Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    adjtimex - dopasowanie zegara w jdrze

SK/LADNIA

    #include <sys/timex.h>

    int adjtimex(struct timex *buf);

OPIS

    Linux uywa algorytmu dopasowywania Davida L. Millsa (zobacz w RFC
    1305).  Wywolanie systemowe adjtimex czyta i opcjonalnie ustawia
    parametry  sterujce tego algorytmu.  adjtimex pobiera wskanik do
    struktury timex, poprawia parametry w jdrze na podstawie wartoci
    przekazanych w polach i zwraca t sam struktur z biecymi ustawieniami
    jdra. Struktura jest zadeklarowana nastpujco:

       struct timex {
         int modes;      /* przelcznik trybu */
         long offset;     /* offset czasu (usec) */
         long frequency;   /* offset czstotliwoci (skalowany ppm) */
         long maxerror;    /* maksymalny bld (usec) */
         long esterror;    /* obliczony bld (usec) */
         int status;     /* komenda/status zegara */
         long constant;    /* stala czasu pll */
         long precision;   /* dokladno zegara (usec) (tylko do odczytu) */
         long tolerance;   /* tolerancja czstotliwoci zegara (ppm)
                     (tylko do odczytu) */
         struct timeval time; /* aktualny czas (tylko do odczytu) */
         long tick;      /* czas miedzy tykniciami zegara (usec) */
       };

    Pole modes okrela, ktore parametry (jeli w ogole) ustawi.  Moe ono
    zawiera bitoweor kombinacji zera lub wicej sporod nastpujcych bitow:

       #define ADJ_OFFSET      0x0001 /* offset czasu */
       #define ADJ_FREQUENCY     0x0002 /* offset czstotliwoci */
       #define ADJ_MAXERROR     0x0004 /* maksymalny bld czasu */
       #define ADJ_ESTERROR     0x0008 /* obliczany bld czasu */
       #define ADJ_STATUS      0x0010 /* status zegara */
       #define ADJ_TIMECONST     0x0020 /* stala czasu pll */
       #define ADJ_TICK       0x4000 /* warto tyknicia */
       #define ADJ_OFFSET_SINGLESHOT 0x8001 /* staromodne adjtime */

    Zwyczajni uytkownicy s ograniczeni do wartoci zero dla mode. Jedynie
    superuytkownik moe ustawia jakiekolwiek parametry.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, adjtimex zwraca stan zegara z

       #define TIME_OK  0 /* zegar zsynchronizowany */
       #define TIME_INS 1 /* dodaj sekund przestpn */
       #define TIME_DEL 2 /* skasuj sekund przestpn */
       #define TIME_OOP 3 /* sekunda przestpna trwa */
       #define TIME_WAIT 4 /* wystpila sekunda przestpna */
       #define TIME_BAD 5 /* zegar nie zsynchronizowany */

    W przypadku bldu, adjtimex zwraca -1 i ustawia errno.

B/LDY

    EFAULT buf nie wskazuje do zapisywalnej pamici.

    EPERM buf.mode jest niezerowe, a uytkownik nie jest superuytkownikiem.

    EINVAL Probowano ustawi buf.offset na warto poza obszarem od -131071 do
       +131071, lub ustawi buf.status na warto inn ni te wymienione
       powyej, lub ustawi buf.tick na warto spoza zakresu 900000/HZ do
       1100000/HZ, gdzie HZ jest czstotliwoci przerwania systemowego
       timera.

ZGODNE Z

    adjtimex jest specyficzny dla Linuksa i nie powinien by uywany w
    programach, ktore maj by przenone. W SVr4 istnieje podobna, lecz mniej
    ogolna funkcja adjtime.

ZOBACZ TAKE

    settimeofday(2).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.