Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    accept - przyjmowanie polczenia na gniedzie

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int accept(int s, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);

OPIS

    Funkcja accept jest uywana z polczeniowymi typami gniazd (SOCK_STREAM,
    SOCK_SEQPACKET i SOCK_RDM). Wyciga ona pierwsze danie polczenia z
    kolejki oczekujcych polcze, tworzy nowo podlczone gniazdo o tych samych
    wlaciwociach co s i alokuje nowy deskryptor pliku dla gniazda, ktory to
    deskryptor jest zwracany. Nowo utworzone gniazdo nie jest ju w stanie
    nasluchiwania. Oryginalne gniazdo s pozostaje po wywolaniiu funkcji
    niezmienione. Naley zauway, e adne znaczniki dotyczce deskryptora pliku
    (wszystko, co mona ustawi za pomoc F_SETFL, jak stan nieblokujcy czy
    asynchroniczny) nie s poprzez accept dziedziczone.

    Argument s jest gniazdem, ktore zostalo utworzone wywolaniem socket(2),
    przywizanym do adresu lokalnego z pomoc bind(2), i nasluchujcym polcze
    po wywolaniu listen(2).

    Argument addr jest wskanikiem do struktury sockaddr. Do struktury tej
    jest wpisywany adres lczcej si jednostki, przekazany przez warstw
    komunikacyjn. Dokladny format adresu przekazywanego w parametrze addr
    jest okrelony poprzez rodzin gniazda (zobacz socket(2) i strony
    podrcznika dotyczce odpowiedniego protokolu). Argument addrlen jest
    parametrem wartociowo-wynikowym: powinien pocztkowo zawiera rozmiar
    struktury,  na ktor wskazuje addr; po zakoczeniu bdzie zawieral
    rzeczywist dlugo zwracanego adresu (w bajtach). Gdy addr jest rowne
    NULL, to nic nie jest wypelniane.

    Jeli nie ma zalegajcych polcze w kolejce, a gniazdo nie jest zaznaczone
    jako nieblokujce, to accept blokuje proces wywolujcy a do uzyskania
    polczenia. Gdy gniazdo jest zaznaczone jako nieblokujce i nie ma
    zalegajcych polcze w kolejce, accept zwraca EAGAIN.

    Aby by informowanym o nadchodzcych do gniazda polczeniach, mona uy
    select(2)  lub poll(2).  Podczas proby nowego polczenia zostanie
    dostarczone zdarzenie odczytywalnoci (readable) i wtedy mona wywola
    accept aby uzyska gniazdo tego polczenia. Inaczej, mona ustawi gniazdo
    tak, by dostarczalo SIGIO za kadym razem, gdy si na nim co zacznie
    dzia; szczegoly mona znale w socket(7).

    Dla niektorych protokolow wymagajcych bezporedniego potwierdzania,
    takich jak DECNet, accept moe by uwaane za funkcj zdejmujc z kolejki
    nastpne danie polczenia, nie powodujc potwierdzenia. Potwierdzenie mona
    spowodowa przez normalny odczyt, lub zapis na nowym deskryptorze pliku,
    a odrzucenie mona spowodowa, zamykajc gniazdo. Obecnie pod Linuksem tak
    semantyk ma tylko DECNet.

UWAGI

    Nie zawsze po dostarczeniu SIGIO musi istnie oczekujce polczenie. To
    samo dotyczy select(2) i poll(2), zwracajcych zdarzenie odczytywalnoci,
    poniewa polczenie moglo zosta usunite przez asynchroniczny bld sieci
    lub inny wtek, przed wywolaniem accept.  Jeli to si zdarzy, to
    wywolanie bdzie blokowa, oczekujc nastpnego polczenia. Aby upewni si,
    e accept nigdy nie bdzie blokowalo, s powinno mie ustawiony znacznik
    O_NONBLOCK (zobacz socket(7)).

WARTO ZWRACANA

    Wywolanie w przypadku bldu zwraca -1. Gdy zakoczy sie pomylnie zwraca
    nieujemn liczb calkowit, ktora jest deskryptorem przyjtego gniazda.

OBS/LUGA B/LD'OW

    Linuksowe accept przekazuje zalegajce ju na nowym gniedzie bldy
    sieciowe jako kod bldu z accept.  Zachowanie to  roni  si  od
    implementacji gniazd w BSD. Dla sensownego dzialania, aplikacja powinna
    wykrywa po wykonaniu accept bldy sieciowe, zdefiniowane dla danego
    protokolu i traktowa je jak EAGAIN, czyli ponawia prob. W wypadku
    TCP/IP s to ENETDOWN, EPROTO,  ENOPROTOOPT,  EHOSTDOWN,  ENONET,
    EHOSTUNREACH, EOPNOTSUPP i ENETUNREACH.

B/LDY

    Funkcja accept musi zakoczy si niepomylnie gdy:

    EAGAIN lub EWOULDBLOCK
       Gniazdo jest zaznaczone jako nieblokujce a brak jest polcze,
       ktore moglyby zosta przyjte.

    EBADF Deskryptor jest nieprawidlowy.

    ENOTSOCK
       Deskryptor odnosi si do pliku, zamiast do gniazda.

    EOPNOTSUPP
       Przekazane gniazdo nie jest typu SOCK_STREAM.

    EINTR Funkcja systemowa zostala przerwana wskutek odebrania sygnalu
       przed prawidlowym nawizaniem polczenia.

    ECONNABORTED
       Polczenie zostalo przerwane.

    EINVAL Gniazdo nie nasluchuje polcze.

    EMFILE Osignite zostalo ograniczenie liczby otwartych deskryptorow
       plikow dla procesu.

    ENFILE Osignite zostalo systemowe  ograniczenie  liczby  otwartych
       deskryptorow plikow.

    Funkcja accept moe zakoczy si niepomylnie gdy:

    EFAULT Parametr addr nie znajduje si w przestrzeni adresowej dostpnej
       do zapisu dla uytkownika.

    ENOBUFS, ENOMEM
       Jest niedostateczna ilo wolnej pamici. Oznacza to zazwyczaj, e
       istnieje ograniczenie dla przydzielania pamici na bufory gniazd,
       nie za e zabraklo pamici w systemie.

    EPROTO Wystpil bld protokolu.

    W Linuksie accept moe rownie zakoczy si niepomylnie gdy:

    EPERM Reguly firewalla zabraniaj polczenia.

    Dodatkowo, dla nowego gniazda mog  by  zwracane  bldy  sieciowe
    zdefiniowane
       dla danego protokolu. Rone jdra Linuksa mog zwraca inne bldy,
       takie jak ENOSR, ESOCKTNOSUPPORT, EPROTONOSUPPORT, ETIMEDOUT.
       Warto ERESTARTSYS moe by obserwowana podczas ledzenia.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja accept pojawila si pierwotnie w BSD 4.2). Strona
    podrcznika BSD opisuje pi moliwych zwracanych bldow (EBADF, ENOTSOCK,
    EOPNOTSUPP, EWOULDBLOCK, EFAULT).  SUSv3 opisuje bldy EAGAIN, EBADF,
    ECONNABORTED, EINTR, EINVAL, EMFILE, ENFILE, ENOBUFS, ENOMEM, ENOTSOCK,
    EOPNOTSUPP, EPROTO, EWOULDBLOCK. SUSv2 opisuje dodatkowo bldy EFAULT i
    ENOSR.

    Linuksowe accept _nie_ dziedziczy znacznikow gniazda, takich jak
    O_NONBLOCK.  Takie zachowanie roni si od innych implementacji gniazd
    BSD. Przenone programy nie powinny zaklada takiego zachowania i zawsze
    ustawia  dla gniazda zwracanego przez accept wszystkie potrzebne
    znaczniki.

UWAGA

    Trzeci argument accept byl pierwotnie zadeklarowany jako `int *' (i
    jest pod libc4 i libc5 oraz na wielu innych systemach, takich jak BSD
    4.*, SunOS 4, SGI); W szkicu standardu POSIX 1003.1g chciano to zmieni
    na `size_t *' i tak jest w SunOS 5. Poniejsze szkice POSIX uywaj tu
    `socklen_t *' i tak samo robi Single Unix Specification i glibc2.
    Cytujc Linusa Torvaldsa: _Any_ sane library _must_ have "socklen_t" be
    the same size as int. Anything else breaks any BSD socket layer stuff.
    POSIX initially _did_ make it a size_t, and I (and hopefully others,
    but obviously not too many) complained to them very loudly indeed.
    Making it a size_t is completely broken, exactly because size_t very
    seldom is the same size as "int" on 64-bit architectures, for example.
    And it _has_ to be the same size as "int" because that's what the BSD
    socket interface is. Anyway, the POSIX people eventually got a clue,
    and created "socklen_t". They shouldn't have touched it in the first
    place, but once they did they felt it had to have a named type for some
    unfathomable reason (probably somebody didn't like losing face over
    having done the original stupid thing, so they silently just renamed
    their blunder).

ZOBACZ TAKE

    bind(2), connect(2), listen(2), select(2), socket(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.