Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    bind - przywizanie nazwy do gniazda

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int bind(int sockfd, struct sockaddr *my_addr, socklen_t addrlen);

OPIS

    bind nadaje gniazdu, sockfd, lokalny adres my_addr. my_addr ma dlugo
    addrlen bajtow. Tradycyjnie nazywa si to "przyznaniem gniazdu nazwy".
    Gdy gniazdo jest utworzone za pomoc polecenia socket(2), istnieje ono w
    przestrzeni nazw (rodzina adresow), ale nie ma przyznanej adnej nazwy.

    Normalnie, zanim gniazdo SOCKET_STREAM bdzie moglo odbiera polczenia
    (zobacz accept(2)), niezbdne jest przypisanie mu lokalnego adresu za
    pomoc bind.

    Reguly dotyczce przywizywania nazw s rone w ronych rodzinach adresow.
    Szczegolowe informacje znajduj si na stronach podrcznika man w sekcji
    7.  Dla AF_INET zobacz ip(7), dla AF_UNIX zobacz unix(7),  dla
    AF_APPLETALK zobacz ddp(7), dla AF_PACKET zobacz packet(7), dla AF_X25
    zobacz x25(7), a dla AF_NETLINK zobacz netlink(7).

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, zwracane jest zero. W przeciwnym wypadku
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

B/LDY

    EBADF sockfd nie jest prawidlowym deskryptorem.

    EINVAL Gniazdo ju jest przywizane do adresu. Moe to si zmieni w
       przyszloci: szczegoly mona znale w linux/unix/sock.c.

    EACCES Adres jest chroniony, a uytkownik nie jest superuytkownikiem.

    ENOTSOCK
       Argument jest deskryptorem pliku, a nie gniazda.

    Nastpujce bldy odnosz si do gniazd domeny UNIX-owej (AF_UNIX):

    EINVAL Parametr addrlen jest nieprawidlowy, lub gniazdo nie naley do
       rodziny AF_UNIX.

    EROFS I-wzel gniazda rezyduje na systemie plikow przeznaczonym tylko
       do odczytu.

    EFAULT my_addr wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    ENAMETOOLONG
       my_addr jest zbyt dlugie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamici kernela.

    ENOTDIR
       Element skladowy cieki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla skladnika cieki.

    ELOOP Podczas rozwizywania my_addr napotkano zbyt  wiele  dowiza
       symbolicznych.

USTERKI

    Nie opisano opcji przezroczystych proxy.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja bind pojawila si najpierw w BSD 4.2). SVr4
    dokumentuje dodatkowe ogolne bldy, EADDRNOTAVAIL, EADDRINUSE i ENOSR
    oraz dodatkowe bldy domeny UNIX-owej, EIO i EISDIR.

UWAGA

    Trzeci argument bind jest w rzeczywistoci typu int (i tak jest w BSD
    4.*, libc4 i libc5).  Pewne zamieszanie w POSIX doprowadzilo jego
    zmiany na obecny socklen_t. Zobacz take accept(2).

ZOBACZ TAKE

    accept(2), connect(2), listen(2), socket(2), getsockname(2), ip(7),
    socket(7)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.