Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zipgrep - znajd wyraenie regularne w plikach .zip

SK/LADNIA

    zipgrep [ opcje_egrepa ] [-e] wzorzec plik_zipplik_w_archiwum.|.|.

OPIS

    zipgrep sluy do wyszukiwania wyrae regularnych w plikach znajdujcych si
    w pliku .zip za pomoc programu egrep.  Wszystkie podane opcje s
    przekazywane bezporednio do programu egrep. Jeeli nie zostaly podane
    nazwy plikow znajdujcych si w pliku .zip, wowczas przeszukiwane s
    wszystkie pliki w archiwum.

ZOBACZ TAKE

    grep(1), egrep(1), fgrep(1), zip(1), unzip(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                  ZIPGREP(1)