Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zcmp, zdiff - porownaj skompresowane pliki

SK/LADNIA

    zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
    zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS

    Zcmp oraz zdiff uywane s do wywolywania programow cmp i diff dla
    skompresowanych plikow. Wszystkie opcje s przekazywane bezporednio do
    programu cmp lub diff. Jeeli podana zostanie tylko jedna nazwa pliku,
    wowczas porownywane s pliki plik1 oraz zdekompresowany plik1.gz. Jeeli
    podane zostan dwie nazwy plikow, pliki s dekompresowane jeeli jest to
    konieczne, a nastpnie przekazywane do programu  cmp  lub  diff.
    Zachowywany jest kod wyjcia cmp lub diff.

ZOBACZ TAKE

    cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1),
    gzexe(1)

B/LDY

    Komunikaty programow cmp lub diff odnosz si do plikow tymczasowych,
    zamiast do podanych w linii polece.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   ZDIFF(1)