Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    xwd - zrzu obraz okna X

SK/LADNIA

    xwd [-debug] [-help] [-nobdrs] [-out plik] [-xy] [-frame] [-add warto]
    [-root | -id id | -name nazwa ] [-icmap] [-screen]  [-display
    wywietlacz]

OPIS

    Xwd to narzdzie do zrzucania zawartoci okien X Window System. Xwd
    umoliwia uytkownikom X zapisywanie obrazow  okien  w  specjalnie
    sformatowanych plikach zrzutu. Plik ten moe by potem odczytywany przez
    rone X-narzdzia w celu ponownego wywietlenia, drukowania, edycji,
    formatowania, itp. Okno docelowe jest wybierane przez kliknicie na nim
    wskanikiem myszy. Na pocztku zrzucania wlczany jest dzwonek klawiatury,
    a po jego zakoczeniu, dzwonek dzwoni dwukrotnie.

OPCJE

    -display wywietlacz
        Argument ten umoliwia okrelenie, do ktorego serwera si podlczy;
        zobacz X(1).

    -help  Wydrukuj informacje o uyciu.

    -nobdrs Argument en mowi, e zrzut okna nie powinien zawiera pikseli,
        skladajcych si na jego obramowanie. Jest to przydatne w
        sytuacjach, kiedy yczysz sobie wlczenie zawartoci okna do
        dokumentu jako ilustracj.

    -out plik
        Ten argument umoliwia uytkownikowi podanie pliku wyjciowego
        zrzutu. Domylnym punktem zrzutu jest standardowe wyjcie.

    -xy   Ta opcja tyczy si tylko kolorowych wywietlaczy. Wybiera format
        `XY' zrzucania, zamiast domylnego `Z'.

    -add warto
        Ta opcja okrela warto ze znakiem, ktora bdzie dodawana do
        kadego piksela.

    -frame Ta opcja wskazuje, e podczas rcznego wybierania okna, ramka
        menedera okien powinna by zalczona.

    -root  Ta opcja wskazuje, e do zrzutu powinno zosta wybrane okno
        glowne, bez wymagania od uytkownika wybrania okna wskanikiem.

    -id id Ta opcja wskazuje, e okno o podanym identyfikatorze zasobu
        powinno by wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od uytkownika
        wybrania go wskanikiem.

    -name nazwa
        Ta opcja wskazuje, e okno o podanej wlaciwoci WM_NAME powinno
        by wybrane do zrzutu, bez oczekiwania od uytkownika wybrania
        okna wskanikiem.

    -icmap Normalnie mapa kolorow wybranego okna uywana jest do uzyskania
        wartoci RGB. Ta opcja wymusza zamiast tego uycie zainstalowanej
        mapy kolorow ekranu.

    -screen Ta opcja wskazuje, e danie GetImage, uyte do uzyskania obrazu
        powinno by wykonane na raczej oknie glownym ni bezporednio na
        okrelonym oknie. W ten sposob moesz uzyska kawalki innych
        okien, ktore zakrywaj podane okno, a co waniejsze, moesz zlapa
        menu i inne elementy, ktore sa niezalene od okien, lecz istniej
        na podanym oknie.

    -silent Dzialaj cicho, tj. nie dzwo dzwonkami podczas pracy.

RODOWISKO

    DISPLAY Dla uzyskania domylnego hosta i numeru wywietlacza.

PLIKI

    XWDFile.h
        Plik definicji formatu X Window Dump File.

ZOBACZ TAKE

    xwud(1), xpr(1), X(1)

AUTORZY

    Tony Della Fera, Digital Equipment Corp., MIT Project Athena
    William F. Wyatt, Smithsonian Astrophysical Observatory

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.