Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    chown, fchown, lchown - zmiana wlaciciela pliku

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <unistd.h>

    int chown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);
    int fchown(int fd, uid_t owner, gid_t group);
    int lchown(const char *path, uid_t owner, gid_t group);

OPIS

    Zmieniony zostaje wlaciciel pliku okrelonego przez path lub przez
    deskryptor fd. Tylko superuytkownik moe zmienia wlaciciela pliku.
    Wlaciciel pliku moe zmienia tylko grup pliku na dowoln grup, ktorej
    jest czlonkiem. Superuytkownik moe zmienia grup bez ogranicze.

    Jeli owner lub group jest podane jako -1, to ten identyfikator nie jest
    wtedy zmieniany.

    Jeeli wlaciciel lub grupa pliku uruchamialnego s zmieniane przez
    uytkownika nie posiadajcego praw superuytkownika, to atrybuty S_ISUID i
    S_ISGID pliku zostan wyzerowane. Standard POSIX nie precyzuje, czy
    atrybuty te powinny by rownie zerowane, kiedy to uytkownik root
    wywoluje funkcj chown; zachowanie Linuksa w tym wypadku zaley od wersji
    jdra. W przypadku pliku, ktory nie ma praw uruchamiawania dla grupy (z
    wyzerowanym bitem S_IXGRP), bit S_ISGID oznacza obowizkowe blokowanie i
    nie jest zerowany przez chown.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu zwracane jest zero. W wypadku bldu zwracane jest
    -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    Dla niektorych systemow plikow mog by zwracane inne bldy ni opisane
    poniej. Najogolniejsze bldy chown to:

    EPERM Efektywny UID nie odpowiada wlacicielowi pliku i nie jest zerem
       albo owner lub group zostaly podane nieprawidlowo.

    EROFS Podany plik znajduje si na systemie plikow przeznaczonym tylko
       do odczytu.

    EFAULT path wskazuje poza dostpn dla uytkownika przestrze adresow.

    ENAMETOOLONG
       path jest zbyt dlugie.

    ENOENT Plik nie istnieje.

    ENOMEM Brak pamici jdra.

    ENOTDIR
       Skladnik cieki nie jest katalogiem.

    EACCES Brak praw do przeszukiwania dla skladnika cieki.

    ELOOP Podczas rozwizywania  path  napotkano  zbyt  wiele  dowiza
       symbolicznych.

    Ogolne bldy dla fchown to:

    EBADF Deskryptor pliku jest nieprawidlowy.

    ENOENT Zobacz wyej.

    EPERM Zobacz wyej.

    EROFS Zobacz wyej.

    EIO  Niskopoziomowy bld we/wy podczas modyfikacji i-wzla.

UWAGI

    W wersjach jdra Linuksa poniej 2.1.81 (i ronych od 2.1.46) chown nie
    poda za dowizaniami symbolicznymi. Od wersji 2.1.81 Linuksa chown poda
    za  dowizaniami  symbolicznymi, zostala take dodana nowa funkcja
    systemowa lchown, ktora nie poda za dowizaniami symbolicznymi.  Od
    wersji 2.1.86 Linuksa, ta nowa funkcja (majca tak sam semantyk jak
    stare chown) ma taki sam numer funkcji, a chown otrzymala nowy numer.

    Prototyp dla fchown jest dostpny jedynie, gdy zdefiniowane jest
    _BSD_SOURCE (bezporednio, albo porednio - nie definiujc _POSIX_SOURCE
    czy kompilujc z wlczon flag -ansi).

ZGODNE Z

    Funkcja chown jest zgodna z SVr4, SVID, POSIX, X/OPEN. Wersja 4.4BSD
    moe  by  uywana tylko przez superuytkownika (to znaczy normalni
    uytkownicy nie mog "podarowa" nikomu plikow).  SVr4 dokumentuje bldy
    EINVAL, EINTR, ENOLINK i EMULTIHOP, lecz nie dokumentuje ENOMEM.
    POSIX.1 nie dokumentuje bldow ENOMEM i ELOOP.

    Funkcja fchown jest zgodna z 4.4BSD oraz SVr4.  SVr4 dokumentuje
    dodatkowe bldy EINVAL, EIO, EINTR i ENOLINK.

OGRANICZENIA

    Semantyka chown() jest pogwalcona na systemach plikow NFS, z wlczonym
    mapowaniem UID. Dodatkowo, semantyka wszystkich wywola systemowych,
    ktore uzyskuj dostp do zawartoci plikow jest dla NFS pogwalcona, bo
    chown() moe spowodowa natychmiastowe uniewanienie dostpu  do  ju
    otwartych  plikow.  Buforowanie po stronie klienta moe spowodowa
    oponienie moliwoci uzyskania dostpu do pliku przez uytkownikow innych
    stacji klienckich w stosunku do chwili dokonania zmiany wlaciciela
    umoliwiajcej ten dostp.

ZOBACZ TAKE

    chmod(2), flock(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.