Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    access - sprawdzenie praw uytkownika do pliku

SK/LADNIA

    #include <unistd.h>

    int access(const char *pathname, int mode);

OPIS

    access  sprawdza, czy proces moe odczytywa, zapisywa i sprawdza
    istnienie pliku (lub innego obiektu systemu plikow) o nazwie pathname.
    Jeli pathname jest dowizaniem symbolicznym, sprawdzane s prawa do pliku
    wskazywanego przez to dowizanie.

    mode jest mask skladajc si z jednego lub wicej znacznikow sporod R_OK,
    W_OK, X_OK i F_OK.

    R_OK, W_OK i X_OK sprawdzaj, czy plik istnieje i ma odpowiednio prawa
    do odczytu, zapisu i uruchamiania.  F_OK sprawdza tylko, czy plik
    istnieje.

    Testy zale od praw do katalogow, wystpujcych na ciece do pliku, podanej
    w parametrze pathname, a take od praw do katalogow  i  plikow
    wskazywanych przez wystpujce po drodze dowizania symboliczne.

    Sprawdzenie jest dokonywane z prawdziwymi uid i gid procesu, a nie
    efektywnymi, jak to si zwykle robi przy wykonywaniu rzeczywistych
    operacji. Pozwala to programom z ustawionym bitem set-UID na latwe
    okrelenie autoryzacji uytkownika wywolujcego.

    Sprawdzane s jedynie bity dostpu, nie zawarto pliku czy jego typ.
    Dlatego,  jeli  katalog  okazuje  si  "zapisywalny",  znaczy  to
    prawdopodobnie, e mona w nim tworzy pliki, a nie, e do katalogu mona
    pisa jak do pliku.  Podobnie, plik DOS-u moe zosta okrelony jako
    "wykonywalny", lecz funkcja execve(2) mimo to zawiedzie.

    Jeli proces posiada odpowiednie uprawninia, implementacja moe spowodowa
    pomylne zakoczenie dla X_OK nawet, gdy nie jest ustawiony aden z bitow
    uruchamialnoci w prawach dostpu do pliku.

WARTO ZWRACANA

    Gdy wszystko pojdzie dobrze (wszystkie dane prawa s zapewnione),
    zwracane jest zero. W wypadku bldu (przynajmniej jeden bit z danych w
    mode uprawnie nie jest ustawiony lub wystpily inne bldy), zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

B/LDY

    Funkcja access musi zakoczy si niepomylnie gdy:

    EACCES Brak uprawnie dla danego dostpu do pliku, albo brak uprawnie do
       przegldania dla ktorego z katalogow w pathname.

    ELOOP Napotkano zbyt wiele dowiza symbolicznych podczas rozwizywania
       pathname.

    ENAMETOOLONG
       pathname jest zbyt dlugie.

    ENOENT Skladnik  pathname bdcy katalogiem bylby dostpny, ale nie
       istnieje lub jest wiszcym dowizaniem symbolicznym.

    ENOTDIR
       Skladnik pathname, ktory powinien by katalogiem w rzeczywistoci
       katalogiem nie jest.

    EROFS dano zapisu do pliku poloonego w systemie plikow tylko do
       odczytu.

    EFAULT pathname wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    EINVAL mode zostalo nieprawidlowo podane.

    EIO  Wystpil bld wejcia/wyjcia.

    ENOMEM Nie starczylo pamici kernela. TP ETXTBSY Wystpila proba dostpu
       z prawem zapisu do pliku aktualnie uruchomionego programu.

OGRANICZENIA

    access zwraca bld, jeli jakikolwiek z danych w wywolaniu rodzajow
    dostpu nie zostanie zapewniony, nawet jeli reszta zostanie.

    access moe nie dziala prawidlowo na systemach plikow NFS z wlczonym
    mapowaniem UID, poniewa mapowanie to jest dokonywane na serwerze i
    ukryte przed klientem sprawdzajcym prawa dostpu.

    Uycie funkcji access w celu sprawdzenia, czy uytkownik ma uprawnienia
    na przyklad do otwarcia pliku, przed otwarciem tego pliku za pomoc
    open(2) tworzy dziur w bezpieczestwie, poniewa uytkownik moe wykorzysta
    krotki okres czas pomidzy sprawdzeniem pliku a otwarciem go do
    manipulacji na pliku.

ZGODNE Z

    SVID, AT&T, POSIX, X/OPEN, BSD 4.3

ZOBACZ TAKE

    stat(2), open(2), chmod(2), chown(2), setuid(2), setgid(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.