Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zmore - pelnoekranowe przegldanie skompresowanych plikow tekstowych

SK/LADNIA

    zmore [ plik ... ]

OPIS

    zmore pozwala na przegldanie zwyklych lub skompresowanych plikow
    tekstowych na ekranie terminala. zmore rozpoznaje pliki skompresowane
    za pomoc programow compress, pack lub gzip oraz pliki nieskompresowane.
    Jeeli podany plik nie istnieje, zmore poszukuje pliku o tej samej
    nazwie z dodanym rozszerzeniem .gz, .z lub .Z. zmore zatrzymuje
    wywietlanie pliku po kadorazowym pokazaniu pelnego ekranu, wypisujc w
    ostatniej linii --More--. Jeeli uytkownik nacinie klawisz Enter,
    wywietlana jest kolejna linia. Po naciniciu spacji wywietlany jest
    nastepny ekran. Niej podane s pozostale moliwoci.

    zmore do poznania charakterystyki terminala i domylnego rozmiaru okna
    korzysta z pliku /etc/termcap.  Na terminalu, ktory jest w stanie
    wywietli 24 linie, domylnym rozmiarem okna s 22 linie. Domylnie pliki
    s przegldane za pomoc programu more; aby uy innego programu, uyj
    zmiennej rodowiskowej PAGER, ustawiajc j na nazw nowego programu, na
    przyklad less.

    Poniej podano pozostale polecenia, ktore mona wyda,  gdy  zmore
    zatrzymuje wywietlanie tekstu oraz ich efekty (i jest opcjonaln liczb
    calkowit, domylnie 1) :

    i<spacja>
       wywietla kolejne i linii (lub nastpny ekran gdy nie podano
       liczby)

    ^D   wywietla kolejne 11 linii. Jeeli podano i, ekran jest przewijany
       o i linii.

    d   to samo, co ^D (control-D)

    iz   to samo co spacja, jeeli podano i, nowy rozmiar okna jest
       ustawiany na i linii. Gdy zostanie zakoczone wywietlanie biecego
       pliku, wielko okna jest przywracana do poprzedniego rozmiaru,.

    is   wywietla kolejny ekran omijajc i linii

    if   wywietla kolejny ekran omijajc i ekranow

    q lub Q
       koczy wywietlanie biecego pliku i wywietla nastpny plik

    e lub q
       Jeeli wywietlany jest napis --More--(Next file: file) polecenie
       powoduje zakoczenie dzialania zmore

    s   Jeeli wywietlany jest napis --More--(Next file: file) polecenie
       powoduje ominicie kolejnego pliku

    =   wywietla biecy numer linii

    i/wzorzec
       znajduje i-te wystpienie wzorca. Jeeli wzorzec nie zostal
       znaleziony, zmore przechodzi do przeszukiwania kolejnego pliku.
       W przeciwnym wypadku wywietlany jest  fragment  pliku  ze
       znalezionym wzorcem rozpoczynajcy si dwie linie przed t, w
       ktorej znaleziono  wzorzec.  Do  edycji  wzorca  (wyraenia
       regularnego) mona uy standardowych klawiszy usuwajcych znaki i
       linie. Proba usunicia znaku na lewo od pierwszej kolumny
       spowoduje anulowanie polecenia wyszukiwania.

    in   znajduje i-te wystpienie ostatnio wprowadzonego wzorca

    !polecenie
       wywoluje powlok z poleceniem. Znak `!' w "poleceniu" jest
       zastpowany poprzednio wprowadzonym poleceniem. Aby w poleceniu
       uy znaku `!', wprowad `\!'

    :q lub :Q
       koczy wywietlanie biecego pliku i przechodzi do nastpnego (to
       samo, co q lub Q).

    .   (kropka) powtarza poprzednie polecenie

    Polecenia wykonywane s natychmiast po ich wprowadzeniu tzn. nie trzeba
    potwierdza ich klawiszem Enter. Do czasu, gdy nie zostalo wydane
    wlaciwe polecenie, mona usun dotychczas wpisan liczb za pomoc klawisza
    usuwajcego  lini.  Dodatkowo,  nacinicie klawisza usuwajcego znak

    spowoduje ponowne wywietlenie wiadomoci --More--
    W kadym momencie, gdy na terminalu wywietlana jest zawarto pliku, mona
    nacisn klawisz zatrzymania (zwykle control-\); wowczas zmore ponownie
    wywietli standardowy komunikat --More--. Wtedy mona ponownie wpisa
    dowolne z powyszych polece. Niestety, w takiej sytuacji moe doj do
    utraty czci informacji poniewa w momencie, gdy nacinity zostanie
    klawisz zatrzymania, tracone s wszystkie wpisane znaki nie odebrane do
    tej pory przez terminal.

    Terminal jest przez zmore ustawiany w tryb noecho, aby wywietlanie
    plikow moglo odbywa si w sposob cigly. W zwizku z tym polecenia
    wydawane przez uytkownika bd niewidoczne z wyjtkiem polece / oraz !.

    Jeeli standardowym wyjciem nie jest terminal, wowczas zmore zachowuje
    si jak zcat, ale w przeciwiestwie do niego wypisuje naglowek przed
    kadym plikiem.

PLIKI

    /etc/termcap Baza danych o terminalach

ZOBACZ TAKE

    more(1), gzip(1), zdiff(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzexe(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   ZMORE(1)