Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xinit - inicjalizer systemu X Window

SK/LADNIA

    xinit [ [ klient ] opcje ] [ -- [ server ] [ display ] opcje ]

OPIS

    Program xinit jest uywany do startu systemu X Window i pierwszego
    programu klienta dla systemow, ktore nie mog wystartowa X wprost z
    katalogu /etc/init albo w rodowisku ktore uywa wielu systemow okien.
    Kiedy pierwszy klient istnieje, xinit bdzie koczyl proces X serwera i
    ten si zakoczy.

    Jeeli aden program klienta nie jest podany w linii komendy, xinit bdzie
    szukal w glownym katalogu uytkownika pliku .xinitrc aby wykona go jako
    skrypt powloki w celu uruchomienia programu klienta. Jeeli ten plik
    nie istnieje, xinit bdzie uywal nastpujcej komendy jako domylnej:

      xterm -geometry +1+1 -n login -display :0

    Jeeli w linii komendy nie jest podany aden program serwera, xinit bdzie
    szukal w glownym katalogu uytkownika pliku skryptowego .xserverrc.
    Nastpnie wykona go jako skrypt powloki w celu uruchomienia programu
    serwera.  Jeeli plik ten nie istnieje, xinit bdzie uywal nastpujcej
    komendy domylnej:

      X :0

    Prosz zwroci uwag, e jest to program o nazwie X w aktualnej ciece
    dostpu.  Jednak  serwery  s  zwykle nazywane Xdisplaytype gdzie
    displaytype oznacza typ graficznego wywietlacza, ktory jest obslugiwany
    przez ten serwer. Administrator sieci powinien wic utworzy dowizanie
    do odpowiedniego typu serwera w komputerze lub utworzy skrypt powloki,
    ktory wywola xinit z odpowiednim serwerem.

    Uwaga,  podczas  uywania skryptu .xserverrc naley upewni si czy
    wykonujemy "exec" z prawdziwym X serwerem.   Nieudane wykonanie tego
    etapu moe uczyni X serwer powolnym (slowly) dla startu i zakoczenia.
    Na przyklad :

      exec Xdisplaytype

    Wanym punktem jest to, e programy, ktore s wykonywane przez skrypt
    .xinitrc powinny by wykonywane w tle, jeeli one nie zakocz si
    prawidlowo, tak  e  one  nie  uchroni  innych  programow  przed
    wystartowaniem.  Jednak  ostatni  dlugoyjcy  uruchomiony  program
    (zazwyczaj meneder okien lub emulator terminala) powinien  zosta
    pozostawiony w pierwszym planie (foreground). Jest to konieczne by
    skrypt si nie zakoczyl (co sygnalizuje, e zadanie uytkownika jest
    wykonane i xinit powinien si zakoczy).

    W linii komend moe by jeszcze podany alternatywny klient i/lub serwer.
    dany program klienta i jego argumenty powinny by podane jako pierwsze
    argumenty linii komendy xinit. W celu zadeklarowania szczegolnej linii
    komendy serwera, dolcz podwojn kresk (--) do linii komendy xinit  (po
    wszelkich klientach i argumentach), a za ni oczekiwan komend serwera.

    Zarowno nazwa programu klienta jak i nazwa programu serwera Musz si
    zaczyna znakiem ukonika (/) albo kropk (.). W przeciwnym razie bd one
    traktowane  jako  argumenty dolczane do ich indywidualnych linii
    startowych. To umoliwia dodanie argumentow (na przyklad, kolorow obrazu
    i tla) bez potrzeby powtarzania calej linii komendy.

    Jeeli nazwa serwera nie jest zadeklarowana, a pierwszy argument
    wystpujcy po podwojnej kresce (--) to dwukropek z doklejon cyfr, to
    xinit rozpozna ten numer jako kod display zamiast zero.  Wszystkie
    pozostale argumenty s dolczane na kocu linii komend serwera.

PRZYK/LADY:

    Poniej s poszczegolne przyklady na uywanie argumentow w linii komend
    xinit .

    xinit  Xinit uruchomi tu serwer o nazwie X i wykona skrypt Uytkownika
        .xinitrc, o ile taki istnieje, a w przeciwnym razie wystartuje
        program xterm.

    xinit -- /usr/X11R6/bin/Xqdss :1
        tu wida, jak mona uruchomi okrelony typ serwera na innym
        wywietlaczu.

    xinit -geometry =80x65+10+10 -fn 8x13 -j -fg white -bg navy
        To uruchomi serwer o nazwie X, i dolczy podane argumenty do
        domylnej linii komend programu xterm. Program zignoruje skrypt
        .xinitrc.

    xinit -e widgets -- ./Xsun -l -c
        Ten przyklad uyje komendy .Xsun -l -c aby uruchomi serwer i
        dolczy argumenty -e widgets do domylnej komendy xterm.

    xinit /usr/ucb/rsh fasthost cpupig -display ws:1 -- :1 -a 2 -t 5
        Ten przyklad uruchomi serwer o nazwie X na wywietlaczu o kodzie
        1, z argumentami -a 2 -t 5. Potem uruchomi sieciow powlok na
        zdalny komputer fasthost, na ktorym wykona komend cpupig,
        nakazujc jej wywietlanie obrazu z powrotem do lokalnej stacji.

    Poniej  jest  przyklad  skryptu  .xinitrc  uruchamiajcego  zegar,
    poszczegolne terminale i pozostawiajcego meneder okien pracujcy w
    trybie ``ostatniej'' aplikacji.  Zakladajc, e meneder okien zostal
    skonfigurowany prawidlowo, uytkownik wybiera pozycj menu ``Exit'' aby
    zamkn program X.

        xrdb -load $HOME/.Xresources
        xsetroot -solid gray &
        xclock -g 50x50-0+0 -bw 0 &
        xload -g 50x50-50+0 -bw 0 &
        xterm -g 80x24+0+0 &
        xterm -g 80x24+0-0 &
        twm

    Sie, ktora chce tworzy wspolne rodowisko startowe moe po prostu utworzy
    domylny skrypt .xinitrc, ktory odwoluje si do pliku startowego dla
    sieci rozleglych o ciece dostpu:

        #!/bin/sh
        . /usr/local/lib/site.xinitrc

    Innym podejciem jest napisanie skryptu, ktory uruchomi xinit ze
    specjalnym skryptem powloki. Takie skrypty s zwykle nazywane x11,
    xstart  albo  startx i s wygodnym sposobem zapewnienia prostego
    interfejsu dla pocztkujcych uytkownikow. :

        #!/bin/sh
        xinit /usr/local/lib/site.xinitrc -- /usr/X11R6/bin/X bc

ZMIENNE RODOWISKA

    DISPLAY    Ta zmienna okrela nazw wywietlacza, z ktorym programy
           klienta powinny si polczy.

    XINITRC    Ta zmienna deklaruje plik skryptu inicjujcego zawierajcy
           komendy powloki do wystartowania inicjujcego  okna.
           Domylnie jest uywany plik .xinitrc w katalogu home.

PLIKI

    .xinitrc domylny skrypt klienta dla programu klienta xterm; uruchamiany
    jeeli nie istnieje plik .xinitrc

    .xinitrc    domylny skrypt dla programu klienta

    xterm     uruchamiany, jeeli nie istanieje plik .xinitrc

    .xserverrc   domylny skrypt dla programu serwera

    X       serwer uruchamiany jeeli nie istnieje plik .xserverrc

ZOBACZ TAKE

    X(1), startx(1), Xserver(1), xterm(1)

AUTOR

    Bob Scheifler, MIT Laboratory dla Computer Scienc

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.