Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    clone - utworzenie procesu potomnego

SK/LADNIA

    #include <sched.h>

    int clone(int (*fn)(void *), void *child_stack, int flags, void *arg);

    _syscall2(int, clone, int, flags, void *, child_stack)

OPIS

    clone tworzy nowy proces, podobnie jak fork(2). clone jest funkcj
    biblioteczn posadowion na wierzchu niszego wywolania funkcji systemowej
    clone, do ktorej w dalszym cigu bdziemy si odnosi jako do sys_clone.
    Opis sys_clone jest podany pod koniec niniejszej strony.

    W odronieniu od fork(2), funkcje te pozwalaj procesom  potomnym
    wspoldzieli czci ich kontekstu wykonania, takie jak obszar pamici,
    tablica deskryptorow plikow czy tablica programow obslugi sygnalow, z
    procesem wywolujcym. (Naley zauway, e na tej stronie podrcznika "proces
    wywolujcy" normalnie odnosi si do "procesu macierzystego". Zobacz opis
    CLONE_PARENT poniej.)

    clone sluy glownie do implementacji wtkow: zarzdzanie wieloma wtkami
    programu, ktore dzialaj rownolegle we wspoldzielonym obszarze pamici.

    Gdy za pomoc clone tworzony jest proces potomny, uruchamia on aplikacj
    funkcyjn fn(arg).  (Roni si to od fork(2), gdzie proces potomny
    kontynuuje wykonanie od miejsca wywolania fork(2).) Argument fn jest
    wskanikiem do funkcji, ktora jest wywolywana przez proces potomny na
    pocztku jego dzialania. Argument arg jest przekazywany do funkcji fn.

    Gdy aplikacja funkcyjna fn(arg) powroci,  proces  potomny  koczy
    dzialanie. Liczba calkowita zwrocona przez fn jest kodem zakoczenia
    procesu potomnego. Proces potomny moe rownie zakoczy si jawnie wolajc
    exit(2) lub po otrzymaniu krytycznego sygnalu.

    Argument child_stack okrela poloenie stosu uywanego przez proces
    potomny. Poniewa potomek i proces wywolujcy mog wspoldzieli pami, nie
    jest moliwe, aby proces potomny korzystal z tego samego stosu, co
    proces wywolujcy. Proces wywolujcy musi wic przydzieli obszar pamici
    przeznaczony na stos potomka i przekaza wskanik do tego obszaru w
    clone. Stosy rosn w dol na wszystkich procesorach, na ktorych dziala
    Linux (z wyjtkiem procesorow HP PA), wic child_stack zazwyczaj wskazuje
    na najwyszy adres obszaru pamici zarezerwowanego na stos potomka.

    Niszy bajt flags zawiera numer sygnalu wysylanego do rodzica, gdy
    proces potomny ginie. Jeli okrelono inny sygnal ni SIGCHLD, to proces
    macierzysty musi poda opcj __WALL lub __WCLONE czekajc na potmka w
    wait(2).  Gdy sygnal nie zostanie okrelony, to proces macierzysty nie
    zostanie zawiadomiony o zakoczeniu pracy potomka.

    flags moe rownie by bitowym OR jednej lub kilku nastpujcych stalych
    okrelajcych, co bdzie wspoldzielone pomidzy procesem wywolujcym a
    procesem potomnym:

    CLONE_PARENT
       (od Linuksa 2.4 w gor) Jeli CLONE_PARENT bdzie ustawione, to
       rodzic nowego procesu potomnego (zwrocony przez getppid(2))
       bdzie ten sam, co dla procesu wywolujcego.

       Jeli CLONE_PARENT nie zostanie ustawione, to (jak dla fork(2))
       rodzicem potomka bdzie proces wywolujcy.

       Naley  zauway,  e  to  proces macierzysty, zwracany przez
       getppid(2), zostanie powiadomiony o zakoczeniu pracy przez
       potomka, wic jeli CLONE_PARENT bdzie ustawione, to zawiadomiony
       zostanie rodzic procesu wywolujcego, a nie sam proces wywolujcy

    CLONE_FS
       Jeli ustawione bdzie CLONE_FS, to wywolujcy i proces potomny bd
       wspoldzieli informacje o systemie plikow. Informacje te obejmuj
       katalog glowny systemu plikow, biecy katalog roboczy i umask.
       Dowolne z wywola chroot(2), chdir(2) lub umask(2) wykonane przez
       proces wywolujcy lub proces potomny bdzie obowizywa rownie w
       drugim procesie.

       Jeli CLONE_FS nie zostanie ustawione, to proces potomny bdzie
       pracowa na kopii informacji  o  systemie  plikow  procesu
       wywolujcego z chwili wywolania clone.  Wywolania chroot(2),
       chdir(2), umask(2) wykonane poniej przez jeden z procesow nie bd
       mie wplywu na drugi proces.

    CLONE_FILES
       Jeli CLONE_FILES bdzie ustawione, to proces wywolujcy i procesy
       potomne bd wspoldzieli tablic deskryptorow plikow. Deskryptory
       plikow  zawsze  bd dotyczy tych samych plikow w procesie
       wywolujcym i w procesach potomnych. Dowolny deskryptor pliku
       utworzony przez proces wywolujcy, jak te przez proces potomny
       bdzie obowizywa rownie w drugim procesie. Podobnie, jeli jeden z
       procesow zamknie deskryptor pliku lub zmieni stowarzyszone z nim
       znaczniki, bdzie to obowizywa rownie w drugim procesie.

       If CLONE_FILES nie zostanie ustawione, to proces  potomny
       odziedziczy kopi wszystkich deskryptorow plikow otwartych w
       procesie macierzystym w chwili wywolania clone.  Operacje na
       deskryptorach  plikow  przeprowadzone  poniej  przez proces
       wywolujcy lub przez proces potomny nie bd mialy wplywu na drugi
       proces.

    CLONE_NEWNS
       (poczwszy od Linuksa 2.4.19) Uruchamianie procesu potomnego w
       nowej przestrzeni nazw.

       Kady proces istnieje w jakiej przestrzeni nazw. przestrze nazw
       procesu s to dane (zbior montowa) opisujce hierarchi plikow
       widzian przez proces. Po fork(2) lub clone(2), gdy nie ustawiono
       znacznika CLONE_NEWNS, potomek yje w tej samej przestrzeni nazw,
       co rodzic. Funkcje systemowe mount(2) i umount(2) zmieniaj
       przestrze nazw procesu wywolujcego, a zatem take innych procesow
       yjcych w tej samej przestrzeni nazw, lecz nie maj wplywu na
       procesy w innej przestrzeni nazw.

       Po clone(2), gdy ustawiono znacznik CLONE_NEWNS, sklonowany
       potomek jest uruchamiany w nowej przestrzeni nazw, inicjowanej
       jako kopia przestrzeni nazw rodzica.

       Znacznik CLONE_NEWNS moe zosta podany jedynie przez proces
       uprzywilejowany. Zabronione jest podanie w tym samym wywolaniu
       clone zarowno CLONE_NEWNS, jak i CLONE_FS.

    CLONE_SIGHAND
       Jeli CLONE_SIGHAND bdzie ustawione, to proces wywolujcy i
       procesy potomne bd wspoldzieli  tablic  programow  obslugi
       sygnalow. Jeli proces wywolujcy lub proces potomny wywola
       sigaction(2), aby zmieni zachowanie towarzyszce  sygnalowi,
       zachowanie to zostanie zmienione rownie w drugim procesie.
       Jednake, proces wywolujcy i proces potomny wci bd posiada osobne
       maski sygnalow i zestawy sygnalow oczekujcych. Zatem jeden z
       nich moe zablokowa lub odblokowa niektore sygnaly za pomoc
       sigprocmask(2) nie wplywajac na drugi proces.

       Jeli CLONE_SIGHAND nie zostanie ustawione, to proces potomny
       odziedziczy kopi programow  obslugi  sygnalow  od  procesu
       wywolujcego z chwili uruchomienia clone. Wywolania sigaction(2)
       przeprowadzone poniej przez jeden z procesow nie bd mie wplywu
       na drugi proces.

    CLONE_PTRACE
       Jeli zostanie podane CLONE_PTRACE, a proces wywolujcy bdzie
       ledzony, to ledzenie obejmie rownie potomka (zobacz ptrace(2)).

    CLONE_VFORK
       Jeli  CLONE_VFORK  bdzie  ustawione,  wykonywanie  procesu
       wywolujcego zostanie wstrzymane do chwili, gdy potomek zwolni
       swoj pami wirtualn za pomoc execve(2) lub _exit(2) (jak przy
       vfork(2)).

       Jeli CLONE_VFORK nie zostanie ustawione, wtedy zarowno proces
       wywolujcy, jak i  potomny  podlegaj  po  wywolaniu  clone
       szeregowaniu zada i aplikacja nie moe zaklada, e ich wykonywanie
       bdzie si odbywa w okrelonej kolejnoci.

    CLONE_VM
       Jeli CLONE_VM bdzie ustawione, to proces wywolujcy i potomny bd
       dziala w tym samym obszarze pamici. W szczegolnoci, zapisy do
       pamici wykonywane przez proces wywolujcy lub przez proces
       potomny bd widoczne dla drugiego z procesow. Ponadto, dowolne
       mapowania pamici i usunicia mapowa wykonane przez jeden z tych
       procesow za pomoc mmap(2) lub munmap(2) bd dotyczy rownie
       drugiego procesu.

       Jeli CLONE_VM nie zostanie ustawione, to proces potomny bdzie
       dziala w kopii obszaru pamici procesu wywolujcego, wykonanej w
       chwili wywolania clone.  Zapisy do pamici oraz mapowania i
       usunicia mapowa wykonane przez jeden z tych procesow nie bd
       dotyczy drugiego z nich, tak jak w przypadku fork(2).

    CLONE_PID
       Jeli CLONE_PID bdzie ustawione, to proces potomny bdzie tworzony
       z tym samym ID procesu, jaki ma proces wywolujcy.

       Jeli CLONE_PID nie zostanie ustawione, to proces potomny bdzie
       mie unikalny ID procesu, inny ni ID procesu wywolujcego.

       Ten znacznik moe by podany tylko przez proces uruchamiajcy
       system (PID 0).

    CLONE_THREAD
       (Poczwszy od Linuksa 2.4) Jeli CLONE_THREAD bdzie ustawione, to
       potomek bdzie umieszczony w tej samej grupie wtkow, do ktorej
       naley proces wywolujcy.

       Jeli CLONE_THREAD nie zostanie ustawione, to potomek bdzie
       umieszczony w swojej wlasnej (nowej) grupie wtkow, ktorej ID
       jest taki sam, jak ID procesu.

       (Grupy wtkow zostaly dodane w Linuksie 2.4 dla obslugiwa wtki
       POSIX-owe dla zbioru procesow wspoldzielcych ten sam PID. W
       Linuksie 2.4 wywolania funkcji getpid(2) zwracaj ID grupy wtkow
       procesu wywolujcego.)

    Funkcja systemowa sys_clone odpowiada w sposob bardziej zbliony funkcji
    fork(2), w ktorej wykonanie procesu potomnego jest kontynuowane od
    miejsca wywolania. Zatem, sys_clone wymaga jedynie argumentow flags i
    child_stack, ktore maj znaczenie takie samo, jak dla clone. (Naley
    zauway, e kolejno tych argumentow jest inna anieli dla clone.)

    Inna ronic w przypadku sys_clone jest to, e argument child_stack moe by
    zerem.  W  tym  przypadku, semantyka "kopiowania podczas zapisu"
    gwarantuje, e proces potomny otrzyma osobn kopi stosu, gdy ktorykolwiek
    z procesow zmodyfikuje stos. W tym przypadku aby funkcja dzialala
    prawidlowo, nie naley podawa opcji CLONE_VM.

WARTO ZWRACANA

    Po pomylnym zakoczeniu, w wtku rodzica zwracany jest PID potomka.  W
    wypadku bldu, w kontekcie procesu wywolujcego zwracane jest -1, a
    proces potomny nie jest tworzony i odpowiednio ustawiane jest errno .

B/LDY

    EAGAIN Dziala ju zbyt wiele procesow.

    ENOMEM Za malo pamici aby przydzieli struktu zadania dla procesu
       potomnego, lub aby skopiowa niezbdne fragmenty kontekstu procesu
       wywolujcego.

    EINVAL Zwracane przez clone, gdy podano dla child_stack warto zerow.

    EINVAL W flags podano jednoczenie CLONE_FS i CLONE_NEWNS.

    EINVAL Podano CLONE_THREAD a nie podano CLONE_SIGHAND.  (Poczwszy od
       Linuksa 2.5.35.)

    EPERM CLONE_PID zostalo podane przez proces o niezerowym PID.

USTERKI

    Dla wersji jdra 2.1.97 nie naley uywa znacznika CLONE_PID, gdy inne
    czci jdra i wikszo oprogramowania  systemowego  wc  zaklada,  e
    identyfikatory procesow s unikalne.

    Brak wpisu dla clone w wersji 5 biblioteki libc. libc 6 (inaczej, glibc
    2) udostpnia clone zgodnie z opisem na niniejszej stronie podrcznika.

UWAGI

    Dla wersji jdra 2.4.7-2.4.18 znacznik CLONE_THREAD wymuszal znacznik
    CLONE_PARENT.

ZGODNE Z

    Funkcje clone i sys_clone s specyficzne dla Linuksa i nie powinny by
    uywane w programach przenonych. Piszc programy aplikacji wielowtkowych
    (wiele wtkow zarzdzajcych tym samym obszarem pamici), lepiej uywa
    biblioteki wspomagajcej wielowtkowe API zgodne z POSIX 1003.1c, takiej
    jak  biblioteka  LinuxThreads  (zawarta  w  glibc2).  Zobacz
    pthread_create(3).

    Ta strona podrcznika dotyczy jder 2.0.x, 2.1.x, 2.2.x, 2.4.x, oraz
    glibc 2.0.x i 2.1.x.

ZOBACZ TAKE

    fork(2) wait(2), pthread_create(3)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.