Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zgrep - znajd wyraenie regularne rownie w skompresowanych plikach

SK/LADNIA

    zgrep [ opcje_grepa ] [-e] wzorzec plik.|.|.

OPIS

    zgrep wywoluje program grep na plikach skompresowanych programami
    compress lub gzip. Wszystkie podane opcje s przekazywane bezporednio do
    programu grep.  Jeeli nie podano adnych plikow, dane s pobierane ze
    standardowego wejcia, w razie potrzeby dekompresowane, a nastpnie
    przekazywane do programu grep.  W przeciwnym wypadku podane pliki s
    dekompresowane, a nastpnie przekazywane do programu grep.

    Jeeli zgrep jest uruchomiony pod nazw zegrep lub zfgrep, wowczas
    zamiast programu grep uruchamiany jest odpowiednio program egrep lub
    fgrep.  Jeeli istnieje zmienna rodowiskowa GREP, zgrep uywa jej
    wartoci, jako nazwy programu do uruchomienia, na przyklad:

    dla sh:
       GREP=fgrep; zgrep wzorzec pliki

    dla csh:
       (setenv GREP fgrep; zgrep wzorzec pliki)

AUTOR

    Charles Levert (charles@comm.polymtl.ca)

ZOBACZ TAKE

    grep(1), egrep(1), fgrep(1), zdiff(1), zmore(1), znew(1), zforce(1),
    gzip(1), gzexe(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   ZGREP(1)