Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bdflush - uruchomienie, wypronienie lub dostrojenie demona wyproniania
    buforow (bdflush)

SK/LADNIA

    int bdflush(int func, long *address);
    int bdflush(int func, long data);

OPIS

    bdflush uruchamia, wypronia, lub dostraja demona bdflush.  Tylko
    superuytkownik moe wywola bdflush.

    Jeli func jest liczb ujemn, lub zerem, a demon nie byl uruchomiony,
    bdflush wchodzi w kod daemona i nigdy nie powraca.

    Jeli func wynosi 1, niektore bufory s zapisywane na dysk.

    Jeli func wynosi 2 lub wicej i jest parzyste (najniszy bit jest 0), to
    address jest adresem dlugiego slowa, a parametr dostrajajcy o numerze
    (func-2)/2 zostaje zwrocony pod tym adresem do wywolujcego.

    Jeli func jest rowne 3, lub wicej i jest nieparzyste (najniszy bit
    wynosi 1), to data jest dlugim slowem, a kernel nadaje t warto
    parametrowi dostrajajcemu o numerze (func-3)/2.

    Zestaw parametrow, ich wartoci i dozwolonych zakresow jest zdefiniowany
    w kodzie drodlowym kernela, w pliku fs/buffer.c.

WARTO ZWRACANA

    Jeli func jest ujemne lub jest zerem, a demon uruchomi si pomylnie,
    bdflush nigdy nic nie zwraca.  W pozostalych wypadkach po pomylnym
    zakoczeniu funkcji zwracana jest warto 0, a w przypadku bldu zwracana
    jest warto -1 i ustawiane errno wskazujc rodzaj bldu.

B/LDY

    EPERM Wywolujcy nie jest superuytkownikiem.

    EFAULT address wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    EBUSY Probowano wej w kod demona po tym, jak inny proces zrobil to
       samo.

    EINVAL Probowano odczyta lub zapisa nieprawidlowy numer parametru, lub
       nada parametrowi nieprawidlow warto.

ZGODNE Z

    bdflush jest specyficzne dla Linuksa i nie powinno by uywane w
    przenonych programach.

ZOBACZ TAKE

    fsync(2), sync(2), update(8), sync(8).

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.