Provided by: yada_0.55_all bug

NAZWA

    yada - Yet Another Debianisation Aid

SKAaXADNIA

    yada yada

    yada rebuild [plik]

OPIS

    yada jest narzAeXdziem pomagajAeXcym w przygotowaniu pakietA~Xw
    Debiana. Jego podstawowAeX ideAeX jest to, aby wszystkie informacje
    potrzebne do utworzenia pakietu zawieraAaXy siAeX w pojedyAaXczym pliku
    kontrolnym, debian/packages, ktA~Xrego format jest opisany w
    podrAeXczniku packages(7).

    Jedynym wyjAeXtkiem od reguAaXy "wszystko w jednym pliku", jest plik
    debian/changelog, ktA~Xry pozostaje niezmieniony, oraz opcjonalnie
    skrypt debian/yada. Pliki debian/rules, debian/control oraz opcjonalnie
    debian/templates sAeX generowane automatycznie na podstawie
    zawartoAaXci pliku debian/packages.

    Tak naprawdAeX wystarczy jedynie wiedzieAeX, jak przygotowaAeX plik
    debian/packages, aby mA~Xc utworzyAeX poprawny pakiet.

    Polecenie yada yada tworzy odpowiedni szablonowy plik debian/packages i
    debian/changelog. Po wyedytowaniu tych dwA~Xch plikA~Xw naleAaXy
    wygenerowaAeX potrzebne pliki kontrolne debian/rules I debian/control
    poleceniem yada generate. Od tej pory plik debian/rules bAeXdzie
    regenerowany automatycznie po kaAaXdej zmianie w pliku debian/packages.

OPCJE

    yada  To polecenie tworzy szablonowe pliki debian/packages oraz
        debian/changelog, jeAaXeli brakuje ich w katalogu debian/.

    rebuild rules
        yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik
        debian/rules. Poprzedni plik zostaje nadpisany.

    rebuild control
        yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik
        debian/control. Poprzedni plik zostaje nadpisany.

    rebuild templates
        yada odczytuje plik debian/packages i generuje odpowiedni plik
        debian/templates. Poprzedni plik zostaje nadpisany. Ten plik
        jest tworzony jedynie wtedy, gdy w pliku debian/packages
        znajduje siAeX pole Templates:. Wygenerowany plik moAaXe byAeX
        wykorzystany do odAaXwieAaXenia plikA~Xw z tAaXumaczeniami
        szablonA~Xw DebConf za pomocAeX polecenia debconf-updatepo(1)
        lub po-debconf(7).

    rebuild Generuje wszystkie wyAaXej wymienione pliki.

PLIKI

    debian/packages
        zawiera informacje o pakiecie AaXrA~XdAaXowym i o pakietach
        binarnych

    debian/control, debian/rules, debian/templates
        generowane automatycznie

    debian/changelog
        zawiera informacje o zmianach w pakiecie

    debian/yada
        skrypt generujAeXcy pliki kontrolne rules i control, dodatkowo
        wykorzystywany jest przez plik rules

ZOBACZ TAKAaXE

    packages(7)

DIAGNOSTYKA

    yada zwraca komunikat z bAaXAeXdem oraz niezerowAeX wartoAaXAeX
    powrotu, jeAaXeli wystAeXpi jakiAaX problem.

BUGS

    Jest to oprogramowanie, ktA~Xre wciAeXAaX wymaga zmian, gdyAaX
    rA~XAaXni ludzie potrzebujAeX go do rA~XAaXnych rzeczy. JeAaXeli
    wykryjesz w tym programie jakiAaX bAaXAeXd, lub sAeXdzisz, AaXe warto
    do niego dodaAeX nowAeX funkcjonalnoAaXAeX, zgAaXoAaX to poprzez system
    AaXledzenia bAaXAeXdA~Xw Debiana <http://bugs.debian.org/>.

AUTORZY

    (c) 1999 Charles Briscoe-Smith <cpbs@debian.org>.

    (c) 1999-2006 Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>.