Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    chmod, fchmod - zmiana praw do pliku

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/stat.h>

    int chmod(const char *path, mode_t mode);
    int fchmod(int fildes, mode_t mode);

OPIS

    Zmienione zostaj prawa dostpu do pliku okrelonego przez path lub
    wskazywanego przez filedes.

    Prawa s podawane jako or nastpujcych wartoci:

       S_ISUID  04000 ustawia ID uytkowinka przy uruchomieniu

       S_ISGID  02000 ustawia ID grupy przy uruchomieniu

       S_ISVTX  01000 bit "sticky"

       S_IRUSR (S_IREAD)
            00400 odczyt przez wlaciciela

       S_IWUSR (S_IWRITE)
            00200 zapis przez wlaciciela

       S_IXUSR (S_IEXEC)
            00100 uruchomianie/przeszukiwanie przez wlaciciela

       S_IRGRP  00040 odczyt przez grup

       S_IWGRP  00020 zapis przez grup

       S_IXGRP  00010 uruchomianie/przeszukiwanie przez grup

       S_IROTH  00004 odczyt przez pozostalych

       S_IWOTH  00002 zapis przez pozostalych

       S_IXOTH  00001 uruchomianie/przeszukiwanie przez pozostalych

    Efektywny UID procesu musi by zerem, lub odpowiada wlacicielowi pliku.

    Jeli efektywny UID procesu jest rony od zera, a grupa pliku roni si od
    efektywnego ID grupy procesu i nie jest te adn z kego grup dodatkowych,
    to bit S_ISGID zostanie wyzerowany, ale nie spowoduje to wystpienia
    bldu.

    Zalenie od systemu plikow, bity SUID i SGID mog zosta wylczone podczas
    zapisywania pliku. Na niektorych systemach plikow, tylko superuytkownik
    moe ustawi bit "sticky", ktory moe mie specjalne znaczenie. Znaczenie
    bitow "sticky", SUID i SGID dla katalogow opisano w stat(2).

    Na systemach plikow NFS, ograniczanie praw bdzie mialo natychmiastowy
    wplyw na aktualnie otwarte pliki, gdy kontrola dostpu dokonywana jest
    na serwerze, a otwarte pliki obslugiwane sa przez klienta. Rozszerzenie
    uprawnie moe zosta udostpnione z oponieniem innym klientom, jeli maj
    wlczone buforowanie atrybutow.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, zwracane jest zero. W wypadku bldu zwracane
    jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    Dla niektorych systemow plikow mog by zwracane inne bldy ni opisane
    poniej. Najogolniejsze bldy chmod to:

    EPERM Efektywny UID nie odpoiwada wlacicielowi pliku i nie jest zerem.

    EROFS Podany plik znajduje si na systemie plikow przeznaczonym tylko
       do odczytu.

    EFAULT path wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt dlugie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamici jdra.

    ENOTDIR
       Skladnik cieki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla skladnika cieki.

    ELOOP Podczas  rozwizywania  path  napotkano  zbyt  wiele dowiza
       symbolicznych.

    EIO  Wystpil bld wejcia-wyjcia.

    Ogolne bldy dla fchmod to:

    EBADF Deskryptor pliku fildes jest nieprawidlowy.

    EROFS Zobacz wyej.

    EPERM Zobacz wyej.

    EIO  Zobacz wyej.

ZGODNE Z

    Funkcja chmod jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN, 4.4BSD.  SVr4
    dokumentuje bldy EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje
    ENOMEM. POSIX.1 nie dokumentuje bldow EFAULT, ENOMEM, ELOOP i EIO, ani
    makr S_IREAD, S_IWRITE i S_IEXEC.

    Funkcja fchmod jest zgodna z 4.4BSD i SVr4. SVr4 dokumentuje dodatkowe
    bldy EINTR i ENOLINK. POSIX wymaga funkcji fchmod, gdy zdefiniowane
    jest   co   najmniej   jedno   z   _POSIX_MAPPED_FILES   i
    _POSIX_SHARED_MEMORY_OBJECTS oraz dokumentuje dodatkowe bldy ENOSYS i
    EINVAL, ale nie dokumentuje EIO.

    POSIX i X/OPEN nie dokumentuj bitu "sticky".

    ZOBACZ TAKE
       open(2), chown(2), execve(2), stat(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.