Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    zsh - Powloka Z

STRESZCZENIE

    Poniewa zsh posiada wiele cech, podrcznik ten zostal podzielony na
    nastpujce sekcje:

    zsh(1)     Rzut oka na zsh (ta sekcja)
    zshmisc(1)   To co nie zmiecilo si w innych sekcjach
    zshexpn(1)   Rozwijanie polece i parametrow zsh
    zshparam(1)  Parametry zsh
    zshoptions(1) Opcje zsh
    zshbuiltins(1) Wbudowane funkcje zsh
    zshzle(1)   Edycja wiersza polece zsh
    zshcompctl(1) Kontrola automatycznego dopelniania
    zshmodules(1) Ladowalne moduly zsh
    zshall(1)   Wszystkie sekcje razem

OPIS

    Zsh jest UNIXowym interpretatorem polece (powlok, shell'em) nadajcym si
    zarowno do interaktywnej pracy z systemem jak i do wykonywania
    skryptow. Z porod standardowych powlok zsh najbardziej przypomina
    ksh(1), ale zawiera wiele ulepsze. Zsh posiada edycj wiersza polece,
    wbudowan korekcj pisowni, programowalne dopelnianie polece, funkcje (z
    automatycznym ladowaniem), histori polece i mnostwo innych cech.

AUTOR

    Pierwotnie zsh zostal napisany przez Paula Falstada <pf@zsh.org>.
    Obecnie zsh jest utrzymywany przez czlonkow listy dyskusyjnej zsh-
    workers  <zsh-workers@math.gatech.edu>. Koordynatorem projektu jest
    obecnie Andrew Main (Zefram) <zefram@zsh.org>. Z koordynatorem mona si
    skontaktowa piszc na adres <coordinator@zsh.org>, ale sprawy dotyczce
    kodu powinny by kierowane na list dyskusyjn.

DOSTPNO

    Zsh jest dostpny z nastpujcych anonimowych serwerow FTP. Mirrory te s
    czsto aktualizowane. Serwery oznaczone przez (G) mog by aktualizowane
    wzgldem ftp.math.gatech.edu zamiast wzgldem serwera glownego. Serwery
    oznaczone przez (H) mog by aktualizowane wzgldem ftp.cs.elte.hu.

    Serwery glowne
       ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.zsh.org/pub/zsh/

    Australia
       ftp://ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.zsh.org/pub/zsh/
       ftp://ftp.ips.oz.au/pub/packages/zsh/ (G) (H)

    Dania
       ftp://sunsite.auc.dk/pub/unix/shells/zsh/

    Finlandia
       ftp://ftp.funet.fi/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Francja
       ftp://ftp.cenatls.cena.dgac.fr/pub/shells/zsh/

    Niemcy
       ftp://ftp.fu-berlin.de/pub/unix/shells/zsh/ (H)
       ftp://ftp.gmd.de/packages/zsh/ (H)
       ftp://ftp.uni-trier.de/pub/unix/shell/zsh/ (H)

    Wgry
       ftp://ftp.cs.elte.hu/pub/zsh/
       http://www.cs.elte.hu/pub/zsh/
       ftp://ftp.kfki.hu/pub/packages/zsh/ (H)

    Izrael
       ftp://ftp.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/
       http://www.math.technion.ac.il/mirror/ftp.zsh.org/pub/zsh/

    Japonia
       ftp://ftp.tohoku.ac.jp/mirror/zsh/ (H)
       ftp://ftp.nis.co.jp/pub/shells/zsh/ (H)

    Norwegia
       ftp://ftp.uit.no/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Rumunia
       ftp://ftp.roedu.net/pub/mirrors/ftp.zsh.org/pub/zsh/

    Slowenia
       ftp://ftp.siol.net/pub/unix/shells/zsh/ (H)

    Szwecja
       ftp://ftp.lysator.liu.se/pub/unix/zsh/ (H)

    Wielka Brytania
       ftp://ftp.net.lut.ac.uk/zsh/ (H)
       ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/packages/unix/shells/zsh/ (G)

    USA
       ftp://ftp.math.gatech.edu/pub/zsh/
       ftp://uiarchive.uiuc.edu/pub/packages/shells/zsh/
       ftp://ftp.sterling.com/zsh/ (G) (H)
       ftp://ftp.rge.com/pub/shells/zsh/ (G) (H)
       ftp://foad.org/pub/zsh/
       http://foad.org/zsh/

Listy dyskusyjne

    Istniej trzy listy dyskusyjne powicone zsh:

    <zsh-announce@math.gatech.edu>
       Informacje  o  nowych  wersjach,  wikszych  zmianach  oraz
       comiesicznym FAQ, czyli odpowiedziami na najczciej zadawane
       pytania. (lista moderowana)

    <zsh-users@math.gatech.edu>
       Dyskusje uytkownikow.

    <zsh-workers@math.gatech.edu>
       Rozwoj, raporty o bldach i laty na nie.

    eby zapisa si na list wylij list z polem SUBJECT `subscribe <adres-e-
    mail>' na adres administracyjny zwizany z odpowiedni grup.

    <zsh-announce-request@math.gatech.edu>
    <zsh-users-request@math.gatech.edu>
    <zsh-workers-request@math.gatech.edu>

    Wypisywanie si z listy jest analogiczne.

    WYSTARCZY ZAPISA SI NA JEDN LIST. Wszystkie listy z zsh-announce s
    automatycznie przesylane na list zsh-users, za wszystkie listy z zsh-
    users s automatycznie przesylane na zsh-workers.

    Masz problemy z zapisaniem lub wypisaniem si na ktor z list, informacj
    o  tym  wylij na adres <listmaster@zsh.org>. Listy dyskusyjne s
    utrzymywane przez Richarda Colemana <coleman@zsh.org>.

    Listy s archiwizowane; archiwum mona dosta wysylajc list na podany
    adres administracyjny listy. Istnieje rownie hipertekstowa wersja
    archiwum utrzymywana przez Geoffa Winga <gcw@zsh.org> i dostpna pod
    adresem http://www.zsh.org/mla/.

ZSH FAQ

    Zsh posiada list najczciej zadawanych pyta (FAQ), utzrymywane przez
    Petera Stephensona <pws@zsh.org>. Jest ona regularnie wysylana na grup
    dyskusyjn comp.unix.shell oraz list zsh-announce. Najnowsz wersj mona
    znale na dowolnym z wymienionych serwerow FTP lub pod  adresem
    http://www.zsh.org/FAQ/. Adres kontaktowy do spraw zwizanych z FAQ to
    <faqmaster@zsh.org>.

Strona WWW ZSH

    Zsh posiada stron WWW pod adresem http://www.zsh.org/. Jest ona
    utrzymywana przez Karstena Thygesena <karthy@zsh.org> z SunSITE Dania.
    Adres  kontaktowy  do  spraw  zwizanych  z  witryn  WWW  to
    <webmaster@zsh.org>.

PARAMETRY STARTOWE

    Jeeli flaga -s nie zostala podana, a zostal podany jaki argument to
    pierwszy argument uznawany jest za ciek skryptu, ktory ma zosta
    wykonany.  Pozostale argumenty s traktowane jako parametry pozycyjne.
    Nastpujce flagi s interpretowane przez zsh przy starcie:

    -c cig polece
       Wykonaj cig polece.

    -i   Wymu na powloce interaktywno.

    -s   Wczytuj polecenia ze standardowego wejcia.

PLIKI STARTOWE/KOCOWE

    Polecenia s najpierw czytane z /etc/zshenv. Jeeli opcja RCS nie jest
    ustawiona w /etc/zshenv, wszystkie pozostale pliki startowe s pomijane.
    W przeciwnym wypadku polecenia s czytane z $ZDOTDIR/.zshenv.  Jeeli
    powloka jest powlok zameldowania (loginow), polecenia s czytane z
    /etc/zprofile, a nastpnie z $ZDOTDIR/.zprofile. Nastpnie, jeeli powloka
    jest interaktywna, polecenia s czytane z /etc/zshrc i $ZDOTDIR/.zshrc.
    Na koniec, jeeli powloka jest powlok zameldowania, czytane s pliki
    /etc/zlogin i $ZDOTDIR/.zlogin.

    Jeeli zmienna $ZDOTDIR nie jest ustawiona, uywana jest zmienna $HOME.
    Wymienione powyej pliki z katalogu /etc, w zalenoci od systemu, mog
    znajdowa si w innym katalogu.

PLIKI

    $ZDOTDIR/.zshenv
    $ZDOTDIR/.zprofile
    $ZDOTDIR/.zshrc
    $ZDOTDIR/.zlogin
    $ZDOTDIR/.zlogout
    ${TMPPREFIX}*  (domylnie /tmp/zsh*)
    /etc/zshenv
    /etc/zprofile
    /etc/zshrc
    /etc/zlogin
    /etc/zlogout  (katalog /etc jest domylny, ale pliki te mog znajdowa si
    w innym katalogu)

ZOBACZ TAKE

    sh(1), csh(1), tcsh(1), rc(1), bash(1),  ksh(1),  zshbuiltins(1),
    zshcompctl(1), zshexpn(1), zshmisc(1), zshmodules(1), zshoptions(1),
    zshparam(1), zshzle(1)

    IEEE Standard for information Technology - Portable Operating System
    Interface (POSIX) - Part 2: Shell and Utilities, IEEE Inc, 1993, ISBN
    1-55937-255-9.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.