Provided by: vim-common_7.3.154+hg~74503f6ee649-2ubuntu3_i386 bug

NAZWA

    xxd - zrzut pliku do hex lub odwrotnie

SYNOPSIS

    xxd -h[elp]
    xxd [opcje] [plik_we [plik_wy]]
    xxd -r[evert] [opcje] [plik_we [plik_wy]]

OPIS

    xxd tworzy zrzut heksowy podanego pliku lub standardowego wejcia. Moe
    take przetworzy zrzut heksowy z powrotem do oryginalnej, binarnej
    formy.  Podobnie jak uuencode(1) i uudecode(1) pozwala na przekazanie
    danych binarnych w bezpiecznej w poczcie formie ASCII, ale ma zalety
    dekodowania na standardowe wyjcie.  Ponadto mona go uy do binarnego
    latania plikow.

OPCJE

    Jeli nie podano plik_we xxd czyta ze standardowego wejcia.  Jeli
    okrelono plik_we jako znak `-' wtedy dane wejciowe czytane s ze
    standardowego wejcia. Jeli nie podano plik_wy (lub podano jako `-' ),
    wyniki s wysylane na standardowe wyjcie.

    Pamitaj, e uyty zostal "leniwy" parser, ktory nie sprawdza wicej ni
    pierwszej litery opcji (o ile ta nie zostala obdarzona parametrem).
    Spacje midzy jedno literowymi opcjami i ich parametrami s opcjonalne.
    Parametry opcji mog by okrelone w notacji dziesitnej, heksadecymalej
    lub oktalnej. Std -c8, -c 8, -c 010 i -cols 8 s sobie rownowane.

    -a | -autoskip
       przelcza autoskip: pojedyncza '*' zastpuje linie nul. Domylnie
       wylczone.

    -b | -bits
       Przelcza do zrzutu bitowego (cyfr binarnych) zamiast heksowego.
       Opcja ta zapisuje oktety jako osiem cyfr 1 lub 0 zamiast
       normalnego zrzutu heksowego. Kada linia jest poprzedzona przez
       heksadecymalny numer linii a po nim jego reprezentacj w ascii
       (lub ebcdic). Opcje linii polece -r, -p, -i nie dzialaj w tym
       trybie.

    -c cols | -cols cols
       formatuje liczb <cols> oktetow na wiersz. Domylnie 16 (-i: 12,
       -ps: 30, -b: 6). Maks. 256.

    -E | -EBCDIC
       zmienia kodowanie znakow w prawej kolumnie z ASCII na EBCDIC.
       Nie zmienia prezentacji heksadecymalej. Opcja nie dziala w
       polczeniu z -r, -p lub -i.

    -g bajt'ow | -groupsize bajt'ow
       oddziela wyjcie kadych <bajt'ow> bajtow (dwa heksowe znaki lub
       osiem cyfr binarnych kade) przez bialy znak. Okrel -g 0 by
       wylczy grupowanie. <Bajt'ow> domylnie jest 2 w trybie normalnym
       i 1 w trybie bitow. Grupowanie nie dziala w trybie postscriptu
       lub wlczania.

    -h | -help
       wypisuje podsumowanie dostpnych polece i koczy dzialanie. Nie
       zostaje przeprowadzony aden zrzut.

    -i | -include
       wyjcie w stylu wlczania pliku w C. Zostaje zapisana kompletna
       statyczna tablica definicji (nazwana wedlug pliku wejcia), o ile
       xxd nie czyta ze standardowego wejcia.

    -l len |-len len
       zakocz po wypisaniu <len> oktetow.

    -p | -ps | -postscript | -plain
       wyjcie w postcriptowym ciglym stylu zrzutu heksowego. Znany take
       jako zwykly zrzut heksowy.

    -r | -revert
       odwro operacj: przekonwertuj (lub zalataj) zrzut heksowy w
       binark.  Jeli nie zapisuje na standardowe wyjcie, xxd zapisze
       plik wyjciowy bez obcinania go. Uyj kombinacji -r -p by odczyta
       zwykly zrzut heksadecymalny bez numerow linii i okrelonego
       ukladu kolumn. Dodatkowe biale znaki i lamanie wierszy s wszdzie
       dozwolone.

    -seek offset
       Kiedy uyty po -r: odwraca z <offset> dodanym do pozycji w pliku
       odnalezionym w zrzucie heksowym.

    -s [+][-]seek
       zaczyna na <seek> bajtow bezwgldnego (lub wzgldnego) offsetu
       pliku wejciowego.  + wskazuje, e seek jest wzgldne do biecej
       pozycji pliku (bez znaczenia jeli nie wczytuje ze standardowego
       wejcia). - wskazuje e seek powinno by o tyle znakow od koca
       wejcia (lub jeli polczone z +: przed biec pozycj pliku na
       standardowym wejciu).  Bez opcji -s xxd zaczyna od biecej
       pozycji w pliku.

    -u   uyj wielkich liter w znakach heksowych. Domylnie s male znaki.

    -v | -version
       pokazuje wersj programu.

OSTRZEENIA

    xxd -r potrafi okreli numery linii. Jeli plik wyjcia jest moliwy do
    przeszukania wtedy numery linii na pocztku wiersza zrzutu heksowego mog
    by nie po kolei, moe brakowa wierszy lub naklada si na siebie. W takich
    wypadkach xxd uyje lseek(2) by znale nastpn pozycj. Jeli plik wyjciowy
    nie jest moliwy do przeszukania moliwe s tylko przerwy, ktore zostan
    wypelnione bajtami null.

    xxd -r nigdy nie podaje bldow analizy. mieci s po cichu ignorowane.

    W czasie edycji zrzutow heksowych, prosz zauway e xxd -r pomija
    wszystko w linii wejcia po odczytaniu wystarczajcej iloci kolumn danych
    heksadecymalnych (zobacz opcj -c). Oznacza to take, e zmiany w
    drukowanych kolumnach ascii (lub ebcdic)  s  zawsze  ignorowane.
    Odwrocenie zwyklego (lub postscriptowego) stylu zrzutu poprzez xxd -r
    -p nie zaley od kolejnoci kolumn. Tutaj cokolwiek co wyglda jak para
    znakow heks jest interpretowane.

    Zauwa ronic midzy
    % xxd -i plik
    i
    % xxd -i < plik

    xxd -s +seek moe by rone od xxd -s seek, poniewa lseek(2) jest uyty do
    "przewinicie" wejcia. '+' stanowi ronic jeli rodlem wejcia jest
    standardowe wejcie i jeli pozycja w pliku ze standardowego wejcia nie
    jest pocztkiem pliku w chwili uruchomienia xxd. Nastpujce przyklady mog
    wyjani (lub bardziej zmyli!)...

    Przewi standardowe wejcie przed przeczytaniem; potrzebne poniewa `cat'
    ju odczytal do koca standardowego wejcia.
    % sh -c 'cat > zwyk/la_kopia; xxd -s 0 > hex_kopia' < plik

    Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x480 (=1024+128) w przod.  Znak `+'
    oznacza "wzgldny wobec biecej pozycji", std `128' dodaje do 1k gdzie
    zakoczyl dd.
    % sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +128 > hex_snippet'
    < file

    Zrzut heksowy od pozycji pliku 0x100 ( = 1024-768) dalej.
    % sh -c 'dd of=plain_snippet bs=1k count=1; xxd -s +-768 > hex_snippet'
    < file

    Jakkolwiek, jest to rzadka sytuacja i uycie `+' jest rzadko potrzebne.
    Autor woli monitorowa dzialanie xxd przy pomocy strace(1) lub truss(1)
    kiedy -s jest uyte.

PRZYK/LADY

    Wypisz wszystko z wyjtkiem pierwszych trzech linii (heksowe 0x30
    bajtow) pliku
    % xxd -s 0x30 plik

    Wypisz trzy linie (heksowe 0x30 bajtow) z koca pliku
    % xxd -s -0x30 plik

    Wypisz 120 bajtow jako cigly zrzut heksowy z 20 oktetami na lini.
    % xxd -l 120 -ps -c 20 xxd.1
    2e54482058584420312022417567757374203139
    39362220224d616e75616c207061676520666f72
    20787864220a2e5c220a2e5c222032317374204d
    617920313939360a2e5c22204d616e2070616765
    20617574686f723a0a2e5c2220202020546f6e79
    204e7567656e74203c746f6e79407363746e7567

    Zrzut heksowy z pierwszymi 120 bajtami tej strony podrcznika z 12
    oktetami na lini.
    % xxd -l 120 -c 12 xxd.1
    0000000: 2e54 4820 5858 4420 3120 2241 .TH XXD 1 "A
    000000c: 7567 7573 7420 3139 3936 2220 ugust 1996"
    0000018: 224d 616e 7561 6c20 7061 6765 "Manual page
    0000024: 2066 6f72 2078 7864 220a 2e5c  for xxd"..\
    0000030: 220a 2e5c 2220 3231 7374 204d "..\" 21st M
    000003c: 6179 2031 3939 360a 2e5c 2220 ay 1996..\"
    0000048: 4d61 6e20 7061 6765 2061 7574 Man page aut
    0000054: 686f 723a 0a2e 5c22 2020 2020 hor:..\"
    0000060: 546f 6e79 204e 7567 656e 7420 Tony Nugent
    000006c: 3c74 6f6e 7940 7363 746e 7567 <tony@sctnug

    Poka tylko dat z pliku xxd.1
    % xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
    0000036: 3231 7374 204d 6179 2031 3939 36 21st May 1996

    Kopiuj plik_we do plik_wy i poprzed 100 bajtami o wartoci 0x00.
    % xxd plik_we | xxd -r -s 100 > plik_wy

    Podmie dat w pliku xxd.1
    % echo '0000037: 3574 68' | xxd -r - xxd.1
    % xxd -s 0x36 -l 13 -c 13 xxd.1
    0000036: 3235 7468 204d 6179 2031 3939 36 25th May 1996

    Utworz plik o 65537 bajtach, wszystkich rownych 0x00, z wyjtkiem
    ostatniego, ktory ma by 'A' (hex 0x41).
    % echo '010000: 41' | xxd -r > plik

    Zrzut heksowy tego pliku z autoskipem.
    % xxd -a -c 12 plik
    0000000: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ............
    *
    000fffc: 0000 0000 40          ....A

    Utworz jedno bajtowy plik zawierajcy pojedncz liter 'A'. Liczba po '-r
    -s' dodaje numery linii znalezione w pliku; w efekcie poprzedzajce
    bajty s ukryte.
    % echo '010000: 41' | xxd -r -s -0x10000 > plik

    Uyj xxd jako filtra wewntrz edytora takiego jak vim(1) aby uzyska zrzut
    heksowy zakresu midzy markerami `a' i `z'.
    :'a,'z!xxd

    Uyj xxd jako filtra wewntrz edytora takiego jak vim(1) by odzyska
    binarny zrzut heksowy zakresu pomidzy markerami `a' i `z'.
    :'a,'z!xxd -r

    Uyj xxd jako filtra wewntrz edytora takiego jak vim(1) by odzyska jedn
    lini zrzutu heksowego. Przejd z kursorem na lini i wpisz:
    !!xxd -r

    Odczytaj pojednycze znaki z portu szeregowego
    % xxd -c1 < /dev/term/b &
    % stty < /dev/term/b -echo -opost -isig -icanon min 1
    % echo -n foo > /dev/term/b

ZWRACANE WARTOCI

    Zwracane s nastpujce wartoci bldow:

    0   nie znaleziono bldow.

    -1   operacja nie jest wspierana ( xxd -r -i caly czas niemoliwa).

    1   bld w czasie analizowania opcji.

    2   problemy z plikiem wejciowym.

    3   problemy z plikiem wyjciowym.

    4,5  dana pozycja jest nieosigalna.

ZOBACZ TAKE

    uuencode(1), uudecode(1), patch(1)

OSTRZEENIA

    Dziwaczno narzdzi dorownuje dziwacznoci mozgu tworcy.  Uywaj wylcznie
    na  wlasn  odpowiedzialno.  Kopiuj  pliki.  Analizuj je. Sta si
    czarodziejem.

WERSJA

    Strona podrcznika opisuje xxd w wersji 1.7

AUTOR

    (c) 1990-1997 by Juergen Weigert
    <jnweiger@informatik.uni-erlangen.de>

    Kopiuj do woli i podaj moje dane,
    zarabiaj pienidze i dziel si ze mn,
    tra pienidze i nie miej do mnie pretensji.

    Strona podrcznika zapocztkowana przez Tony'ego Nugenta
    <tony@sctnugen.ppp.gu.edu.au> <T.Nugent@sct.gu.edu.au>
    Male zmiany: Bram Moolenaar. Redakcja: Juergen Weigert.