Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    cacheflush - wypronienie zawartoci bufora podrcznego z instrukcjami
    i/lub z danymi

SK/LADNIA

    #include <asm/cachectl.h>

    int cacheflush(char *addr, int nbytes, int cache);

OPIS

    cacheflush  wypronia   zawarto   wskazanego(-ych)   bufora(-ow)
    podrcznego(-ych) dla adresow przestrzeni uytkownika w zakresie od addr
    do (addr+nbytes-1). Parametr cache moe by jednym z:

    ICACHE Wypronia bufor z instrukcjami.

    DCACHE Zapisuje z powrotem do pamici i uniewania  dotknite  tym
       prawidlowe linie buforowe.

    BCACHE Identyczne z (ICACHE|DCACHE).

WARTO ZWRACANA

    cacheflush zwraca 0 po pomylnym zakoczeniu, a -1 w wypadku bldu. Jeli
    wystpi bld, errno bdzie wskazywa jego rodzaj.

B/LDY

    EINVAL parametr cache nie jest jednym z ICACHE, DCACHE lub BCACHE.

    EFAULT Cz lub cala przestrze od addr  do  (addr+nbytes-1)  jest
       niedostpna.

B/LDY

    Obecna implementacja ignoruje parametry addr i nbytes. Dlatego zawsze
    wyproniane s wszystkie bufory.

UWAGA

    To wywolanie jest dostpne tylko na systemach opartych o MIPS. Nie
    Powinno ono by uywane w przenonych programach.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.