz nie nada za dwikiem

    m |  Nacinij jeli dwik nie nada za obrazem

    <home> Nacinij aby zresetowa ustawienia przesuni na 0, tak  aby
       znaczniki czasu strumienia pozostaly niezmienione.

  Wprowadzanie numer'ow
    Jest moliwe podawanie numerycznych skrotow, pomimo e dla wstecznej
    kompatybilnoci klawisze numeryczne nie s przypisane do ich cyfrowej
    wartoci. Co wicej, cyfry od 0 do 9 s przypisane do symboli ktore nie
    mog normalnie by wprowadzone z klawiatury. Dlatego moliwo wprowadzania
    numerow  jest  domylnie wylczona. Mona, jednak, to zmieni przez
    przelczenie   wartoci   modyfikatora   "SetPosition<X>%"   i
    "Number<Y>" (gdzie <X> jest 0, 10, ... 90, i <Y> jest 0..9). W
    szczegolnoci naley zastpi ponisze linie w pliku mapowania klawiszy
    ~/.xine/keymap.

    # Ustaw pozycj na pocztek lub 10...90% aktualnego strumienia.
    SetPosition0% {
        key = 0
        modifier = mod3
    }
    SetPosition10% {
        key = 1
        modifier = mod3
    }
    SetPosition20% {
        key = 2
        modifier = mod3
    }
    SetPosition30% {
        key = 3
        modifier = mod3
    }
    SetPosition40% {
        key = 4
        modifier = mod3
    }
    SetPosition50% {
        key = 5
        modifier = mod3
    }
    SetPosition60% {
        key = 6
        modifier = mod3
    }
    SetPosition70% {
        key = 7
        modifier = mod3
    }
    SetPosition80% {
        key = 8
        modifier = mod3
    }
    SetPosition90% {
        key = 9
        modifier = mod3
    }

    # Wprowad numery od 0 do 9.
    Number0 {
        key = 0
        modifier = none
    }
    Number1 {
        key = 1
        modifier = none
    }
    Number2 {
        key = 2
        modifier = none
    }
    Number3 {
        key = 3
        modifier = none
    }
    Number4 {
        key = 4
        modifier = none
    }
    Number5 {
        key = 5
        modifier = none
    }
    Number6 {
        key = 6
        modifier = none
    }
    Number7 {
        key = 7
        modifier = none
    }
    Number8 {
        key = 8
        modifier = none
    }
    Number9 {
        key = 9
        modifier = none
    }

    Dokonujc powyszych zmian, moesz poda numeryczny argument do komendy,
    wprowadzajc numer i nastpnie klawisz funkcyjny. Np. wprowadzajc "99/",
    to jest klawisz "9" dwa razy a nastpnie klawisz "/", mona przeskoczy do
    99% bierzcego strumienia.

    Nowa eksperymentalna wtyczka VCD/SVCD, VCDX, pozwala na niektore
    wprowadzania numerow. Wprowadzajc numer i nastpujcy po nim sygnal
    "wybierz" (domylnie Enter na numerycznej klawiaturze), mona przej do
    podanego "Rozdzialu" (cieki lub pozycji) lub numeru selekcji. Jako e
    jest to relatywnie nowa funkcjonalno, moliwe e z czasem wicej wtyczek
    bdzie uywa wprowadzania numerow.

    Inne komendy ktore mog by numeryczne, poprzedzone numerow argumentem s
    nastpny/poprzedni MRL, (MRL_NEXT, MRL_PRIOR), nastpny/poprzedni kanal
    napisow  (SPU_NEXT,  SPU_PRIOR),  i nastpny/poprzedni kanal dwiku
    (AUDIOCHAN_NEXT, AUDIOCHAN_PRIOR). Z numerycznym prefiksem to tak jak
    by wykona dan komend okrelon ilo razy. Tutaj argument "0" jest
    interpretowany jako "1" bo inaczej bylby bez znaczenia.

    Uycie wprowadzania numerow ma raczej ograniczon warto uytkow. Z czasem
    moe  zostanie  zaimplementowanych wicej takich jak np. podawanie
    okrelonego albo absolutnego MRL, kanalu napisow lub kanalu dwiku.

PLIKI

    384u  ~/.xine/config Glowny plik konfiguracyjny xine

    ~/.xine/keymap
       Mapowanie klawiszy xine-ui

    ~/.xine/passwd
       Plik hasel xine-ui

    ~/.xine/xinerc
       Dodatkowe argumenty lini polece
       Kada linia okrela dodatkowy argument lini polece (jeden argument
       na lini):
       --geometry 720x576+0+0
       --network
       -s DVD
       -p

ZOBACZ R'OWNIE

    xine-remote(1).
    Program jest w pelni udokumentowany na stronie domowej projektu xine:
    http://xine.sourceforge.net/ <http://xine.sourceforge.net/>

AUTOR

    Ta strona manuala zostala  napisana  przez  Siggi'ego  Langauf'a
    <siggi@debian.org>, dla projektu xine. Duo dodatkow: Guenter Bartsch
    <guenter@users.sourceforge.net>     Daniel      Caujolle-Bert
    <f1rmb@users.sourceforge.net>  Rocky Bernstein <rocky@panix.com>, i
    Philipp Hahn <pmhahn@users.sourceforge.net>.

T/LUMACZENIE

    Bartlomiej Muryn <_4ever_@irc.pl>