Provided by: manpages-pl-dev_20060617-3_all bug

NAZWA

    connect - inicjalizacja polczenia poprzez gniazdo

SK/LADNIA

    #include <sys/types.h>
    #include <sys/socket.h>

    int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t
    addrlen);

OPIS

    Deskryptor sockfd musi odnosi si do gniazda. Jeli gniazdo jest typu
    SOCK_DGRAM, to adres serv_addr jest adresem, do ktorego domylnie
    przesylane s datagramy i jedynym adresem, z ktorego datagramy s
    odbierane. Jeli gniazdo jest typu SOCK_STREAM lub SOCK_SEQPACKET, to ta
    funkcja probuje nawiza polczenie z innym gniazdem. Inne gniazdo jest
    podane  jako  serv_addr, co jest adresem (o dlugoci addrlen) w
    przestrzeni komunikacyjnej gniazda. Kada z przestrzeni komunikacyjnych
    interpretuje serv_addr, po swojemu.

    Ogolnie,  gniazda strumieniowe (dla protokolow polczeniowych) mog
    pomylnie wykona connect tylko raz; gniazda datagramowe (dla protokolow
    bezpolczeniowych) mog uywa connect wielokrotnie do zmiany swojego
    przypisania. Gniazda datagramowe mog zniszczy powizanie przez lczenie
    si z adresem, w ktorym pole sa_family struktury sockaddr ma warto
    AF_UNSPEC.

WARTO ZWRACANA

    Jeli polczenie lub przywizanie uda si, zwracane jest zero. Przy bldzie,
    zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

B/LDY

    Nastpujce bldy to jedynie ogolne bldy gniazd. Mog wystpowa rownie inne,
    specyficzne dla domeny kody bldow.

    EBADF Deskryptor nie jest prawidlowym indeksem tablicy deskryptorow.

    EFAULT Adres struktura gniazda znajduje si poza przestrzeni adresow
       uytkownika.

    ENOTSOCK
       Deskryptor nie jest zwizany z gniazdem.

    EISCONN
       Gniazdo ju jest polczone.

    ECONNREFUSED
       aden serwer nie nasluchuje na zdalnym adresie.

    ETIMEDOUT
       Przeterminowanie proby polczenia. Serwer moe by zbyt zajty, aby
       przyjmowa nowe polczenia. Dla gniazd IP czas przeterminowania
       moe by bardzo dlugi, gdy na serwerze wlczone s "syncookies".

    ENETUNREACH
       Sie jest nieosigalna.

    EADDRINUSE
       Adres lokalny ju jest wykorzystywany.

    EINPROGRESS
       Gniazdo jest nieblokujce, a polczenie nie moe zosta zrealizowane
       natychmiast. Jest moliwe wykonanie select(2) lub poll(2) w celu
       dokoczenia poprzez wybranie gniazda do zapisu. Po tym, jak
       select wskae zapisywalno, naley uy getsockopt(2), aby odczyta
       opcj SO_ERROR z poziomu SOL_SOCKET w celu okrelenia, czy connect
       zakoczylo si pomylnie (SO_ERROR bdzie zerem) lub niepomylnie
       (SO_ERROR bdzie jednym ze typowych, wymienionych powyej kodow
       bldow, wyjaniajcych przyczyn bldu).

    EALREADY
       Gniazdo jest nieblokujce, a poprzednia proba polczenia nie
       zostala zakoczona.  EAGAIN Brak wolnych portow lokalnych, lub
       brak wpisow w buforze marszrutowym. Dla PF_INET w opisie sysctl
       net.ipv4.ip_local_port_range w ip(7) opisano, jak zwikszy liczb
       portow lokalnych.

    EAFNOSUPPORT
       Przekazany adres mial prawidlowej rodziny adresow w swoim polu
       sa_family.

    EACCES, EPERM
       Uytkownik  probowal  podlczy si do adresu rozgloszeniowego
       (broadcast) bez wlczonego znacznika "broadcast" dla gniazda lub
       te polczenie nie udalo si z powodu lokalnej reguly firewalla.

ZGODNE Z

    SVr4, 4.4BSD (funkcja connect pojawila si pierwotnie w BSD 4.2). SVr4
    dokumentuje dodatkowe bldy ogolne EADDRNOTAVAIL, EINVAL, EAFNOSUPPORT,
    EALREADY,  EINTR,  EPROTOTYPE  i  ENOSR.  Dokumentuje take wiele
    dodatkowych bldow tutaj nieopisanych.

UWAGA

    Trzeci argument connect jest w rzeczywistoci typu int (i tak jest w BSD
    4.*, libc4 i libc5).  Pewne zamieszanie w POSIX doprowadzilo jego
    zmiany na obecny socklen_t.  Szkic standardu nie zostal jeszcze
    przyjty, ale glibc2 ju jest z nim zgodne i zawiera rownie socklen_t.
    Zobacz take accept(2).

USTERKI

    Rozlczanie gniazda poprzez wywolanie connect z adresem AF_UNSPEC nie
    jest jeszcze wspierane.

ZOBACZ TAKE

    accept(2), bind(2), listen(2), socket(2), getsockname(2)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.